Διασφάλιση Ποιότητας και Κανονισμοί

Πολιτική Ποιότητας

Αποστολή του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η δημιουργία Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα επιστημονικά δεδομένα και να καλύπτουν τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας.

Με μια ευρύτερη οπτική το Τμήμα στοχεύει στη δημιουργία αποφοίτων, ικανών να διαχειριστούν κάθε είδους πληροφορία, συνεισφέροντας στην εξέλιξη του διεπιστημονικού πεδίου της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Information Management). Για την επίτευξη της αποστολής του, το Τμήμα ΑΒΣΠ ενεργεί για την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε φοιτήτριες/ές και απόφοιτες/ους, εμπλουτίζοντας την εκπαιδευτική διαδικασία με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει, καθώς και με τις μεθοδολογικές, τεχνικές και τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα της διδακτικής και της διδασκαλίας. Παράλληλα, εστιάζει στην εκπόνηση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας αιχμής.

Βασικός γνώμονας όλων των ενεργειών του Τμήματος ΑΒΣΠ είναι η συνεχώς βελτιούμενη ποιότητα στην παροχή των εκπαιδευτικών και των συμπληρωματικών σε αυτές υπηρεσιών, ώστε να είναι σε θέση όχι μόνο να ανταποκρίνεται, αλλά και να ξεπερνά τις προσδοκίες των φοιτητριών και των φοιτητών του. Αυτοί οι στόχοι ποιότητας επιτυγχάνονται δίνοντας έμφαση στη συλλογική δέσμευση στην ποιότητα, στη διαφάνεια και τη λογοδοσία, στην ακεραιότητα, στη συμμετοχή και τη συμπερίληψη, και πάντοτε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και των κανονισμών λειτουργίας και της πολιτικής ποιότητας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

 

Αναλυτικότερα, το Τμήμα ΑΒΣΠ εστιάζει στους ακόλουθους άξονες ποιότητας:

 1. Ποιότητα εκπαίδευσης: α. Πρόγραμμα Σπουδών, β. δια βίου μάθηση, γ. σύγχρονες παιδαγωγικές μέθοδοι, γ. συν-δημιουργία αξίας, συμμετοχή και συμπερίληψη, δ. ενσυναίσθηση διδακτικού προσωπικού και ε. ικανότητες και δεξιότητες διδακτικού προσωπικού
 2. Ποιότητα υποδομών: α. υποδομές και εξοπλισμός και β. μαθησιακό περιβάλλον
 3. Μετασχηματιστική ποιότητα: ενίσχυση και ενδυνάμωση των φοιτητριών και φοιτητών (ήπιες δεξιότητες, δεξιότητες έρευνας κ.λπ.)
 4. Ποιότητα διοικητικών υπηρεσιών: α. διοικητικές διαδικασίες και β. ενσυναίσθηση, ικανότητες και δεξιότητες διοικητικού προσωπικού

 

Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα ΑΒΣΠ έχει θέσει μια σειρά στόχων ποιότητας, οι οποίοι μεταφράζονται σε συγκεκριμένες διεργασίες, διαδικασίες και δράσεις, ως ακολούθως:

