Πτυχιακή εργασία (Ετήσιο μάθημα)

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΤΥΧ

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Πτυχιακή εργασία ( ΜΕΥ )

Ώρες:

360

Μονάδες ECTS:

12

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση: εμβάθυνση των τελειοφοίτων του τμήματος σε ένα επίκαιρο θέμα εφαρμοσμένης έρευνας ή σε γνωστικό αντικείμενο που έχει άμεση σχέση με την ειδικότητα των σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης.
Κατανόηση: της έκφρασης της επιστημονικής σκέψης από άλλους επιστήμονες και των απόψεων που παρουσιάζονται στην αρθρογραφία. Επίσης, ενισχύεται η κατανόηση του θέματος/ προβλήματος που πρόκειται να μελετήσει και πως αυτό εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της επιστήμης του. Η δεξιότητα αυτή επιτυγχάνεται μέσα από τη βιβλιογραφική επισκόπηση που αποτελεί μέρος της πτυχιακής εργασίας.
Εφαρμογή: Η ικανότητα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας επιτυγχάνεται μέσω της εφαρμογής, δηλαδή της συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας που αποτελεί την «πτυχιακή». Η εργασία περιλαμβάνει μικρής έκτασης πρωτότυπη έρευνα, την οποία ο φοιτητής καλείται να επιλέξει και να εφαρμόσει σε πραγματικό περιβάλλον.
Ανάλυση: Ο φοιτητής κατά την ερευνητική διαδικασία αποκτά την ικανότητα να αναλύει τα επιμέρους ερευνητικά προβλήματα που έχει θέσει και να αναγνωρίζει την οργανωτική δομή τους ή να δημιουργεί ενότητες που οφείλουν να εξεταστούν ως σύνολα. Επιπλέον κατά τη διαδικασία μαθαίνει να οργανώνει και να αναλύει τα ερευνητικά δεδομένα που συλλέγει. Η ανάλυση στηριγμένη στην ερευνητική διαδικασία δίνει στο φοιτητή την ικανότητα να εντοπίζει τεχνικές επίλυσης προβλημάτων.
Σύνθεση: Ο φοιτητής κατά τη συγγραφή της εργασίας αποκτά την ικανότητα να συνθέτει τα επιμέρους νοήματα/ προβλήματα που εντόπισε και προσδιόρισε κατά την ανάλυση. Επίσης, αποκτά την ικανότητα να αντλεί από τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας και να διαμορφώνει συμπεράσματα αξιοποιώντας τεχνικές σύνθεσης. Επιπλέον, ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να θέτει αυτά τα συμπεράσματα επαγωγικά και να μεταφέρει γνώσεις που απέκτησε και συμπεράσματα που έβγαλε σε νέες καταστάσεις.
Αξιολόγηση: Ο φοιτητής αρχικά μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης αποκτά την ικανότητα να αξιολογεί και να επιλέγει τις πηγές του για τη σύνθεση της εργασίας. Επίσης, η κατανόηση του προβλήματος που μελετά και η οριοθέτηση των παραμέτρων του οδηγεί τον φοιτητή στην αξιολόγηση των ερευνητικών μεθόδων και στην τελική επιλογή μεθοδολογίας γεγονός που του προσδίδει κριτική ικανότητα. Τέλος, ο φοιτητής αξιολογεί τα ερευνητικά αποτελέσματα και προβαίνει σε κρίσεις και συμπεράσματα.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Ανάλογα με τα θέματα επίσης μπορεί να υπάρχουν τα ακόλουθα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Συζήτηση με τον επιβλέποντα καθηγητή, κατεύθυνση και επιλογή του θέματος της πτυχιακής εργασίας
 • Βιβλιογραφική έρευνα
 • Σχεδιασμός έρευνας και επιλογή μεθοδολογίας
 • Δομή της εργασίας
 • Συλλογή δεδομένων, ανάλυση
 • Σύνθεση της εργασίας και συμπεράσματα, προτάσεις
 • Διεξαγωγή
  • Κατάθεση αίτησης με τον τίτλο του θέματος και τον επιβλέποντα καθηγητή.
  • Έγκρισή του από τον αντίστοιχο τομέα.
  • Εκπόνηση της πτυχιακής.
  • Κατάθεση της πτυχιακής στην τριμελή επιτροπή.
  • Παρουσίαση της πτυχιακής εργασίας σε τριμελή επιτροπή σε ανοιχτή διαδικασία.
  • Κατάθεση της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο που διατηρεί το Πανεπιστήμιο.
