Ιατρική πληροφόρηση

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8030

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Ακαδημαϊκός Συνεργάτης ΕΣΠΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση: σύμφωνα με την ταξινόμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων κατά Bloom, οι φοιτητές θα είναι σε θέση:
• να γνωρίσουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης της γνώσης και τις δυνατότητες που παρέχει το ψηφιακό περιβάλλον και οι τεχνολογίες πληροφόρησης στην Ιατρική Επιστήμη
• να λάβουν γνώση για τη χρήση των κλινικών πληροφοριών που πηγάζουν από τα νοσηλευτικά ιδρύματα και για το ρόλο τους στη λήψη διαγνωστικής απόφασης.
• να γνωρίσουν τις έγκριτες διεθνείς πηγές πληροφόρησης των βιοιατρικών επιστημών
Κατανόηση: των προβλημάτων διαχείρισης και τεκμηρίωσης πληροφοριών που αντιμετωπίζουν οι επιστήμονες πληροφόρησης στο χώρο υγείας (Health Information Management)
• την αναγκαιότητα και τη συμβολή της ανάλυσης ποιοτικών δεδομένων (BI) που πηγάζουν από τα δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας.
• την αναγκαιότητα διατήρησης και διάδοσης της γνώσης
• την αναγκαιότητα αλλαγής προφίλ των επιστημόνων πληροφόρησης για να ανταποκριθεί στις νέες πληροφοριακές ανάγκες του δύσκολου και απαιτητικού χώρου των επιστημών υγείας.
Εφαρμογή: αναζήτηση ιατρικών πληροφοριών σε διεθνή θεματικά portal και βάσεις, με νέες μεθόδους (retrieval). Χρήση δεικτών αξιολόγησης των μεθόδων αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών
Ανάλυση: των μεθόδων διαχείρισης ιατρικών και κλινικών πληροφοριών για την καθημερινή πρακτική.
Σύνθεση: επιλογή των καλύτερων δημοσιευμάτων για την ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών των επαγγελματιών υγείας
Αξιολόγηση: του βαθμού επιρροής των θεματικών βάσεων δεδομένων επιστημών υγείας στην καθημερινή πρακτική κλινικής εφαρμογής.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: εισαγωγή -αναφορά στις ραγδαίες εξελίξεις των τεχνολογιών , στο διαδίκτυο και στις βάσεις δεδομένων, στην εξέλιξη των ιατρικών βιβλιοθηκών και της ιατρικής πληροφόρησης
Ενότητα 2: Μεθοδολογικές προσεγγίσεις και μοντέλα διαχείρισης της ιατρικής γνώσης
Ενότητα 3: Μέσα διατήρησης και διάδοσης της ιατρικής γνώσης
Ενότητα 4: Διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης βιοιατρικών επιστημών
περιγραφή πολυθεματικών (βιβλιογραφικές) βάσεων βιοιατρικών δεδομένων: MEDLINE, PUBMED, DIMDI DATABASES, EMBASE DATABASES, ISI DATABASES κά.
Ενότητα 5: Διεθνείς συνεργατικές δράσεις τεκμηριωμένης ιατρικής (evidence-Based Medicine)
Ενότητα 6: Διαδικτυακές πηγές κλινικής πληροφόρησης (Cochrane databases, Uptodate )
Ενότητα 7: Μέθοδοι αναζήτησης ιατρικών πληροφοριών (Entrez, filters searching)
Ενότητα 8: Συνέπειες της διαχειριστικής αλλαγής των υπηρεσιών ιατρικής πληροφόρησης

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: ελληνική
Μέθοδος αξιολόγησης: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από το βαθμό στο θεωρητικό μέρος. Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος ο βαθμός διαμορφώνεται από τις εξής δοκιμασίες:
• Τελική εξέταση (υποχρεωτική, ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις)
• Ενδιάμεση πρόοδο (προαιρετική)
• Εργασία ατομική (προαιρετική)
Κριτήρια:
• Γνώση βασικών βιοιατρικών πηγών πληροφόρησης
• Ικανότητα προσδιορισμού των πολυθεματικών βάσεων ιατρικών και κλινικών δεδομένων
• Ικανότητα αναζήτησης απλών και σύνθετων βιβλιογραφικών ερωτημάτων σχετικών με την ιατρική επιστήμη
Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Βιβλίο Λάππα, Ε. (2011) ΕΓΚΥΡΕΣ ΠΗΓΕΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: DIMDI, MEDLINE, COCHRANE, NCBI/NLM. Αθήνα: Πασχαλίδης. Διατίθεται στον ΕΥΔΟΞΟ

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
2. Booth A. Librarian heal thyself: evidence based librarianship, useful, practicable, desirable?. Proceedings of the 8th International Congress on Medical Librarianship, held between July 2 and 5 London, 2000
3. Brettle Alison, Andrew F. Long. Comparison of Bibliographic Databases for Information on the Rehabilitation of people with severe Mental Illiness. Bull Med Libr Assoc 2006; 89 (4): 353-362.
4. Choo C.W. The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge and Make Decisions. International J Information Management 1996; 16(5): 329-340.
5. Divoli A, Wooldridge MA, Hearst MA.Full text and figure display improves bioscience literature search.PLoS One. 2010 Apr 14;5(4):e9619. (διατίθεται πλήρες κείμενο δωρεάν/PubMed)
6. Haag M Stephen . Cummings. Information Systems Essentials. Boston: McGraw-Hill; 2006.
7. Lappa E. Clinical Librarianship (CL): A Historical Perspective. E- Journal Acad Special Librarianship 2004; 5(2-3). Available from URL: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v05n02/lappa_e01.htm Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 9 Οκτώβριος 2012, 2:41 μμ
8. Smith, R. What clinical information doctors need? BMJ (1996), 313, p.1062-68.

 

Περίγραμμα