Θεματική οργάνωση πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος:

Π-3030

Semester:

Γ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Κουλούρης Αλέξανδρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση συστημάτων θεματικής ευρετηρίασης, όπως Θεματικές Επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και Θεματικές Επικεφαλίδες της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (Library of Congress Subject Headings –LCSH). Γνώση των ειδών των ταξινομικών συστημάτων απαριθμητικών και φασετικών [πχ Dewey Decimal Classification (DDC), Universal Decimal Classification (UDC), Library of Congress Classification System (LCCS) κ.ά.
Κατανόηση της διαδικασίας απόδοσης θεμάτων και οργάνωσης του περιεχομένου με βάση το θέμα. Σύνδεση του θέματος με τον ταξινομικό αριθμό.
Εφαρμογή: Οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να οργανώσουν θεματικά ποικίλο περιεχόμενο με τη χρήση ελεγχόμενων λεξιλογίων και ταξινομικών αριθμών.
Οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα της μεθόδου χρήσης ταξινομικών συστημάτων για την οργάνωση του υλικού των βιβλιοθηκών και των μονάδων πληροφόρησης
Ανάλυση: Οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα ανάλυσης του εννοιολογικού περιεχομένου των τεκμηρίων και της απόδοσής του με τη χρήση ελεγχόμενων λεξιλογίων
Σύνθεση: Οι φοιτητές θα μπορούν να οργανώνουν θεματικά σύνολα και υποσύνολα σε καταλόγους, θεματικές πύλες, αποθετήρια και συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα μπορούν να προβαίνουν σε αξιολόγηση των θεμάτων και ταξινομικών αριθμών που δημιούργησαν σε σχέση με το περιεχόμενο.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Θεωρία της θεματικής οργάνωσης. Λογική της απόδοσης θεμάτων στα τεκμήρια. Προσυνδυασμένα συστήματα θεματικής οργάνωσης, δημιουργία θεματικών επικεφαλίδων με ελεγχόμενο λεξιλόγιο και με τη χρήση προσυνδυασμένων συστημάτων ευρετηρίασης (πχ ΕΒΕ, LCSH). Τέλος, χρήση λέξεων κλειδιών με ελεύθερο λεξιλόγιο.
Ενότητα 2: Θεωρία της ταξινόμησης. Σημασία, δομή και χρήση του ταξινομικού συστήματος Dewey και της web έκδοσής του από την OCLC. Σημασία, δομή και χρήση των ταξινομικών συστημάτων UDC&LC.
Ενότητα 3: Σύγχρονες μορφές θεματικής οργάνωσης σε πληροφοριακούς οργανισμούς. Κατηγοριοποίηση δικτυακών τόπων (πυλών, αποθετηρίων, ψηφιακών βιβλιοθηκών) με βάση το θέμα.
Ενότητα 4: Ασκήσεις για την εξαγωγή θεματικών επικεφαλίδων με τη χρήση προσυνδυασμένων συστημάτων ευρετηρίασης και ελεγχόμενου λεξιλογίου. Εξάσκηση στις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου (LCSH). Απόδοση ταξινομικού αριθμού με τη χρήση της ηλεκτρονικής (web) έκδοσης του Dewey Decimal Classification (DDC).

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Τελικές εξετάσεις με Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής και Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
Κριτήρια:
• Γνώση των διαφορετικών ειδών προσυνδυασμένων συστημάτων ευρετηρίασης και ταξινομικών συστημάτων
• Ικανότητα οργάνωσης περιεχομένου με βάση το θέμα και σύνδεσή του με τον ταξινομικό αριθμό
• Ικανότητα οργάνωσης ποικίλου περιεχομένου με τη χρήση εργαλείων απόδοσης θεμάτων και ταξινομικών αριθμών
• Ικανότητα αξιολόγησης και αιτιολόγησης των επιλογών τους
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος (eclass).

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Hjørland, B. (2012). Is classification necessary after Google?. Journal of Documentation, 68(3), 299-317.
 2. Broughton, V., & Bliss, H.E. (2008). The other immortal, or a prophet without honour?. Journal of Librarianship and Information Science, 40(1), 45-58.
 3. Boyne, R. (2006). Classification. Theory, Culture & Society, 23(2-3), 21-50.
 4. Markey, K. (2006). Forty years of classification online: final chapter or future unlimited?. Cataloging & Classification Quarterly, 24(3-4), 1-63.
 5. MIska, F. (2006). The DDC Relative Index. Cataloging & Classification Quarterly, 42(3-4), 65-95.
 6. Broughton, V. (2004). Essential classification. London: Facet Publishing.
 7. McIllwaine, I.C., & Baxton, A. (2000). Guide to the use of UDC: an introductory guide to the use and application of the Universal Decimal Classification. rev. ed. The Hague: FID.
 8. Foscett, A.C. (1996). The subject approach to information. 5th ed. London: Library Association.
 9. Gilchrist, A., Strachan, D. (1990). The UDC: essays for a new decade. London: ASLIB.
 10. Scrivner, B. (1980). Carolingian Monastic Library Catalogs and Medieval Classification of Knowledge. The Journal of Library History (1974-1987), 15(4), 427-444.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Librarianship and Information Science
 • Journal of Classification