 • Επίσης, οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος με αρ. πρακτικού 1, 11/4/2007 που ρυθμίζει όλα τα σχετικά με την πτυχιακή εργασία θέματα.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική ή αγγλική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Α) Γραπτή εργασία
Β) Δημόσια παρουσίαση
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου που παρουσιάζεται
• Οργάνωση – Σχεδιασμός (Δομή της εργασίας και δεξιότητα συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας)
• Τεχνική και θεωρητική κατανόηση (Βιβλιογραφική επισκόπηση)
• Ανάλυση, σύνθεση και επίτευγμα (ικανότητα εντοπισμού του προβλήματος, κρίση στην επιλογή μεθοδολογίας, ομαδοποίηση και ορισμός κριτηρίων για την ερευνητική διαδικασία)
• Αποτελέσματα και Συμπεράσματα (ικανότητα σύνθεσης, αξιολόγησης και μεταφοράς γνώσεων σε νέες καταστάσεις)
• Παρουσίαση (δομή και βαθμός κατανόησης)
Το σύνολο των κριτηρίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Babbie E. (2012). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική
2. Jackson, S.L. (2015). Research methods and statistics: a critical thinking approach. Australia: Cengage Learning.
3. Creswell, J.W. (2014). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks: SAGE Publications.
4. Saunders, M., Philip Lewis, P. & Adrian Thornhill, A. (2014). Μέθοδοι έρευνας: Στις επιχειρήσεις και την οικονομία. Αθήνα: Δίσιγμα.
5. Schnell, R., Hill, P. & Esser, E. (2014). Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Προπομπός.
6. Trochim, W.M., Donnelly, J.P. & Arora, K. (2016). Research methods: the essential knowledge base. Boston, MA: Cengage Learning.
7. Αναστασιάδου, Σ. Δ. (2012). Στατιστική και μεθοδολογία έρευνας στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.
8. Γέμτος, Π.Α. (2016). Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
9. Δημητριάδης, Ε. (2016). Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Κριτική.
10. Δουλκέρη, Τ. (2015). Οδηγός μεθοδολογίας για τις κοινωνικές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
11. Ζαφειρόπουλος, Κ. (2012). Ποσοτική εμπειρική έρευνα και δημιουργία στατιστικών μοντέλων. Αθήνα: Κριτική.
12. Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία: Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
13. Ζαφειρόπουλος, Κ. (2016). Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες. Αθήνα: Κριτική.
14. Κάλλας, Γ. (2015). Θεωρία, μεθοδολογία και ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές. Αθήνα: Κριτική.
15. Πυργιωτάκης, Γ. & Χρήστος Θεοφιλίδης, Χ. (επιμ.) (2016). Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.
16. Χαλικιάς, Ι.Γ. (2017). Στατιστική: Μέθοδοι ανάλυσης για επιχειρηματικές αποφάσεις. Αθήνα: Rosili.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
1. Annals of Applied Statistics
2. Annals of Statistics
3. Behavior Research Methods
4. Electronic Journal on Business Research Methods
5. International Journal of Social Research Methodology: Theory and Practice
6. Journal of Business and Economic Statistics
7. Journal of Informetrics
8. Journal of Mixed Methods Research
9. Journal of Multivariate Analysis
10. Journal of Statistical Software
11. Journal of the Royal Statistical Society. Series B: Statistical Methodology
12. Organizational Research Methods
13. Organizational Research Methods
14. Research Synthesis Methods
15. Sociological Methods and Research
16. Structural Equation Modeling
17. Surveys in Operations Research and Management Science