Ερευνητικά προγράμματα

Στο Τμήμα υλοποιούνται τα ακόλουθα έργα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών και Εθνικών Προγραμμάτων:

  1. Πλαίσιο “HORIZON2020, Reflective 6-2015”. Τίτλος έργου: “CrossCult. Empowering reuse of digital cultural heritage in context-aware crosscuts of European history”. 11 εταίροι, Εταίρος : Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ-Α. Διάρκεια 2016-σήμερα. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: € 3.500.000. (Κατατέθηκε: 27/05/2015, εγκρίθηκε: 28/10/2015, βαθμολογήθηκε με 14.5/15 και ήρθε πρώτο ανάμεσα σε 137 προτάσεις που κατατέθηκαν). Ιστοσελίδα έργου.
  2. Πλαίσιο “Ψηφιακή Σύγκλιση”.  Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών Βιβλιοθήκης ΤΕΙ-Α». Σκοπός: η δημιουργία ιδρυματικού αποθετηρίου και εκδοτικής πλατφόρμας του ιδρύματος (Προϋπολογισμός: € 958.000). Τα κυριότερα παραδοτέα του έργου ήταν το αποθετήριο “Υπατία” και η εκδοτική πλατφόρμα του Ιδρύματος.
  3. Πρόγραμμα Erasmus, Leonardo Da Vinci και Life Long Learning του Τμήματος Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας. Διάρκεια 2006-σήμερα
  4. Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Φοιτητών» 2010-σήμερα
  5. Πλαίσιο “Θαλής”. Τίτλος έργου: “Ανάπτυξη ολοκληρωμένου περιβάλλοντος αποτίμησης και τεκμηρίωσης των επεμβάσεων συντήρησης πολιτισμικών έργων με μη καταστρεπτικές μεθόδους”. Συντονίζον ίδρυμα: Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διάρκεια: 2012-2014. Στο έργο συμμετέχουν τρία Ιδρύματα: α) Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείo, Τμήμα Χημικών Μηχανικών β) Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής γ) ΤΕΙ Αθήνας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.