Αρχεία επιχειρήσεων

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7060

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση: απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων για τη διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων από επαγγελματίες αρχειονόμους
Κατανόηση των βασικών χαρακτηριστικών των εταιρικών αρχείων, των σχετικών ζητημάτων, των ευθυνών και καθηκόντων των αρχειονόμων.
Εφαρμογή των μεθόδων διαχείρισης και προβολής αρχείων μέσω ομαδικής/ατομικής άσκησης εξομοίωσης (simulation) με εταιρικό περιβάλλον.
Ανάλυση των κατηγοριών στις οποίες κατανέμονται τα αρχεία επιχειρήσεων, των παραμέτρων για την επιτυχημένη διαχείριση αντίστοιχων αρχειακών συνόλων, των επαγγελματικών προοπτικών που δημιουργούν τα αρχεία επιχειρήσεων για τους αρχειονόμους και των απαιτήσεων για την εκπόνηση ενός project ταξινόμησης και ανάδειξης ενός εταιρικού αρχείου.
Αξιολόγηση των προβλημάτων, που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι αρχειονόμοι και των αντανακλαστικών, που θα χρειαστεί να αναπτύξουν για την προστασία και διατήρηση αυτών των αρχείων.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις εξής ενότητες:
Ενότητα 1: Ιστορία επιχειρήσεων και αρχεία
Το πεδίο της ιστορίας επιχειρήσεων και το ενδιαφέρον για την προστασία των εταιρικών αρχείων. Από την Εταιρεία των Ανατολικών Ινδιών ως την ιστορία της Microsoft.
Ενότητα 2: Ιστορικά αρχεία επιχειρήσεων: Το διεθνές παράδειγμαΦορείς και πολιτικές διατήρησης αρχείων επιχειρήσεων στην Ευρώπη και την Αμερική
Ενότητα 3: Ιστορικά αρχεία επιχειρήσεων: Το ελληνικό παράδειγμα
Διάσωση και προστασία αρχείων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Παρουσίαση γνωστών παραδειγμάτων και της αξιοποίησής τους τους από την έρευνα.
Ενότητα 4: Αρχεία επιχειρήσεων μικρής κλίμακας. Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων.
Ενότητα 5: Αρχεία βιομηχανιών. Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, αξιοποίηση, μέσα προβολής
Ενότητα 6: Αρχεία επιχειρήσεων υγείας και ασφάλισης. Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, παρουσίαση του εταιρικού περιβάλλοντος, διεπιστημονικές συνεργασίες.
Ενότητα 7: Αρχεία τραπεζών.
Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, οργάνωση και ταξινόμηση των τραπεζικών αρχείων.
Ενότητα 8: Αρχεία ναυτιλιακών επιχειρήσεων
Χαρακτηριστικά και τυπολογία των αρχείων, οικονομία και θάλασσα
Ενότητα 9: Προβλήματα στη διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων
Ζητήματα αποθήκευσης (logistics), τεκμηρίωσης, πολιτικών διατήρησης και ταξινόμησης
Ενότητα 10: Από τα αρχεία στο brandname. Πολιτικές και μέσα σύνδεσης του αρχειακού αποθέματος με την εταιρική ταυτότητα. Αρχειονομία και marketing
Ενότητα 11: DEMO project εταιρικού αρχείου. Ολοκλήρωση των ασκήσεων συνολικής διαχείρισης ενός αρχειακού συνόλου μέσα σε εταιρικό περιβάλλον.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: θα αξιολογηθεί με εξετάσεις γραπτές
Κριτήρια:
• Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε μία άσκηση διαχείρισης και προβολής ενός εταιρικού αρχείου
• Μέσα από τις ενότητες του μαθήματος οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθήσουν τις βασικές κατηγορίες αρχείων επιχειρήσεων και τα ειδικά χαρακτηριστικά τους
Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο
τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αγριαντώνη, Χριστίνα-Ευρυδίκη Σιφναίου (1998), Αρχεία Βιομηχανικών Επιχειρήσεων. Ζητήματα διαχείρισης, Αθήνα
2. Αγριαντώνη, Χριστίνα-Λήδα Παπαστεφανάκη (2000), Τεκμήρια βιομηχανικής ιστορίας, Πρακτικά 3ης Επιστημονικής Συνάντησης
3. Αγριαντώνη, Χριστίνα (2000), «Βιομηχανικά αρχεία και ιστορία του εργατικού κινήματος», Αρχειοτάξιο, τχ. 2, 106-108
4. Θεοδώρου, Βασιλική (1994), Το εργοστάσιο εμαγιέ στην Κέα (1927-1957), Κέα
5. Θεοδώρου, Βασιλική & Χρήστος Λούκος (1996), Το αρχείο της βιομηχανίας “Κλωστήριον και υφαντήριον Ε. Λαδόπουλου υιών εν Σύρω”, Αθήνα
6. Μπάγιας, Ανδρέας & Λήδα Παπαστεφανάκη (1997), «Η τυπολογία και οι σχέσεις των τεκμηρίων μίας επιχείρησης», Μνήμων (19), 233-251
7. Στογιαννίδης, Γιάννης (2010), «Εργατικά αρχεία του Βόλου», Αρχειοτάξιο, τχ. 12 (2010), 204-206
8. Στογιαννίδης, Γιάννης (2017), «Σπαράγματα ενός βιομηχανικού αρχείου: η συλλογή σχεδίων του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας», Τα Ιστορικά, τχ. 65, 233-241

Ξενόγλωσση
9. Adkins, Elizabeth (1997), “The development of business archives in the United States”, The American Archivist, Vol. 60
10. Habgood, Wendy (1984), Chartered Accountants in England and Wales, Manchester
11. Richmond, Lesley (1990), The brewing industry: a guide to historical records, Manchester
12. Richmond, Lesley, J. Stevenson & A. Turton (2003), The pharmaceutical industry. A guide to historical records, Routledge
13. Turton, Alison (1991), Managing Business Archives, Routledge
14. Turton, Alison (2001), British banking. A guide to historical records
15. Turton, Alison (2016), The International Business Archives Handbook

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
1. Journal of Βusiness Αrchives
2. The American Archivist