Θεματικά μουσεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4060

Semester:

Δ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: της επιστήμης των μουσείων, των διαφορετικών ειδών μουσείων καθώς και των εννοιών που συνδέονται με τα θεματικά τεχνολογικά μουσεία. Ειδικότερα ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει τον ρόλο του θεματικού μουσείου, τον τρόπο διαχείρισης και λειτουργίας του, καθώς και τους τρόπους επικοινωνίας με το κοινό.
Κατανόηση: της ύπαρξης των θεματικών μουσείων ως κέντρα προβολής της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας και γενικότερα της πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοεί επίσης τη συμβολή των θεματικών μουσείων στη διάσωση της παραδοσιακής τεχνολογίας και της βιομηχανικής κληρονομιάς.
Ανάλυση: των μουσειολογικών προβληματισμών αναφορικά με τη λειτουργία και τη διαχείριση των μουσείων αυτών. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών εξετάζονται και αναλύονται επίσης τα πιο αντιπροσωπευτικά μουσειακά αντικείμενα που κοσμούν τους χώρους τους.
Αξιολόγηση: του ρόλου των θεματικών μουσείων στην πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής και στην αύξηση του πολιτισμικού τουρισμού.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Ιστορική αναδρομή στον τομέα της επιστήμης των μουσείων.
Ενότητα 2: Περιγραφή και μελέτη του μουσείου ως κέντρο έρευνας και προβολής της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.
Ενότητα 3: Είδη μουσείων
Ενότητα 4: Προσέγγιση της έννοιας του θεματικού μουσείου. Ανάλυση των εννοιών που συνδέονται με το θέμα των μουσείων αυτών. Κατηγορίες θεματικών μουσείων. Διαχείριση, Λειτουργία.
Ενότητα 5: Τρόποι παρέμβασης και επικοινωνίας του θεματικού μουσείου με το κοινό.
Ενότητα 6: Παρουσίαση, μελέτη και ανάδειξη με το αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό, των μουσειακών αντικειμένων των εννέα θεματικών τεχνολογικών μουσείων του ΠΙΟΠ.
Ενότητα 7: Συμβολή του ρόλου των θεματικών μουσείων στη διάσωση της βιομηχανικής κληρονομιάς και στην πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής. Πολιτισμικός τουρισμός
Ενότητα 8: Προβολή και εξέταση της παραγωγικής ιστορίας της χώρας μας μέσα από τη λειτουργία των θεματικών αυτών μουσείων.
Ενότητα 9: Μουσείο Υδροκίνησης, Μουσείο Μετάξης, Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου, Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας, Μουσείο Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού, Μουσείο Μαρμαροτεχνίας, Μουσείο Περιβάλλοντος Στυμφαλίας, Μουσείο Μαστίχας Χίου, Μουσείο Αργυροτεχνίας: Παρουσίαση του ιστορικού εξοπλισμού με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Γραπτή εργασία προαιρετική
• Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανάπτυξης
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου
• Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες
• Βαθμός κριτικής ικανότητας
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αλεξανδρή, Ε. (2015) Πολιτισμική Κληρονομιά- Διαχείριση. Πολιτιστική Αναγέννηση της Αθήνας του 19ου αιώνα. Εκδόσεις ΙΩΝ.
2. Μπαντιμαρούδης, Φ. Πολιτιστική Επικοινωνία. Οργανισμοί, Θεωρίες, Μέσα. Εκδόσεις Κριτική.
3. Νικονάνου, Ν.(2006) Έκθεμα και επισκέπτης: μορφές επικοινωνίας σε εκθεσιακούς χώρους, στο Παπαγεωργίου, Δ., Μπουμπάρης, Ν., Μυριβήλη, Ε. (επιμ.), Πολιτιστική Αναπαράσταση. Εκδόσεις Κριτική .
4. Νομικός Σ.,Οικονόμου Μ.(1990) Μουσείο Υδροκίνησης Δημητσάνας. Έρευνα εντοπισμού υδροκίνητων εγκαταστάσεων.
5. Οικονόμου, Μ. και άλλοι. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
6. Ορφανίδη, Λ., Λυριτζής, Ι. (2013 ) Εισαγωγή στη Μουσειολογία και στην Προληπτική Συντήρηση. Εκδόσεις Καρδαμίτσα.
7. Τράντα Α.,(2012) Μουσείο Μετάξης. Οδηγός. Αθήνα.
8. Φλωράκης Α. (2009) Μουσείο Μαρμαροτεχνίας Τήνου. Οδηγός.Αθήνα.
9. Ambrose, T. & Paine, C. (1993) Museum Basics. London: Routledge.
10. Caple, C. (2006) Objects: Reluctant Witnesses to the Past. London: Routledge.

 

Περίγραμμα