Διαχείριση έργων

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7030

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Βραϊμάκη Ευτυχία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:

 • Θα έχουν αποκτήσεις τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για τη διαχείριση έργων και τη διαχείριση των πόρων στο πλαίσιο λειτουργίας μιας μονάδας πληροφόρησης.
 • Θα κατανοούν τα βασικά θέματα οικονομικής επιστήμης, των σταδίων διαχείρισης ενός έργου, των βασικών αρχών και τεχνικών για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και των πόρων ενός Οργανισμού Πληροφόρησης κατά την εκτέλεση έργων.
 • Θα είναι σε θέση να προβαίνουν σε ανάλυση των απαιτήσεων για την υλοποίηση ενός έργου.
 • Θα μπορούν να αξιολογούν τον βαθμό εφικτότητας ενός έργου και του σχεδίου υλοποίησης του, να προβαίνουν σε πρόβλεψη κινδύνων και διορθωτικών παρεμβάσεων κ.λπ.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Εισαγωγή στη διαχείριση έργων: Βασικοί όροι της διαχείρισης-διοίκησης έργου, Κατανόηση της φύσης των έργων, Τύποι έργων, Το τρίπτυχο «κόστος, χρόνος, ποιότητα», Έργα vs. Λειτουργίες, Προοδευτική επεξεργασία έργων & Διαδικασίες, Ο κύκλος ζωής του έργου, Ο κύκλος ζωής διοίκησης του έργου, Το περιβάλλον του έργου, Οι θεματικές περιοχές της διοίκησης έργων, Ο ρόλος του διαχειριστή/ διευθυντή έργου, Οργανωσιακή δομή και έργα, Τα οφέλη της χρήσης τεχνικών διαχείρισης έργου
 • Η εκκίνηση του έργου: Η προέλευση των έργων, Κριτήρια επιλογής έργων, Εργαλεία επιλογής έργων, Τα εργαλεία για την επιλογή των έργων, Μέθοδοι μέτρησης οφέλους, Μέθοδοι οριοθετημένης βελτιστοποίησης, Κρίση ειδικών, Τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου, Ο καταστατικός χάρτης του έργου, Η προκαταρκτική δήλωση αντικειμένου του έργου
 • Σχεδιασμός του πεδίου εφαρμογής του έργου: Ανάπτυξη του σχεδίου διαχείρισης έργου, Διαχείριση του πεδίου εφαρμογής του έργου, Ανάπτυξη του σχεδίου διαχείριση του φυσικού αντικειμένου του έργου, Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής & του φυσικού αντικειμένου του έργου, Δήλωση του πεδίου εφαρμογής φυσικού αντικειμένου του έργου, Δημιουργία αναλυτικής δομής εργασιών του έργου
 • Διαχείριση ποιότητας & διακινδύνευσης: Διαχείριση της ποιότητας, Σχεδιασμός της ποιότητας, Διαχείριση διακινδύνευσης (κινδύνων), Σχεδιασμός διαχείρισης κινδύνων, Αναγνώριση κινδύνων, Ανάλυση κινδύνων, Ποιοτική ανάλυση κινδύνων, Ποσοτική ανάλυση κινδύνων, Προγραμματισμός της αντιμετώπισης κινδύνων, Η συνολική εικόνα της διαχείρισης ποιότητας & διακινδύνευσης
 • Χρονοπρογραμματισμός έργου: Προσδιορισμός δραστηριοτήτων, Αλληλουχίες εργασιών, Εκτίμηση απαιτήσεων πόρων δραστηριοτήτων, Εκτίμηση της διάρκειας δραστηριοτήτων, Ανάπτυξη του προγράμματος έργου, Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
 • Εκτέλεση του έργου: Διεύθυνση και διαχείριση της εκτέλεσης του έργου, Δημιουργία της ομάδας έργου, Ανάπτυξη της ομάδας έργου, Διαχείριση της ομάδας έργου, Εκτέλεση της διασφάλισης ποιότητας, Προμήθεια πόρων του έργου, Επιλογή προμηθευτών
 • Παρακολούθηση και έλεγχος του έργου: Παρακολούθηση και έλεγχος των εργασιών, Διαδικασία ελέγχου ενσωματωμένων αλλαγών, Έλεγχος ποιότητας, Έλεγχος αλλαγών στο κόστος, το χρονοδιάγραμμα και το πεδίο εφαρμογής, Μέτρηση απόδοσης, Παρακολούθηση και έλεγχος κινδύνων
 • Κλείσιμο του έργου: Εκτέλεση της ολοκλήρωσης του έργου, Εκτέλεση της ολοκλήρωσης των συμβάσεων, Απελευθέρωση πόρων
 • Εφαρμογές διαχείρισης χρόνου : Τοξωτά δίκτυα, Κομβικά δίκτυα, μέθοδος PERT

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Παράδοσης:Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο με την υποστήριξη του eclass.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση της ηλεκτρονικής τάξης eclass του Τμήματος
 • Χρήση της εφαρμογής Microsoft Project

Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 60
Προετοιμασία φοιτητών για εξετάσεις – Εργασίες 120
Σύνολο Μαθήματος 180

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται ως εξής:

 • Από το μέσο όρο των βαθμών των εργασιών που οι φοιτητές εκτελούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου, ή/ και
 • Από το βαθμό της τελικής εξέτασης

Κριτήρια:

 • Να μπορεί να διαχειριστεί ένα έργο σε όλα τα στάδια (από την φάση του σχεδιασμού ως και την ολοκλήρωση του)
 • Να μπορεί να κατανοήσει τις βασικές αρχές και τεχνικές για τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού

Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 1. Burke, R. (c2010). Διαχείριση έργου: αρχές και τεχνικές. Αθήνα: Κριτική.
 2. Kerzner H. (2016). Διοίκηση έργων, (11η έκδοση). Αθήνα: Τζιόλας.
 3. Larson, E.W. & Gray, C. (2018). Διοίκηση έργων: η διαδικασία της διοίκησης, (7η Αμερικάνικη έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος.
 4. Κιουντούζης, Ε. (2004). Διαχείριση έργων πληροφορικής. Αθήνα: Σταμούλης.
 5. Κοκκόσης, Α. (2016). Διαχείριση έργων. Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.
 6. Τσιρίκας, Α. (2017). Οργάνωση & διοίκηση έργων: πλήρης οδηγός μελέτης και εφαρμογής. Αθήνα: Rosilli.

 

Ξενόγλωσση

Carpenter, J. (2011). Project management in libraries, archives and museums: working with government and other external partners. Oxford: Chantos.

Περίγραμμα