Πρότυπα αρχειακής περιγραφής

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6050

Semester:

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Στογιαννίδης Γιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/-τριες θα:

 • Γνωρίζουν τη λογική και τα επίπεδα ταξινόμησης των αρχείων που αντιστοιχούν στα επίπεδα περιγραφής (πολυεπίπεδη περιγραφή: αρχείο, υποαρχείο, σειρά, υποσειρά, φάκελος, τεκμήριο)
 • Μπορούν να αναλύσουν ένα αρχειακό σύνολο στα μέρη (επίπεδα) που το απαρτίζουν
 • Έχουν κατανοήσει τη σημασία της περιγραφής για την οργάνωση, τη διαχείριση και την ανάκτηση του περιεχομένου του αρχειακού υλικού
 • Έχουν γνωρίσει τις μεθόδους – κανόνες περιγραφής του αρχειακού υλικού και θα μπορούν να εφαρμόσουν τα σχετικά πρότυπα, σχήματα μεταδεδομένων και ηλεκτρονικά εργαλεία
 • Γνωρίζουν τον τρόπο σύνταξης των εργαλείων έρευνας, απαραίτητων για την αρχειακή έρευνα
 • Μαθαίνουν για το πλαίσιο και τη δομή των λειτουργιών του παραγωγού κάθε αρχειακού συνόλου

Γενικές Ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Ταξινόμηση αρχειακού υλικού. Κατευθυντήριες γραμμές και γενικοί κανόνες. Επίπεδα ταξινόμησης και οι μεταξύ τους σχέσεις.

Ενότητα 2: Αρχειακή περιγραφή και κανόνες.

Ενότητα 3: Διεθνή Πρότυπα Αρχειακής Περιγραφής (ICA): ISAD (G), ISAAR (CPF), ISDF, ISDIAH (θεωρία & ασκήσεις εφαρμογής).

Ενότητα 4: Σχήματα μεταδεδομένων (EAD, EAC-CPF), DACS.

Ενότητα 5: Sepiades (βασικές αρχές για την περιγραφή φωτογραφικών συλλογών)

Ενότητα 6: Αρχειακά πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ICA-AtoM, Archives Space κ.τ.λ.)

Ενότητα 7: Δημιουργία Κύριων και Συμπληρωματικών Ευρετηρίων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Τελική Εξέταση: Ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων, Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής

Κριτήρια:

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών
 • Ορθή χρήση της ορολογίας
 • Επιτυχής χρήση παραδειγμάτων
 • Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση

Ο τρόπος αξιολόγησης και τα κριτήρια βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου  στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–Προτεινόμενα συγγράμματα:

 1. Ellis, Judith, Η διαχείριση των αρχείων, Αθήνα 2000
 2. Μπαμίδης, Ν., Ερμηνευτικό λεξικό αρχειακής ορολογίας, Αθήνα 2010

–Προτεινόμενη βιβλιογραφία:

 1. Anderson, Martha, “The One-Time Request Digital Gallery”, Archival Outlook, March 2020, σ.9,18
 2. Bunn, Jenny, “Questioning autonomy: an alternative prospective on the principles which govern archival decription”, Archival Science, 14/3 (2014), σ.3-15
 3. Carpenter, Brian & Jung-Ran Park, “EAD Metadata scheme: An analysis of use of the EAD Headers”, Journal of Library Metadata, 9/1-2 (2009), σ.134-152
 4. Davis, Susan, “Descriptive Standards and the Archival Profession”, Cataloguing and Classification Quarterly, 35/3-4 (2003), σ.291-308
 5. Duff, Wendy, “Discovering common missions or diverging goals: The state of Archival Descriptive Standards in Canada and the United States”, International Information and Library Review, 30 (1998), σ.227-247
 6. Gracy, Karen, “Archival description and linked data: a preliminary study of opportunities and implementation challenges”, Archival Science, 15 (2015), σ.239-294
 7. Matters, Marion, Oral History cataloging manual, Illinois 1995
 8. Meehan, Jennifer, “Rethinking original order and personal records”, Archivaria, 70 (2010), σ.27-44
 9. Pitti, Daniel, “Creator Description: Encoded Archival Context”, Cataloguing and Classification Quarterly, 38/3-4 (2004), σ.201-226
 10. Sweetser, Michelle & Alexandra Orchard, “Are we coming together? The archival descriptive landscape and the roles of archivist and cataloguer”, The American Archivist, 82/2 (2019), σ.331-380
 11. Trace, Ciaran, “Maintaining Records in Context: A historical exploration of the Theory and Practice of archival classification and arrangement”, The American Archivist, 83/1 (2020), σ.91-127
 12. Wood, Stacy, Kathy Carbone, Marika Cifor, Anne Gilliland, Ricardo Punzalan, “Mobilizing records: re-framing archival description to support human rights”, Archival Science, 14 (2014), σ.397-419

–Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Archival Science
 • Cataloguing and Classification Quarterly
 • International Information and Library Review
 • Journal of Library Metadata
 • The American Archivist