Πρότυπα αρχειακής περιγραφής

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6050

Semester:

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι επιπέδου 6 (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:
• Γνωρίζουν τη λογική και τα επίπεδα ταξινόμησης των αρχείων που αντιστοιχούν στα επίπεδα περιγραφής (πολυεπίπεδη περιγραφή: αρχείο, υποαρχείο, σειρά, υποσειρά, φάκελος, τεκμήριο)
• Μπορούν να αναλύσουν ένα αρχειακό σύνολο στα μέρη (επίπεδα) που το αποτελούν
• Έχουν κατανοήσει τη σημασία της περιγραφής για την οργάνωση, τη διαχείριση και την ανάκτηση του περιεχομένου του αρχειακού υλικού
• Έχουν γνωρίσει τις μεθόδους – κανόνες περιγραφής του αρχειακού υλικού και θα μπορούν να εφαρμόσουν τα σχετικά πρότυπα, σχήματα μεταδεδομένων και ηλεκτρονικά εργαλεία
• Γνωρίζουν τον τρόπο σύνταξης των εργαλείων έρευνας, απαραίτητων για την αρχειακή έρευνα
• Μαθαίνουν για το πλαίσιο και τη δομή των λειτουργιών του παραγωγού κάθε αρχειακού συνόλου

 

Γενικές Ικανότητες

• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις εξής ενότητες:
Ενότητα 1. Ταξινόμηση αρχειακού υλικού. Κατευθυντήριες γραμμές και γενικοί κανόνες. Επίπεδα ταξινόμησης και οι μεταξύ τους σχέσεις. Αρχειακή περιγραφή, πρότυπα, σχήματα μεταδεδομένων και κανόνες καταλογογράφησης. Πολυεπίπεδη περιγραφή.
Ενότητα 2. Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό) [ΔΙΠΑΠ (Γ)] (θεωρία & ασκήσεις). International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families, second edition [ISAAR (CPF)]
Ενότητα 3. Αναφορά σε σχήματα μεταδεδομένων κωδικοποίησης ψηφιακών αντικειμένων (Metadata Encoding Transmission Standard, METS) και πληροφοριών ψηφιακής διατήρησης (Preservation Metadata: Implementation Strategies, PREMIS)
Ενότητα 4. Βασικές πληροφορίες για την XML και τους XML επεξεργαστές (θεωρία & ασκήσεις). Encoded Archival Description (EAD) (θεωρία & ασκήσεις). Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons, and Families (EAC-CPF)
Ενότητα 5. Sepiades: Recommendations for Cataloguing Photographic Collections (βασικές αρχές της περιγραφής φωτογραφικών συλλογών και συνοπτική εισαγωγή στο Sepiades software tool)
Ενότητα 6. Αρχειακά πληροφοριακά συστήματα (π.χ. ICA-AtoM, Archivists Toolkit, Archives Space, Archon κ.τ.λ.). Αρχεία και Κοινωνικά Δίκτυα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Eλληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Δοκιμασία πολλαπλής επιλογής. Εργαστηριακές ασκήσεις
Κριτήρια:
• Γνώση και εφαρμογή βασικών αρχειονομικών εργασιών (ταξινόμηση και αρχειακή περιγραφή)
• Γνώση της σημασίας των προτύπων και των σχημάτων μεταδεδομένων
• Ικανότητα εφαρμογής των προτύπων και των σχημάτων μεταδεδομένων
• Κατανόηση της ιδιαίτερης χρησιμότητας εκάστου προτύπου
Τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων. Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό). 2η έκδ. (Οττάβα, 2000), μετ. Χρ. Βάρδα, Αμ. Παππά, Ζ. Συνοδινός. Αθήνα: Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία, 2002. Διατίθεται σε cd και online
2. Encoded Archival Context Working Group, Encoded Archival Context for Corporate Bodies, Persons and Families (CPF). URL: http://eac.staatsbibliothek-berlin.de/
3. International Council on Archives. Committee on Descriptive Standards, ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Record for Corporate Bodies, Persons and Families. URL: http://www.icacds.org.uk/eng/ISAAR(CPF)2ed.pdf
4. Klijn, E. (ed.), Sepiades: recommendations for cataloguing photographic collections. URL: http://www.ica.org/7363/paag-resources/sepiades-recommendations-for-cataloguing-photographic-collections.html
5. Klijn, Eand Lusenet, Y., Tracking the reel world: a survey of audiovisual collections in Europe.URL: http://www.tape-online.net/docs/tracking_the_reel_world.pdf
6. Library of Congress, Encoded Archival Description: Version 2002. URL: http://www.loc.gov/ead/
7. Library of Congress, Metadata Encoding Transmission Standard. URL: http://www.loc.gov/standards/mets/
8. Schüller, D., Audio and video carriers: recording principles, storage and handling, maintenance of equipment, format and equipment obsolescence. URL: http://www.tape-online.net/docs/audio_and_video_carriers.pdf