Εξερχόμενοι Φοιτητές Erasmus

Εισαγωγή

Το 2019 το πρόγραμμα Erasmus+ συμπλήρωσε 30 χρόνια λειτουργίας. Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) εξακολουθεί να διατηρεί ανοιχτούς τους διαύλους του με ομότιμα πανεπιστημιακά τμήματα. Κάθε χρόνο προστίθενται νέα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια και έτσι αυξάνεται ο αριθμός των εισερχόμενων και των εξερχόμενων φοιτητριών/ών.

 

Ως προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος ΑΒΣΠ μπορείς να παρακολουθήσεις Προγράμματα Σπουδών ομότιμων ιδρυμάτων σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη για χρονικά διαστήματα τριμήνου, εξαμήνου και ολόκληρου ακαδημαϊκού έτους. Τα προγράμματα Κινητικότητας διατρέχουν όλους τους κύκλους σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, διδακτορικό).

 

Πέρα από την ακαδημαϊκή κινητικότητα, οι ως προπτυχιακός και μεταπτυχιακός φοιτητής έχεις τη δυνατότητα να πραγματοποιήσεις την πρακτική άσκησή σου σε βιβλιοθήκες, ιστορικά αρχεία και εταιρείες άλλων χωρών μέσω της αντίστοιχης δράσης του προγράμματος Erasmus+. Το διάστημα πρακτικής άσκησης μπορεί να εκτείνεται από 2 έως 6 μήνες (ενίοτε και παραπάνω) και αφορά φοιτήτριες/ές και νέες/ους πτυχιούχους (που αποφοίτησαν πρόσφατα).

 

Το Τμήμα ΑΒΣΠ στηρίζει και ενθαρρύνει τις μετακινήσεις φοιτητριών/ών, καθώς είναι γνωστό ότι η συμμετοχή σε αυτές τις δράσεις ενέχει πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά, μερικά από τα πλεονεκτήματα που αποκτούν οι φοιτήτριες/ές μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους σε άλλες χώρες (κράτη-μέλη) είναι τα εξής:

  1. εμπλουτισμός των γνώσεων τους στο επιστημονικό πεδίο,
  2. βελτίωση των επικοινωνιακών ικανοτήτων τους,
  3. προαγωγή της γλωσσομάθειας,
  4. εξοικείωση με άλλες κουλτούρες,
  5. διεύρυνση των πολιτισμικών και κοινωνικών αντιλήψεων και
  6. ενίσχυση της αυτοπεποίθησης.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Για τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα Κινητικότητας και τη μηνιαία επιχορήγηση, μπορείς να ανατρέξεις στη σελίδα του  Γραφείου Erasmus.

 

Διευκρίνιση: η συμμετοχή στο πρόγραμμα ανταλλαγής φοιτητριών/ών δεν αποκλείει τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ πρακτικής άσκησης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτήτριες/ές μπορούν να επικοινωνήσουν με την υπεύθυνη του Τμήματος για το πρόγραμμα Erasmus+.

 

Ακολουθεί πίνακας με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τα οποία το Τμήμα ΑΒΣΠ έχει συνάψει συμφωνίες κινητικότητας. Στην τελευταία στήλη δηλώνεται ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων για κάθε ακαδημαϊκό έτος.

 

Πίνακας Συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων

α/α Χώρα Πανεπιστήμιο Email Αριθμός φοιτητών Χ διάρκεια
         
1 Croatia UNIVERSITY OF OSIJEK-HR OSIJEK 01 erasmus@unios.hr 2 X 5 μήνες
2 Czech Republic CHARLES UNIVERSITY-CZ PRAGUE 07 erasmus@ruk.cuni.cz 2 X 5 μήνες
3 Estonia TALLINN UNIVERSITY – EE TALLINN05 Erasmus@tlu.ee 2 X 6 μήνες
4 France UNIVERSITE GRENOBLE ALPES

sri@iut2.univ-grenoble-alpes.fr

catherine.argentin@univ-grenoble-alpes.fr

4 X 5 μήνες
5 Hungary Eotvos Lorand University HU BUDAPES 01 erasmus@elte.hu 2
6 Italy UNIVERSITA’ DI BOLOGNA erasmus@unibo.it marilena.daquino2@unibo.it 2 X 6 μήνες
7 Italy UNIVERSITA CA’FOSCARI VENEZIA erasmus@unive.it 2 X 6 μήνες
8 Italy UNIVERSITA’ DI TORINO mariaalessandra.panzanellifratoni@unito.it
internationalexchange@unito.it
2 X 6 μήνες
9 Italy UNIVERSITA DI PARMA relint@unipr.it
gioia.angeletti@unipr.it
3 X 6 μήνες
10 Norway OSLO AND AKERSHUS UNIVERSITY COLLEGE OF APPLIED SCIENCES – N OSLO60 Bjorg.Halvorsen@hioa.no 4 X 6 μήνες
11 Poland Warsaw University PL WARSZAW01 michal.zajac@uw.edu.pl 2
12 Poland Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej – PL LUBLIN01 piotr.bednarz@mail.umcs.pl 2 X 5 μήνες
13 Poland JAGIELLONIAN UNIVERSITY – PL KRAKOW01 erasmus@adm.uj.edu.pl 2 X 6 μήνες
14 Poland NICOLAUS COPERNICUS UNIVERSITY/TORUN magwis@umk.pl
incoming@erasmus.umk.pl
2 X 6 μήνες
15 Poland PL WROCLAW 01 barbara.skalacka-harrold@uwr.edu.pl 2 X 5 μήνες
16 Portugal UNIVERSIDADE DE COIMBRA dri@uc.pt
liliana.gomes@fl.uc.pt
3 X 6 μήνες
17 Portugal INSTITUTO POLITECNICO DO PORTO P PORTO 05

internacionais-campus2@sc.ipp.pt

flambert@ese.ipp.pt

3 X 5 μήνες
18 Romania WEST UNIVERSITY OF TIMISOARA – RO TIMISOA01 oana.ivan@e-uvt.ro 2 X 6 μήνες
19 Slovakia COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA-SK BRATISL 02 erasmusplus@rec.uniba.sk 4 X 6 μήνες
20 Spain UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID – E MADRID03 brial@ucm.es 4 X 6 μήνες
21 Spain UNIVERSITY OF GRANADA – E GRANADA01 vrinternacional@ugr.es 4 X 6 μήνες
22 Spain UNIVERSITAT DE BARCELONA-E BARCELO 01 hibailopez@ub.edu  2 X 6 μήνες
23 Switzerland HAUTE ECOLE DE GESTION DE GENEVE-HEG GENEVE stephanie.chevallay@hesge.ch nicole.berthier@hesge.ch 4 X 5 μήνες