Ερευνητικά προγράμματα

Στο Τμήμα υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων:

«Επέκταση και Εμπλουτισμός με νέες Υπηρεσίες της Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS+)»  | Πρόγραμμα «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» με κωδικό MIS 6004785. Βασικός στόχος του έργου είναι η μετάβαση σε νέο περιβάλλον για τη Κεντρική Υποδομή για την παροχή Ολοκληρωμένου Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσία – Integrated Library System as Service (ILSaS+). Η μετάβαση θα επικεντρωθεί στην επέκταση, αναβάθμιση και στον εμπλουτισμό με νέες υπηρεσίες του συνεργατικού περιβάλλοντος των βιβλιοθηκών. Η βασική απαίτηση από το νέο περιβάλλον είναι η ταυτόχρονη μεγαλύτερη αυτονομία των βιβλιοθηκών σε ότι αφορά τους βαθμούς ελευθερίας παραμετροποίησης των συστημάτων τους, αλλά με διατήρηση της δυνατότητας συνεργατικής, κεντρικής καταλογογράφησης και τεκμηρίωσης του υλικού. 

Πλαίσιο Researcher and Quality Assurance (2021-24) Πρόγραμμα ARTEST: Enhancing education programmes in Arts and Humanities via European STEM methods and tool. (Διάρκεια: 2021-2024)

Πλαίσιο ΕΕΑ Grants, (2021-2023) – Active Citizens Fund – Ίδρυμα Μποδοσάκη. Πρόγραμμα: Time to talk (Ώρα να μιλήσεις). (Διάρκεια: 2021-2023)

Πλαίσιο Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020. Πρόγραμμα MELTOPENLAB. Τεκμηρίωση και Οντολογία Εκθεμάτων / Αντικειμένων Νεότερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Μεθόδων Αντικατάστασης και Συντήρησης τους. Ανάλυσης Συμπεριφοράς και Δημιουργία Προσωποποιημένης Εμπειρίας Επισκέπτη σε Μουσεία και Πολυπολιτιστικούς Χώρους / Ανοικτά Εργαστήρια. (Διάρκεια: 05/2020 – 12/2023)

Πλαίσιο Attica Prefecture (2022-2023). Πρόγραμμα DIGISTORYTELLER, Refugge Athens, 1992. Το πρόγραμμα αποτελεί μια ψηφιακή ξενάγηση σε γωνιές της Αττικής με έμφαση σε όσες σχετίζονται με τις προσφυγικές ροές, τόσο του 1922 (προσφυγικές γειτονιές και σημεία του κέντρου), όσο και πιο πρόσφατες (Ρωμιοί της Κωνσταντινούπολης, Ρωσοπόντιοι, Κύπριοι το 1974). Ο στόχος είναι αφενός να καταδειχθεί ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της Αττικής κι αφετέρου να παρουσιαστούν ενδιαφέρουσες πτυχές της δημιουργίας και εξέλιξης της πόλης και των συνοικιών της ενώ η έμφαση θα δοθεί στη συναισθηματική προσέγγιση και την ανάδειξη των κοινών εμπειριών της μετανάστευσης και εγκατάστασης. Στα πλαίσια του έργου αναπτύχθηκαν: ψηφιακή πλατφόρμα, σύστημα τεκμηρίωσης, εφαρμογή ξενάγησης και πληθοπορισμού, phydital προϊόντα. Την υλοποίηση του προγράμματος έχουν αναλάβει από κοινού η Διάδρασις, το ΠΑΔΑ, το ΚΕΑΕ η Τime Heritage και η ICI ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. υπό το πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής «ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ»

Erasmus+ / Cooperation for innovation and the exchange of good practices / Strategic Partnerships for vocational education and training. Πρόγραμμα EDUCABILITY – BUILDING THE CAPACITY OF EDUCATORS & LIBRARIANS IN INFORMATION LITERACY. Διάρκεια: 01-12-2020  –  28-02-2023. Το έργο έλαβε χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο συμφωνίας επιχορήγησης 2020-1-CY01-KA202-066032/1.

Ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής “Α.Π.Α.Δ.Α” «Ανάπτυξη Στρατηγικού Σχεδιασμού για τη Διαχείριση και Αξιοποίηση του Αρχείου του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής» (Διάρκεια: 04/2020 – 10/2021)

Ερευνητικό πρόγραμμα Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής «Εγκαταλείποντας τα κοινωνικά δίκτυα: μελέτη παραγόντων της πρόθεσης διαλειπόμενης και οριστικής διακοπής της χρήσης των ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης»(Διάρκεια: 04/2020 – 10/2021)

Πλαίσιο “HORIZON2020, Reflective 6-2015”. Τίτλος έργου: “CrossCult. Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history”. 11 εταίροι, Εταίρος : Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ-Α. Διάρκεια 2016-2020. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: € 3.500.000. (Κατατέθηκε: 27/05/2015, εγκρίθηκε: 28/10/2015, βαθμολογήθηκε με 14.5/15 και ήρθε πρώτο ανάμεσα σε 137 προτάσεις που κατατέθηκαν). Ιστοσελίδα έργου.

Πλαίσιο “Ψηφιακή Σύγκλιση”.  Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ-Α». Σκοπός: η δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου και εκδοτικής πλατφόρμας του ιδρύματος (Προϋπολογισμός: € 958.000). Τα κυριότερα παραδοτέα του έργου ήταν το αποθετήριο “Υπατία” και η εκδοτική πλατφόρμα του Ιδρύματος.

Πρόγραμμα Erasmus, Leonardo Da Vinci και Life Long Learning του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Διάρκεια 2006-σήμερα.

Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 2010-σήμερα

Πλαίσιο “Θαλής”. Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους”. Συντονίζον ίδρυμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διάρκεια: 2012-2014. Στο έργο συμμετέχουν τρία Ιδρύματα: α) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo, Τμήμα Χημικών Μηχανικών β) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής γ) ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.