Δρίβας Ιωάννης

qode interactive strata

Συνεργαζόμενο Διδακτικό Προσωπικό

Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

idrivas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5220 | +30 697 4016823

Προσωπική Ιστοσελίδα

https://users.uniwa.gr/idrivas

Διεύθυνση Γραφείου

K6.017 (Πανεπιστημιούπολη 1)

Ώρες Γραφείου

Καθημερινά 8:30-18:00

Ο Ιωάννης Δρίβας είναι Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής με αντικείμενο ειδίκευσης την Αναλυτική Ιστού για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία. Έλαβε το διδακτορικό τίτλο σπουδών τον Ιανουάριο του 2023 με βαθμό άριστα (10) και τίτλο διδακτορικής διατριβής “Web Analytics for Libraries, Archives and Museums. A Data-Driven Strategic Information Systems Planning Approach”. Επίσης, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (M.Phil) στην Διαχείριση Συστημάτων Πληροφόρησης από το τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών & Τεχνολογίας Πληροφοριών του Linnaeus University της Σουηδίας (M.Phil in Information Systems, Department of Computer Science & Information Technology). Ο κος Δρίβας έλαβε τον προπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας τον Δεκέμβριο του 2014.

Συμμετέχει ως μεταδιδακτορικός ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα για την υλοποίηση τεχνολογιών στον κλάδο της πολιτιστικής πληροφορικής για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Κατά το παρελθόν έχει εργαστεί ως βιβλιοθηκονόμος στην σύσταση και τον εμπλουτισμό ψηφιακών βιβλιοθηκών, καθώς και στην ανάλυση δεδομένων συμπεριφοράς χρηστών για την βελτιστοποίηση ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων. Από τον Δεκέμβριο του 2021, είναι εξωτερικός συνεργάτης/ερευνητής στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας & Έρευνας (grnet.gr), ενώ τα τέσσερα τελευταία χρόνια, είναι εξωτερικός συνεργάτης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στο πλαίσιο της διδασκαλίας δύο εργαστηριακών μαθημάτων αυτό της Ανάκτησης Πληροφοριών 3ου εξαμήνου και αυτό της Ανάλυσης και Σχεδιασμού Συστημάτων Πληροφόρησης του 6ου εξαμήνου.

Παράλληλα, είναι μέλος του Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στοχεύοντας στην ανάπτυξη των ερευνητικών ικανοτήτων των φοιτητών μέσω της σύστασης μελετών διεθνούς εμβέλειας γύρω από τις βιβλιοθήκες, τα αρχεία και τα μουσεία. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα σχετίζονται με την εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων Ιστού (web mining & analytics) καθώς και την προγνωστική μοντελοποίηση (predictive modeling).

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

 

Σύντομη Περίληψη Μεταδιδακτορικής Έρευνας:

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας (ΤΠΕ) για Βιβλιοθήκες, Αρχεία και Μουσεία (ΒΑΜ), με σκοπό την ανάπτυξη του εύρους ορατότητας και της διάδρασης των χρηστών με το περιεχόμενο στον Ιστό, βρίσκεται σε πλήρη άνθηση. Για τα ΒΑΜ, οι ιστότοποι και οι πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα μέσα για την αύξηση του εύρους ορατότητας των συλλογών και των υπηρεσιών τους. Επιπλέον, με την αξιοποίηση καινοτόμων μεθόδων αποκτούν σταθερούς και αφοσιωμένους χρήστες, εδραιώνοντας περαιτέρω τον επιστημονικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό τους ρόλο. Η τελευταία δεκαετία χαρακτηρίζεται από τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος από τη διατήρηση και προστασία του περιεχομένου, στην εμπειρία και διάδραση του χρήστη με αυτό, καθώς και στην ανάλυση και βελτίωση των διαθέσιμων υπηρεσιών των ΒΑΜ προς το κοινό. Μία από τις πτυχές που αξιοποιούν τα ΒΑΜ στο πλαίσιο της ψηφιακής τους στρατηγικής για την αύξηση του εύρους ορατότητας των συλλογών και υπηρεσιών τους είναι τα αναλυτικά στοιχεία ιστού, τα οποία παράγονται μέσω ιστοτόπων και κοινωνικών δικτύων.

