Αρχεία επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7060

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Στογιαννίδης Γιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων από επαγγελματίες αρχειονόμους

Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των εταιρικών αρχείων, των σχετικών ζητημάτων, των ευθυνών και καθηκόντων των αρχειονόμων

Ανάλυση των κατηγοριών στις οποίες κατανέμονται τα αρχεία επιχειρήσεων, των παραμέτρων για την επιτυχημένη διαχείριση αντίστοιχων αρχειακών συνόλων και των επαγγελματικών προοπτικών που δημιουργούν τα αρχεία επιχειρήσεων για τους αρχειονόμους

Παρουσίαση των προβλημάτων, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρχειονόμοι και των αντανακλαστικών, που θα χρειαστεί να αναπτύξουν για την προστασία και διατήρηση αυτών των αρχείων

Εφαρμογή των μεθόδων διαχείρισης και προβολής αρχείων μέσω ομαδικής/ατομικής άσκησης εξομοίωσης

Γενικές Ικανότητες

 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις εξής ενότητες:

Ενότητα 1: Ιστορία επιχειρήσεων και αρχεία
Το πεδίο της ιστορίας επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον για την προστασία των εταιρικών αρχείων. Από την Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών ως την ιστορία της Microsoft.
Ενότητα 2: Ιστορικά αρχεία επιχειρήσεων: Το διεθνές παράδειγμα. Φορείς και πολιτικές διατήρησης αρχείων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική.
Ενότητα 3: Ιστορικά αρχεία επιχειρήσεων: Το ελληνικό παράδειγμα. Διάσωση και προστασία αρχείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
Ενότητα 4: Αρχεία βιομηχανιών. Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, αξιοποίηση, εταιρικά μουσεία.
Ενότητα 5: Αρχεία τραπεζών.
Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, οργάνωση και ταξινόμηση των τραπεζικών αρχείων.
Ενότητα 6: Νέα τεκμήρια στον κόσμο των επιχειρήσεων. Προφορικές μαρτυρίες για τον κόσμο της εργασίας.
Ενότητα 7: Από τα αρχεία στο brandname. Πολιτικές και σύνδεση του αρχειακού αποθέματος με την εταιρική ταυτότητα
Ενότητα 8: DEMO project διαχείρισης εταιρικού αρχείου

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης:

 • Γραπτή Εργασία (προαιρετική)
 • Τελικές εξετάσεις: Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Ανάπτυξης

Κριτήρια:

 • Κατανόηση των βασικών εννοιών και αρχών
 • Ορθή χρήση της ορολογίας
 • Επιτυχής χρήση παραδειγμάτων
 • Τεκμηριωμένη δικαιολόγηση απόψεων
 • Σαφήνεια και ακρίβεια στη διατύπωση

Ο τρόπος αξιολόγησης και τα κριτήρια  βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου  στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

–Προτεινόμενα συγγράμματα:

 1. Lodewijk, Petram, Η γέννηση του χρηματιστηρίου, 2013
 2. Μικλεθουεϊτ, Τζον και Άντριαν Γούλντριτζ, Η εταιρεία, 2014
 3. Rainer, Slotta, Εισαγωγή στη βιομηχανική αρχαιολογία, 1992

–Ελληνική βιβλιογραφία

 1. Κωστής, Κώστας, Ο πλούτος της Ελλάδας, 2019
 2. Landes, David, Ο Προμηθέας χωρίς δεσμά. Τεχνολογική αλλαγή και βιομηχανική ανάπτυξη, 2009
 3. Pinard, Jacques, Η βιομηχανική αρχαιολογία, 1991
 4. Πρόντζας, Ευάγγελος, Η διοίκηση της Α.Τ.Ε. στις απαρχές της, 2007
 5. Στογιαννίδης, Γιάννης, “Βιομηχανική κληρονομιά και δημόσια μνήμη: Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου ‘αφηγείται’ ” στο Α. Γκαζή και Ε. Νάκου (επιμ.), Η προφορική ιστορία στα μουσεία και στην εκπαίδευση, Αθήνα 2015, σσ. 111-120
 6. Στογιαννίδης, Γιάννης, Το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας, Αθήνα 2013

–Ξενόγλωσση Βιβλιογραφία

 1. Bailey, Adrian, “Regulating the supermarket in 1960s Britain: exploring the changing relationship of food manufacturers and retailers through the Cadbury Archive”, Business Archives, 103 (2011), σ.1-23
 2. Berry, Charlotte & Tim Crumplin, “Pastures new: unlocking the heritage collections at the Alfred Gillett Trust (C & J Clark Ltd)”, Business Archives, 105 (2012), σ.18-34
 3. Colli, Andrea, “Family business and business history: An example of comparative research”, Business History, 56/1 (2014), σ.37-53
 4. Gourvish, Terry, “The British popular music industry, 1950-1975: archival challenges and solutions”, Business Archives, 99 (2009), σ.25-39
 5. Amy Proctor & Ann-Marie Purcell, “Windows on the world: Cataloguing the archives of the Standard Chartered Bank”, Business Archives, 109 (2014), σ.13-27
 6. Stewart, Mary & Cynthia Brown, “Exploring encounters between families, their histories and archived oral histories”, Archives & Records, 38/2 (2017), σ. 228-243
 7. Stoyannidis, Yannis et al., “Heritage industriel et identite d’un musee: le cas de l’usine de gaz a Athenes”, Patrimoine Industriel, 30 (2013), σ.84-94

–Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • The Archives and Records Association (www.archives.org.uk)
 • Archival science (https://link.springer.com/journal/10502)
 • Archivaria (archivaria.ca)