Εξερχόμενοι Φοιτητές Erasmus

erasmus_department of archival library science and information systemsΤο 2019 το πρόγραμμα Erasmus+ συμπλήρωσε τα 30 χρόνια λειτουργίας. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους του με ομότιμα πανεπιστημιακά τμήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων φοιτητών/-τριών.

Οι προπτυχιακοί φοιτητές/-τριες του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης μπορούν να παρακολουθήσουν προγράμματα σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα κράτη για χρονικά διαστήματα τριμήνου, εξαμήνου και ολόκληρου ακαδημαϊκού έτους. Τα προγράμματα κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

Πέρα από την ακαδημαϊκή κινητικότητα, οι φοιτητές/-τριες όλων των κύκλων έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν την πρακτική άσκησή τους σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία και εταιρείες άλλων χωρών μέσω της αντίστοιχης δράσης του προγράμματος Erasmus+. Το διάστημα πρακτικής άσκησης μπορεί να εκτείνεται από 2 έως 12 μήνες και αφορά προπτυχιακούς/-ές φοιτητές/-τριες και νέους πτυχιούχους (που αποφοίτησαν πρόσφατα). 

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα του Γραφείου Erasmus.

Διευκρίνιση: η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητών/-τριών δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον υπεύθυνο του τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+, την Δρ. Αγγελική Αντωνίου.

Το Τμήμα στηρίζει και ενθαρρύνει τις μετακινήσεις φοιτητών/-τριών, καθώς είναι γνωστό ότι η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις ενέχει πολλαπλά οφέλη για τους συμμετέχοντες. Εμπλουτισμός των γνώσεων τους στο επιστημονικό πεδίο, βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους, προαγωγή της γλωσσομάθειας, εξοικείωση με άλλες κουλτούρες, διεύρυνση των πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων και ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι μερικά από τα πλεονεκτήματα, που αποκτούν οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης σπουδών σε άλλες χώρες-κράτη μέλη.

Ακολουθεί πίνακας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τα οποία το τμήμα μας έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος και τα προτεινόμενα διαστήματα παραμονής.

 

  ΚΡΑΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ E-MAIL ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΔΙΑΡΚΕΙΑ
1 BOSNIA AND HERZEGOVINA UNIVERSITY OF SARAJEVO mirsada.hosic@ff.unsa.ba 2 X 6 months
2 CROATIA UNIVERSITY OF OSIJEK-HR OSIJEK 01 erasmus@unios.hr 2 X 5 months
3 CZECH REPUBLIC CHARLES UNIVERSITY-CZ PRAGUE 07 erasmus@ruk.cuni.cz 2 X 5 months
4 ESTONIA TALLINN UNIVERSITY – EE TALLINN05 Erasmus@tlu.ee 2 X 6 months
5 FRANCE UNIVERSITE GRENOBLE ALPES sri@iut2.univ-grenoble-alpes.fr 4 X 10 months
6 HUNGARY EOTVOS LORAND UNIVERSITY erasmus@elte.hu
balaci.sandor@btk.elte.hu
2 Χ 5 months
7 ITALY

UNIVERSITA’ DI BOLOGNA

erasmus@unibo.it
marilena.daquino2@unibo.it
2 X 6 months
8 ITALY UNIVERSITA CA’FOSCARI VENEZIA erasmus@unive.it 2 X 6 months
9 ITALY UNIVERSITA DI PARMA relint@unipr.it | gioia.angeletti@unipr.it 3 X 6 months
10 MALTA UNIVERSITY OF MALTA erasmus@um.edu.mt 2 X 6 months
11 NORWAY OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES – N OSLO60 Bjorg.Halvorsen@hioa.no 4 X 6 months
12 POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY – PL KRAKOW01 erasmus@adm.uj.edu.pl 2 X 6 months
13 POLAND NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY/TORUN magwis@umk.pl
incoming@erasmus.umk.pl
2 X 6 months
14 POLAND PL WROCLAW 01 barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl 2 X 5 months
15 PORTUGAL UNIVERSIDADE DE COIMBRA dri@uc.pt | liliana.gomes@fl.uc.pt 3 X 6 months
16 ROMANIA WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA – RO TIMISOA01 oana.ivan@e-uvt.ro 2 X 6 months
17 SPAIN UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – E MADRID03 eburgos@ucm.es 4 X 6 months
18 SPAIN UNIVERSITY OF GRANADA – E GRANADA01 vrinternacional@ugr.es 4 X 6 months
19 SPAIN UNIVERSITAT DE BARCELONA-E BARCELO 01 sergio.villanueva@ub.edu 2 X 6 months
20 SLOVAKIA COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA-SK BRATISL 02 erasmusplus@rec.uniba.sk 4 X 6 months
21 SWEDEN UNIVERSITY OF BORAS – S BORAS01 karl-fredrik.ahlmark@hb.se 4 X 6 months
22 SWEDEN LINNAEUS UNIVERSITY – S VAXJO 03 elena.vinci-hytter@lnu.se 4 X 6 months
23 SWITZERLAND HAUTE ECOLE DE GESTION DE GENEVE-HEG GENEVE aude.taylor@hesge.ch 4 X 5 months