 1. Ανάπτυξη Προγράμματος Σπουδών που να ενσωματώνει τις νέες τάσεις της επιστήμης και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας, μέσω της:
  1. Εισαγωγής νέων μαθημάτων στο Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς και επικαιροποίησης του περιεχομένου των υφιστάμενων μαθημάτων.
  2. Παροχής σεμιναριακών μαθημάτων για την καλύτερη υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας.
 2. Βελτίωση των ακαδημαϊκών επιδόσεων των φοιτητριών/ών, μέσω του εξορθολογισμού προαπαιτούμενων για τη λήψη πτυχίου, παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας και διενέργεια προόδων κ.ά.
 3. Βελτίωση της συνολικής ικανοποίησης των φοιτητριών/ών από την ποιότητα των σπουδών τους στο Τμήμα, μέσω της:
  1. Καθιέρωσης του θεσμού του Ακαδημαϊκού Συμβούλου.
  2. Ενίσχυσης της συμμετοχής των φοιτητριών/ών στην έρευνα (ερευνητικά έργα και δημοσιεύσεις), τις δράσεις και τα επίσημα όργανα Τμήματος, καθώς και προώθηση της κινητικότητας, μέσω προγραμμάτων, όπως το Erasmus+.
  3. Παρακολούθησης και βελτίωσης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Τμήματος (ενθάρρυνση της συμμετοχής των φοιτητριών/ών στις αξιολογήσεις μαθημάτων, στην ετήσια έρευνα ικανοποίησης σπουδαστριών/ών και στη μέρα ανοικτού διαλόγου, θέσπιση κανονισμού διαχείρισης παραπόνων).
  4. Βελτίωσης των υποδομών (αίθουσες, εργαστήρια και υλικοτεχνικός εξοπλισμός).
  5. Βελτίωσης των συμπληρωματικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών υπηρεσιών και τις γενικότερης επικοινωνίας με τις/τους φοιτήτριες/ές.
 4. Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού του Τμήματος, με την αύξηση του αριθμού των μόνιμων μελών (ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), καθώς και με την προώθηση της κινητικότητας του υφιστάμενου διδακτικού προσωπικού.
 5. Ενίσχυση της παραγωγής ερευνητικού έργου από τα μέλη του Τμήματος, καθώς και τις φοιτήτριες και τους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών.
 6. Εστίαση στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και τη δια βίου μάθηση, μέσω ανάπτυξης στρατηγικών συνεργασιών με φορείς του ιδιωτικού τομέα. Ενίσχυση του θεσμού της πρακτικής άσκησης, παροχή υποστήριξης για την αναζήτηση απασχόλησης και παροχής σεμιναρίων σε αποφοίτους και επαγγελματίες για την επικαιροποίηση των γνώσεών τους.
 7. Ανάδειξη και διάχυση του επιτελούμενου εκπαιδευτικού, ερευνητικού, πολιτιστικού και κοινωνικού έργου στην ακαδημαϊκή κοινότητα και στην κοινωνία, μέσω ενημερωτικών ημερίδων και της ενίσχυση της παρουσίας στα κοινωνικά δίκτυα.

 

Οι διεργασίες, διαδικασίες και δράσεις για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών υποστηρίζεται από τα επίσημα όργανα και τις επιτροπές του Τμήματος ΑΒΣΠ, στις οποίες συμμετέχουν όλα μέλη του (ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΔΙΠ, διοικητικό προσωπικό), ανάλογα με τις αρμοδιότητες που μπορεί να αναλάβει το κάθε μέλος. Παράδειγμα τέτοιων επιτροπών και οργάνων είναι η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης, η Επιτροπή Erasmus+ και η Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), η οποία αναλαμβάνει την ευθύνη της επίβλεψης του Συστήματος Ποιότητας και τον συντονισμό των ενεργειών που οδηγούν σε επιτυχή εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση του Τμήματος και την πιστοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών του.

 

Επιτροπή Εξωτερικών Συμβούλων-Εμπειρογνωμόνων

Η επιτροπή έχει συμβουλευτικό ρόλο σε θέματα προγραμμάτων σπουδών και διασύνδεσης του τμήματος με τη διεθνή επιστημονική-επαγγελματική κοινότητα και τους  παραγωγικούς φορείς και απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 1. Dieter Schlenker, Διευθυντής, Historical Archives of the European Union
 2. Αντωνία Αράχωβα, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ελληνικών Βιβλιοθηκών
 3. Αλεξάνδρα Παπάζογλου, Διευθύντρια, Βιβλιοθήκες Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 4. Ανθή Κατσιρίκου, Πρόεδρος Δ.Σ., Ένωση Ελλήνων Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης
 5. Ελένη Μπενέκη, Πρόεδρος Δ.Σ. Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία