Κοινωνία και πληροφορία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1040

Semester:

Α΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: να γνωρίσει ο φοιτητής τις κοινωνιολογικές προσεγγίσεις που αφορούν το πληροφοριακό γίγνεσθαι στη σύγχρονη κοινωνία.
Κατανόηση: Να κατανοήσει ο φοιτητής τη σημασία της πρόσβασης, κατανόησης και αξιολόγησης της πληροφορίας στη σύγχρονη κοινωνία
Να κατανοήσει τις επιπτώσεις της διαρκώς εξελισσόμενης κοινωνίας της πληροφορίας και την επίπτωση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών στο κοινωνικο-πολιτικό γίγνεσθαι στο ευρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Η έμφαση δίνεται στο να κατανοήσει ο φοιτητής/τρια ότι οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν μετασχηματίζουν από μόνες τους την κοινωνία αλλά αντίθετα αποτελούν και οι ίδιες ένα κοινωνικό φαινόμενο.
Επίσης δίνεται έμφαση στην κατανόηση τόσο των νέων κοινωνικών φαινομένων που εμφανίζονται και κυριαρχούν στην εξελισσόμενη κοινωνία της πληροφορίας όσο και του νέου ρόλου των κοινωνικών επιστημών στο σχεδιασμό των τεχνολογικών και πολιτικών παρεμβάσεων που απαιτούνται.
Ανάλυση: Να αναλύει τα βασικά στοιχεία της πληροφορίας και τις επιπτώσεις τους στη σύγχρονη κοινωνία
Αξιολόγηση: Να μπορεί ο φοιτητής να αξιολογεί τις βασικές δομές της πληροφορίας και πως αυτές λειτουργούν στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο
Να μπορεί να αξιολογεί ενδεχόμενες καταστάσεις που προκύπτουν από τις πληροφοριακές δομές.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αναλύει τις θεωρητικές προϋποθέσεις του σύγχρονου κοινωνικού μετασχηματισμού που κύριο χαρακτηριστικό του είναι η θεαματική ανάπτυξη της πληροφορίας ως κύριου παραγωγικού και επικοινωνιακού παράγοντα. Η διαδικασία ανάπτυξης της οικονομίας, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη δυναμική της πληροφορίας. Η κοινωνική δομή και οι κοινωνικές σχέσεις επηρεάζονται άμεσα από την εξέλιξη αυτή σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Η ακολουθία και περιεχόμενο των μαθημάτων είναι η εξής:
Ενότητα 1: Ορισμοί και παρουσίαση των κυριότερων εκφάνσεων των κοινωνικών επιπτώσεων της πληροφορίας. Εξετάζονται οι άξονες της γνώσης, της επικοινωνίας, του πολιτισμού, της οικονομίας και του περιβάλλοντος.
Ενότητα 2: Τεχνολογία και κοινωνία στην εποχή της Πληροφορίας
Ενότητα 3: Δικτυακήκοινωνία – Social networks and the network society.
Ενότητα 4: Ανταγωνιστική Καινοτομία στην ΚτΠ
Ενότητα 5: Η επίδραση στην οικονομία: Τα νέα αγαθά, η οργάνωση της παραγωγής και η απασχόληση
Ενότητα 6: Η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Κοινωνία της Πληροφορίας
Ενότητα 7: Η συμβολική συγκρότηση της κοινωνίας. Η επίδραση στην πολιτική και το κράτος e -Government
Ενότητα 8: Ο ψηφιακός Πολιτισμός – digital culture

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Μέθοδοι αξιολόγησης: ερωτήσεις ανάπτυξης δοκιμίων
Κριτήρια:

 • Γνώση του αντικειμένου
 • κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες του μαθήματος.
 • Βαθμός κατανόησης μέσω ερωτήσεων που εμπεριέχουν γνώση, κατανόηση και δυνατότητα κρίσης.
 • Βαθμός κριτικής ικανότητας μέσα από ερωτήσεις που απαιτούν και επίλυση προβλημάτων με λήψη αποφάσεων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος .

  Τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Παρασκευάς, Μ., Ασημακόπουλος, Γ., Τριανταφύλλου, Β. (2015). Κοινωνία της πληροφορίας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/378
 2. Καλογήρου, Γ., Παναγιωτόπουλος, Π., Τσακανίκας, Ά., Σιώκας, Ε., Καρούνος, Θ., Μάγκλαρης, Β., Τρούλος, Κ., Καλογεράς, Δ., Τσιαβός, Π., Κανέλλος, Ν., Μερεκούλιας, Β., 2016. Κοινωνία της πληροφορίας και οικονομία της γνώσης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6206
 3. Κάλλας. Γ. (2006). Η Κοινωνία της Πληροφορίας και ο Νέος Ρόλος των Κοινωνικών Επιστημών, Νεφέλη
 4. Κάλλας Γ. (2001). Η πληροφορική τεχνολογία στην κοινωνική έρευνα. Το πρόβλημα των δεδομένων, Νεφέλη-ΕΚΚΕ
 5. Καϊτατζή-Γουίτλοκ Σ. (2003). Η επικράτεια των πληροφοριών. Κριτική. Κοτζιάς Ν. (2006). Παγκοσμιοποίηση. Η ιστορική θέση, το μέλλον και η πολιτική σημασία, Καστανιώτης
 6. BlumerH. (2003). Η κοινωνία ως συμβολική διάδραση, Στο συλλογικό τόμο: Η ποιοτική παράδοση στις κοινωνικές επιστήμες, Επιμέλεια Κ. Καλφόπουλος , Νήσος.
 7. GeertzC. (2003). Η Ερμηνεία των Πολιτισμών. Αλεξάνδρεια.
 8. GiddensA. (2001). Οι συνέπειες της νεωτερικότητας. Κριτική.
 9. GoodyJ. (2001). Η λογική της γραφής και η οργάνωση της κοινωνίας. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου.
 10. LevyP. (1999). Η Δυνητική Πραγματικότητα. Κριτική.
 11. LewontinR. (2001). Η τριπλή έλικα. Γονίδιο, οργανισμός και περιβάλλον. Σύναλμα.
 12. PolanyiK. (2001). Ο μεγάλος μετασχηματισμός. Νησίδες.