Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6080

Semester:

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Καπιδάκης Σαράντος

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα εξής:

 • Γνώση της διαδικασίας διαχείρισης δεδομένων και της ροής της ψηφιακής πληροφορίας.
 • Κατανόηση συνηθισμένων μεθόδων διαχείρισης δεδομένων, και των αρχών του προγραμματισμού – όπως εφαρμόζονται σε διάφορα περιβάλλοντα στην πράξη.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Διατήρηση ψηφιακής πληροφορίας
 • Βασικές γνώσεις υπολογιστών
 • Αρχές προγραμματισμού, ανεξάρτητες των γλωσσών.
 • Γνωριμία με βασικές διαδικασίες/εργαλεία δεδομένων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

 • Ο κύκλος ζωής των δεδομένων. 
 • Αναπαράσταση πληροφορίας. 
 • Ψηφιακά αρχεία και συλλογές. 
 • Διατήρηση ψηφιακών τεκμηρίων 
 • Διατήρηση του Ιστού 
 • Οπτικοποίηση της πληροφορίας. 
 • Tex/latex/bibtex. 
 • Διαλειτουργικότητα πληροφορίας και συστημάτων. 
 • Πρωτόκολλα 
 • Ανοιχτές τεχνολογίες 
 • Συλλογές και έγγραφα στο υπολογιστικό νέφος. 
 • Υπολογιστικές εφαρμογές και διαχείριση δεδομένων. 
 • Πρωτογενείς μορφές δεδομένων 
 • Ο προγραμματισμός στην καθημερινότητά μας. 
 • Μοντέλα δικτυακών εφαρμογών. 
 • Προγραμματισμός σε excel/VBA και σε python.

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την υποστήριξη του e-class. 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση του e-class του τμήματος για την παράδοση των μαθημάτων, τη βιβλιογραφία, την ανάρτηση σχετικών εργασιών και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 30
Μελέτη 30
Εκπόνηση εργασίας 20
Τελική εξέταση 10
Σύνολο Μαθήματος 90

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Μέθοδος αξιολόγησης:  

 • Τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων (case studies) ή
 • Γραπτή εργασία (απαλλακτική) με παρουσίαση
 • Ασκήσεις με μελέτες περίπτωσης στη διάρκεια των μαθημάτων

Κριτήρια: 

 •  Γνώση του αντικειμένου 
 •  Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες του μαθήματος. 
 •  Βαθμός κατανόησης μέσω ερωτήσεων που εμπεριέχουν γνώση, κατανόηση και δυνατότητα κρίσης. 
 •  Βαθμός κριτικής ικανότητας μέσα από ερωτήσεις που απαιτούν και επίλυση προβλημάτων με λήψη αποφάσεων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος  

Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης  αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Τα θέματα του μαθήματος αποτελούν επιλογές από διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα, και δεν συνυπάρχουν σε ένα εγχειρίδιο. Παρακάτω προτείνεται ενδεικτική βιβλιογραφία για κάποια από τα θέματα αυτά.

 • Magoutis, K., Nikolaou, C. 2015. Εισαγωγή στην Python. [Book Chapter]. In Magoutis, K., Nikolaou, C. 2015. Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με Python. [ebook] Athens:Hellenic Academic Libraries Link. chapter 1. Available Online at: http://hdl.handle.net/11419/1710
 • Μπερταχάς, Ι., Τζανάκης, Γ., Μιχελάκη, Π., Παυλάκης, Κ. 2015. Γραφικές παραστάσεις-Excel. [Βίντεο]. Στο Μπερταχάς, Ι., Τζανάκης, Γ., Μιχελάκη, Π., Παυλάκης, Κ. 2015. Ηλεκτρονικό βιβλίο εργαστηριακών ασκήσεων φυσικής Ι. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. κεφ 1. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1061