Πολιτική και υπηρεσίες πληροφόρησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2030

Semester:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Κουλούρης Αλέξανδρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν και να συνδυάσουν σε πρακτικό επίπεδο τις διάφορες υπηρεσίες των οργανισμών πληροφόρησης. Οι φοιτητές θα γνωρίσουν τα διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με έμφαση στο Facebook, Twitter και LinkedIn και πως αυτά χρησιμοποιούνται από τους οργανισμούς πληροφόρησης για την προώθηση των υπηρεσιών τους.
Κατανόηση: οι φοιτητές θα μπορούν να διακρίνουν τις ομοιότητες και τις διαφορές των υπηρεσιών πληροφόρησης, αλλά και να συμπεραίνουν ποια/ες χρειάζεται/ονται κάθε φορά από τον κάθε οργανισμό πληροφόρησης.
Εφαρμογή: οι φοιτητές θα μπορούν να δουν στην πράξη πως διαμορφώνονται οι υπηρεσίες στους οργανισμούς πληροφόρησης και πως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βοηθούν στην προώθηση και χρήση των υπηρεσιών τους από το ευρύ κοινό.
Ανάλυση: οι φοιτητές θα μπορούν να συνδυάσουν τις διαφορετικές υπηρεσίες για έναν οργανισμό πληροφόρησης και να χρησιμοποιήσουν και διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προώθηση των υπηρεσιών πληροφόρησης του οργανισμού.
Σύνθεση: οι φοιτητές θα μπορούν να εξηγήσουν την αναγκαιότητα ανάπτυξης και υιοθέτησης των διαφορετικών υπηρεσιών από τους οργανισμούς πληροφόρησης και διασύνδεσής τους με διαφορετικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Αξιολόγηση: οι φοιτητές θα μπορούν να συγκρίνουν περιπτώσεις που ίδιες υπηρεσίες χρησιμοποιήθηκαν από τους οργανισμούς πληροφόρησης, ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιήθηκαν και να αναγνωρίσουν καλές πρακτικές.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Ορισμοί και ιστορικά στοιχεία για τις υπηρεσίες πληροφόρησης των πληροφοριακών οργανισμών. Εισαγωγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στη χρήση τους από τους οργανισμούς πληροφόρησης.
Ενότητα 2: Παρουσίαση των υπηρεσιών των οργανισμών πληροφόρησης. Ανάλυση της χρηστοκεντρικής προσέγγισης των βιβλιοθηκών που οδήγησε στην ανάπτυξη υπηρεσιών.
Ενότητα 3: Αναφορά στην ιστορική εξέλιξη, αλλά και τις τρέχουσες εξελίξεις των υπηρεσιών πληροφόρησης και διασύνδεσή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Ενότητα 4: Χρήση των κοινωνικών δικτύων από τη πλευρά των οργανισμών πληροφόρησης για λόγους προβολής, διάχυσης και βελτίωσης των υπηρεσιών τους.
Ενότητα 5: Άσκηση πράξης για την διαχείριση υπηρεσιών πληροφόρησης με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Γραπτή εργασία (επιλογή των φοιτητών) και
 • Τελικές εξετάσεις με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης

Κριτήρια:

 • Γνώση των υπηρεσιών πληροφόρησης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ικανότητα διασύνδεσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των υπηρεσιών πληροφόρησης.
 • Ικανότητα εφαρμογής σχεδίου για την προώθηση των υπηρεσιών πληροφόρησης με τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Ικανότητα αξιολόγησης και αιτιολόγησης των επιλογών τους.

  Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass).

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Ahmad, N. (2012). The interlibrary loan services of the University of Malaya Library. Kekal Abadi, 5(1).
 2. Ahmadi, M., Dileepan, P., & Murgai, S. R. (2013). Predicting demand for inter-library loan requests. Bottom Line: Managing Library Finances, 26(3), 116-128.
 3. Antelman, K., Lynema, E., & Pace, AK. (2006). Toward a Twenty-First Century library catalog”. Information Technology & Libraries (3), 128-139.
 4. Babu, B.R. & O’Brien, A. (2000). Web OPAC interfaces: an overview, The Electronic Library, 18(5), 316-330.
 5. Biranvand, A., & Moghaddam, H. S. (2012). Feasibility assessment of creating an intra-library loan system and document delivery services in public libraries of Fars Province. The Electronic Library, 31(1), 2-2.
 6. Bopp, R.E., & Smith, L.C. (2011). Reference and Information services: an introduction. USA, California: ABC- CLIO.
 7. Bowman, J.H. (2013). OPACs: the early years, and user reaction. Library History. url: http://dx.doi.org/10.1179/174581607×254802.
 8. Casey, M. (2006). Library 2.0: service for the next-generation library”. Library Journal, 1-
 9. Clyde, J., & Lee, J. (2011). Embedded reference to embedded librarianship: 6 years at the University of Calgary. Journal of Library Administration, 51(4), 389-402. url: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01930826.2011.556963.
 10. Dale, P., Dale, P., Holland, M., & Matthews, M. (2012). Subject librarians: engaging with the learning and teaching environment. Ashgate Publishing, Ltd.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
1. The Electronic Library
2. Online Social Networks and Media

 

Περίγραμμα