Προπτυχιακά μαθήματα

Α Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Βιβλιοθηκονομία και πληροφόρηση ΜΕΥ 6 Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
2 Εισαγωγή στην περιγραφή τεκμηρίων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
3 Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών ΜΓΥ 2Θ+2Ε 7 Δημήτριος Κουής
4 Κοινωνία και πληροφορία ΜΓΥ 5 Αλέξανδρος Κουλούρης
5 Ιστορία της τέχνης ΜΓΥ 5 Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά

Β Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης ΜΓΥ 6  
2 Δίκτυα υπολογιστών ΜΓΥ 3Θ+2Ε 7 Δημήτριος Κουής
3 Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης ΜΕΥ 5 Αλέξανδρος Κουλούρης
4 Ιστορία βιβλίου και βιβλιοθηκών ΜΓΥ 5  
5 Προτυποποίηση βιβλιογραφικών εγγραφών ΜΕ 3Θ+2Ε 7  

Γ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Ανάκτηση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Ιωάννης Τριανταφύλλου, Ιωάννης Δρίβας
2 Αρχειονομία ΜΕΥ 7 Γεώργιος Γιαννακόπουλος
3 Θεματική οργάνωση πληροφοριών ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Αλέξανδρος Κουλούρης
4 Μουσειολογία ΜΕΥ 6  
5 Επιστημονική επικοινωνία ΜΕ 6 Δημήτριος Κουής

Δ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Βιβλιογραφία ΜΕ 4  
2 Διαχείριση ιστορικών αρχείων ΜΕ 5  
3 Βάσεις δεδομένων ΜΕΥ 3Θ+2Ε 7 Μάρκος Δενδρινός
4 Ψηφιακές βιβλιοθήκες ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Δημήτριος Κουής, Σαράντος Καπιδάκης
5 Μέθοδοι έρευνας και στατιστική ΜΓΥ 2 4  
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Θεματικά μουσεία ΜΓΥ 4  
Εκπαίδευση και βιβλιοθήκες ΜΓΥ 4  

Ε Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Διοικητικοί θεσμοί και παραγωγή αρχείων ΜΓΥ 5  
2 Γνωσιακή επιστήμη ΜΕΥ 3Θ+2Ε 6 Μάρκος Δενδρινός
3 Μεταδεδομένα ΜΕ 3Θ+2Ε 6 Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
4 Ηλεκτρονική εκδοτική ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Σπύρος Ζερβός
5 Μάρκετινγκ και επικοινωνία ΜΓΥ 4  
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Ψυχολογία της ανάγνωσης ΜΓΥ 4  
Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών ΜΕΥ 4 Σπύρος Ζερβός

ΣΤ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Νεότερη ελληνική ιστορία ΜΕΥ 5  
2 Συστήματα θεματικής πρόσβασης ΜΕ 2Θ+2Ε 5 Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση
3 Συντήρηση και διατήρηση υλικού ΜΓΥ 6  
4 Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης ΜΕΥ 2Θ+2Ε 5 Ιωάννης Τριανταφύλλου
5 Πρότυπα αρχειακής περιγραφής ΜΕ 2Θ+2Ε 5  
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Λογοτεχνία ΜΓΥ 4  
Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ΜΓΥ 4 Μάρκος Δενδρινός

Ζ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Ιωάννης Τριανταφύλλου
2 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
3 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5  
4 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕΥ 4  
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
5a Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 5  

Η Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Α. Υποχρεωτικά
1 Πληροφοριακή παιδεία ΜΕΥ 6 Αλέξανδρος Κουλούρης
1 Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών ΜΕΥ 6 Ελένη Αλεξανδρή-Βρανά
Β. Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
3 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5  
4 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5  
Πρακτική άσκηση
3-4 Πρακτική άσκηση ΜΕΥ 10 Αλέξανδρος Κουλούρης
Πτυχιακή εργασία
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 4  
ΠΤΧ Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα) ΜΕΥ 8