Εκτός των ιστοσελίδων και των κοινωνικών δικτύων, αναλυτικά στοιχεία παράγονται και από άλλες τεχνολογίες όπως εφαρμογές κινητών συσκευών, ευφυείς ξεναγήσεις, εικονική ή επαυξημένη πραγματικότητα κ.ά., αναδεικνύοντας εντονότερα την ανάγκη αξιοποίησης των ΤΠΕ και της αναλυτικής στο πλαίσιο των ΒΑΜ για τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στο κοινό. Ο παραπάνω ισχυρισμός ενισχύεται λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες συνέργειες πανευρωπαϊκά με σκοπό τη μεταφορά του περιεχομένου των ΒΑΜ στον ψηφιακό κόσμο (Siqueira and Martins, 2022; Petras et al., 2017). Πιο συγκεκριμένα, ερευνητικές δράσεις όπως η Europeana, τα προγράμματα CrossCult, EMOTIVE, inDICEs, ή και η βάση Google Arts and Culture, αποτελούν παραδείγματα προσπαθειών για την ενίσχυση της διαδικτυακής ορατότητας των υπηρεσιών και του περιεχομένου των ΒΑΜ.

Εξετάζοντας περισσότερο αυτές τις δράσεις, διαπιστώνονται δύο βασικοί άξονες συνεισφοράς. Ο πρώτος σχετίζεται με την ανάδειξη της ανάγκης που υπάρχει για την ανταλλαγή γνώσης και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα στις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες τεχνολογιών πληροφόρησης στοχεύοντας στην περαιτέρω γεφύρωση των δύο πεδίων. Ο δεύτερος άξονας εστιάζει στην ανάπτυξη σχημάτων για την ανάκτηση, προ-επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία των αναλυτικών στοιχείων που παράγονται στον Ιστό από τα ΒΑΜ, καινοτόμες μεθόδους διάδρασης των επισκεπτών με το πολιτιστικό περιεχόμενο τόσο σε φυσικά όσο και σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Πράγματι, ακόμα και από τις πρώτες ερευνητικές προσπάθειες -κατά το πρώιμο στάδιο του Ιστού- έως και τις πρόσφατες προσπάθειες, τα ΒΑΜ προσπαθούν να αξιοποιήσουν αναλυτικά στοιχεία παραγόμενα από ιστοσελίδες και κοινωνικά δίκτυα με απώτερο σκοπό την προώθηση των συλλογών και των υπηρεσιών τους (Mensah and Onyancha, 2021; Krstić and Masliković, 2018; Hume and Mills, 2011; Voorbij, 2010; Marty, 2008; Davoli et al., 2005; Sarraf, 1999).

Για τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της διδακτορικής έρευνας με τίτλο “Web Analytics for Libraries, Archives and Museums. A Data-Driven Strategic Information Systems Planning Approach” αναπτύχθηκε ένα ενιαίο σχήμα αξιοποίησης της αναλυτικής ιστού θέτοντας τις βάσεις για τη(ν)

α) βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων του προσωπικού των ΒΑΜ γύρω από την αναλυτική ιστού,

β) διαμόρφωση αξιόπιστων και έγκυρων σχημάτων αξιολόγησης της απόδοσης ιστοσελίδων και κοινωνικών δικτύων περιλαμβάνοντας περισσότερες από 180 μετρικές Ιστού, και

γ) ανάπτυξη μιας στρατηγικής ιεράρχησης των απαιτήσεων υποδεικνύοντας τα σημεία που χρήζουν βελτίωσης τόσο στις ιστοσελίδες των ΒΑΜ, όσο και στα κοινωνικά δίκτυα που χρησιμοποιούν.

Σε συνέχεια της έρευνας αυτής, η παρούσα πρόταση για έρευνα σε μεταδιδακτορικό επίπεδο στοχεύει στην περαιτέρω διάχυση της συνεισφοράς της Αναλυτικής Ιστού για βιβλιοθήκες, αρχεία και μουσεία. Πιο αναλυτικά, στόχος της προτεινόμενης μεταδιδακτορικής έρευνας είναι να ενισχύσει περαιτέρω τόσο σε θεωρητικό πρακτικό επίπεδο την εφαρμογή της αναλυτικής ιστού για τα ΒΑΜ. Παρακάτω περιγράφονται τα προτεινόμενα πακέτα εργασίας καθώς και τα επιμέρους παραδοτέα (ερευνητικές ενότητες) για καθένα από αυτά.