Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7070

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Αγγελική

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα εξής: 

Γνώση: 

 • της σχεδίαση της διαδραστικότητας βάσει της κατανόησης των δυνατοτήτων και των επιθυμιών των ανθρώπων.  
 • της υλοποίησης των απαιτήσεων σε μια κατάλληλη σχεδίαση, τόσο σε επίπεδο χώρου (εργονομία), όσο και σε επίπεδο τεχνολογιών.   

Κατανόηση: της έννοιας της διαδραστικότητας (κοινωνική, συναισθηματική) 

Ανάλυση – Σύνθεση 

 • των γνωστικών ικανοτήτων των ανθρώπων 
 • αξιολόγησης των διεπαφών 

Εφαρμογή: 

 • Συλλογής δεδομένων για τον σχεδιασμό 
 • Ανάλυσης απαιτήσεων και ερμηνείας τους 
 • Εξαγωγής προδιαγραφών σχεδιασμού 
 • Σχεδιασμού και δημιουργίας προτύπων

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
 • Λήψη αποφάσεων  
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων 
 • Αυτόνομη εργασία  
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον  
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών  
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής  
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Κάποιες από τις βασικές ερωτήσεις που θα απαντά το μάθημα είναι: 

 • Γιατί ορισμένοι χώροι και διεπαφές είναι καλοί/λες και άλλοι κακοί/κες; 
 • Ποιες είναι οι δυνατότητες επεξεργασίας του ανθρώπινου εγκεφάλου; 
 • Πώς η τεχνολογία μετασχηματίζει αυτά που θέλουν και κάνουν οι άνθρωποι; 
 • Ποιες είναι οι ανάγκες των χρηστών; 
 • Πώς μπορούμε να τις ικανοποιήσουμε; 
 • Πώς μπορούμε να σχεδιάζουμε διεπαφές ώστε να αλλάζουν δραστικά οι συμπεριφορές των ατόμων; 
 • Πώς μπορούμε να επιλέξουμε ανάμεσα στις διαφορετικές τεχνολογίες που έχουμε διαθέσιμες; 
 • Πώς μπορούμε να σχεδιάσουμε εύχρηστες διεπαφές;

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Παράδοσης: Διαδραστική διάλεξη πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την υποστήριξη του e-class.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση του eclass του τμήματος για την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, βιβλιογραφία, βίντεο, φωτογραφίες), επικοινωνία, χρήση κατάλληλου λογισμικού για σχεδίαση τεχνολογιών.
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 26
Μελέτη 32
Συγγραφή εργασιών 26
Παρουσίαση εργασιών 6
Σύνολο Μαθήματος 90

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: ελληνική και αγγλική 

Μέθοδος αξιολόγησης:  Το μάθημα εξετάζεται με προφορικές ή και γραπτές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές μία σειρά ασκήσεων που πρέπει να ολοκληρώνουν και να δημιουργούν ατομικό φάκελο εργασιών μαθήματος. Ο φάκελος μαθήματος εξετάζεται προφορικά. Η εξέταση του μαθήματος μπορεί να γίνει γραπτώς αν το κρίνει ο διδάσκων.   

Κριτήρια: 

 •  Γνώση του αντικειμένου  
 • Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές πηγές και δυνατότητα κρίσης 
 • Ικανότητα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος  
 • Προετοιμασία, συγκρότηση και απόδοση παρουσίασης της εργασίας  

Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης  αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα  του μαθήματος. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

 • Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν. & Μουστάκας Κ. (2018). Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή, Β’ έκδοση. Εκδόσεις Πανεπιστημίου Πατρών. 
 • Dix, A., Finlay, J., Abowd, G.D. & B. Russell (2007). Επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, 3η. έκδοση. Αθήνα:  Γκιούρδας.  
 • Rogers, Y., Sharp. H., Preece, J. (2015). Σχεδίαση διαδραστικότητας: επεκτείνοντας την αλληλεπίδραση ανθρώπου – υπολογιστή. Αθήνα: Γκιούρδας.