Μάρκετινγκ και επικοινωνία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5050

Semester:

Ε΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

2Θ+1Σ

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βραϊμάκη Ευτυχία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα εξής:
• Γνώση των βασικών εννοιών και της ορολογίας που σχετίζεται με την επιστήμη της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ.
• Κατανόηση του κεντρικού ρόλου της επικοινωνίας και του μάρκετινγκ στην προώθηση υπηρεσιών, καθώς και των ιδιαιτεροτήτων που έχουν οι πολιτιστικοί οργανισμοί στην επιλογή στρατηγικών προώθησης των υπηρεσιών τους.
• Δυνατότητα να αναλύσουν και να προτείνουν ένα πρόγραμμα προσέλκυσης και ανάπτυξης κοινού, με πλήρη αξιοποίηση των διαφορετικών εργαλείων του μάρκετινγκ.
• Τη δυνατότητα αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και των διαφορετικών στρατηγικών και εργαλείων προώθησης των υπηρεσιών σε πολιτιστικούς οργανισμούς.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Λήψη αποφάσεων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Αυτόνομη εργασία / Ομαδική εργασία

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1. Εισαγωγή στην Επιστήμη της Επικοινωνίας: Ορισμός και συστατικά στοιχεία της ανθρώπινης επικοινωνίας (οι άνθρωποι, το μήνυμα, τα κανάλια, ανατροφοδότηση, κωδικοποίηση και αποκωδικοποίηση, θόρυβος, περίσταση). Αρχές και πλαίσιο επικοινωνίας (ενδοπροσωπική, διαπροσωπική, δημόσια επικοινωνία, μαζική επικοινωνία, ψηφιακή επικοινωνία). Θεωρίες και μοντέλα επικοινωνίας. Γλώσσα και απόδοση νοήματος. Ακρόαση και απάντηση. Μη-λεκτική επικοινωνία. Ηθική και δεοντολογία της επικοινωνίας.
Ενότητα  2. Εισαγωγή  στο  Μάρκετινγκ  Υπηρεσιών:  Ορολογία και βασικές  έννοιες. Ποιότητα υπηρεσίας  και  εξυπηρέτηση  πελατών. Οργάνωση  των  διαδικασιών  παραγωγής  υπηρεσιών  και εξυπηρέτησης. Ο ρόλος των εργαζομένων στην παροχή υπηρεσίας. Τεχνικές επικοινωνίας. Τεχνικές αξιολόγησης ποιότητας υπηρεσιών. Ηθική και δεοντολογία του μάρκετινγκ.
Ενότητα 3. Μάρκετινγκ Πολιτιστικών Οργανισμών: Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ πολιτιστικών οργανισμών. Όραμα, αποστολή και στρατηγικό μάρκετινγκ. Πρακτικές προώθησης υπηρεσιών. Ανάπτυξη κοινού & συνδέσμων με την κοινότητα. Συν-δημιουργία αξίας. Υπεράσπιση πολιτιστικών οργανισμών. Προσέλκυση δωρητών. Μάρκετινγκ και νέες τεχνολογίες.

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδος αξιολόγησης:
• Τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων (case studies) ή
• Γραπτή εργασία με παρουσίαση
• Ασκήσεις με μελέτες περίπτωσης στη διάρκεια των μαθημάτων
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου
• Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες του μαθήματος.
• Βαθμός κατανόησης μέσω ερωτήσεων που εμπεριέχουν γνώση, κατανόηση και δυνατότητα κρίσης.
• Βαθμός κριτικής ικανότητας μέσα από ερωτήσεις που απαιτούν και επίλυση προβλημάτων με λήψη αποφάσεων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος.
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνικά

 • Armstrong, G. & Kotle, P. (2009). Εισαγωγή στο Marketing. Αθήνα: Επίκεντρο.
 • Fahy, J.& Jobber, D. (2014). Αρχές μάρκετινγκ. Αθήνα: Κριτική.
 • Littlejohn, S. W. & Foss, K. A. (2012). Θεωρίες ανθρώπινης επικοινωνίας. Αθήνα: Πεδίο.
 • Solomon M., Marshall G. & Stuart E. (2020). Μάρκετινγκ (10η έκδ.). Αθήνα: Σταμούλης.
 • Wirtz, J. & Loveloc, C. (2018). Μάρκετινγκ υπηρεσιών: άνθρωποι, τεχνολογία, στρατηγική. Θεσσαλονίκη: Δίσιγμα.
 • Βασιλειάδης, Χ.Α. (2020). Διαχείριση και μάρκετινγκ γεγονότων και εκδηλώσεων: event marketing management. Θεσσαλονίκη: Αφοί Καραγιώργου.
 • Γούναρης, Σ. & Καραντινού, Κ. (2015). Μαρκετινγκ υπηρεσιών. Αθήνα: Rosili.
 • Μπαντιμαρούδης. Φ. (2011). Πολιτιστική επικοινωνία: οργανισμοί, θεωρίες, μέσα. Αθήνα: Κριτική.
 • Πρωτοπαπαδάκης, I.N. (2014). Δημόσιες σχέσεις. Αθήνα: Σταμούλης.
 • Πρωτοπαπαδάκης, Ι.Ν. (2013). Μαρκετινγκ υπηρεσιών. Αθήνα: Σταμούλης.
 • Πρωτοπαπαδάκης, Ι.Ν. (2015). Υποδειγματική εξυπηρέτηση πελατών: 60 τρόποι για να δημιουργήσετε πιστούς πελάτες. Αθήνα: Σταμούλης.

 

Ξενόγλωσσα

 • Grau, L. (2014). Marketing for nonprofit organizations: insights and innovation. Chicago,IL: Lyceum Books.
 • Koontz, C. & Mon, L. (2014). Marketing and social media: a guide for libraries, archives and museums. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Lackie, R.J. & Wood, S.M. (2015). Creative library marketing and publicity: best practices. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Mark Aaron Polger, M.A. (2019). Library marketing basics. Lanham, MD: Rowman & Littlefield.
 • Sandell, R. & Robert R Janes, R.R. (2007). Museum management and marketing. London; New York, NY: Routledge
 • Wirtz, J. & Lovelock, C. (2016). Services marketing: people, technology, strategy. 8th New Jersey, NJ: World Scientific.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

Περίγραμμα