Πτυχιακή εργασία

Α’. Προϋποθέσεις εκπόνησης

Η πτυχιακή εργασία είναι μάθημα ειδικού υποβάθρου υποχρεωτικό και διαρκεί δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να βρίσκεται στο Ζ’ εξάμηνο τουλάχιστον και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική», όλα τα μαθήματα ειδικότητας (ΜΕ) καθώς και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων ως και το ΣΤ’ εξάμηνο.

 

Β’. Έγκριση θέματος

Οι φοιτητές σε συνεργασία με τον καθηγητή καθορίζουν το θέμα της πτυχιακής. Οι φοιτητές υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας η οποία περιλαμβάνει το τίτλο και μια συνοπτική περιγραφή. Επίσης υποβάλλουν υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει την περίληψη, την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση και ενδεικτική βιβλιογραφία (δείτε στην ενότητα Ζ τα πρότυπα έγγραφα αίτησης και υπομνήματος πτυχιακής).

Οι αιτήσεις των φοιτητών υποβάλλονται για μεν το χειμερινό εξάμηνο από 1/10 έως 31/10, για δε το εαρινό από 1/3 έως 31/3. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

Κάθε διδάσκων αναλαμβάνει από 3-5 πτυχιακές εργασίες θεμάτων συναφών προς το γνωστικό του αντικείμενο. Μπορεί να υπάρξει και συνεπίβλεψη εργασιών, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο λόγω της φύσεως της πτυχιακής εργασίας.

Οι αιτήσεις συζητούνται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος ύστερα από εισήγηση των τομέων. Ο πίνακας των εγκεκριμένων εργασιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

Γ’. Εκπόνηση

  1. Οι φοιτητές υποβάλλουν την εργασία τους τμηματικά (κατάθεση αναφορών προόδου) σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθηγητή.
  2. Για τη συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθείται το υπόδειγμα (template) εκπόνησης πτυχιακής εργασίας (δείτε στην ενότητα Ζ).
  3. Στο κύριο σώμα της πτυχιακής, διπλωματικής (μεταπτυχιακής) εργασίας ή διδακτορικής διατριβής πρέπει να περιλαμβάνονται μετά τη σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση Συγγραφέα». Στη «Δήλωση Συγγραφέα» ο φοιτητής δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ανάρτησή της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας.

 

Δ’. Παρουσίαση και εξέταση

Η παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα με ανοιχτή διαδικασία. Οι φοιτητές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία παρουσίασης την εργασία τους ολοκληρωμένη στον επιβλέποντα καθηγητή σε ένα αντίτυπο. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία αυτή (μια εβδομάδα πριν την εξέταση), ο φοιτητής παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση εξέτασης (υπογεγραμμένη από τον καθηγητή και το φοιτητή).

Οι εξετάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται μετά το τέλος των εξεταστικών περιόδων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

 

Ε’. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η τριμελής επιτροπή βαθμολογεί την εργασία και τα μέλη συμπληρώνουν το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Ο επιβλέπων καθηγητής καταθέτει στη γραμματεία το πρακτικό αξιολόγησης.

Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη

Οι οδηγίες κατάθεσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ).
Οι εργασίες των φοιτητών πρέπει να αναρτώνται στο ΙΑ από τους ίδιους. Η ανάρτηση της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου και του Διπλώματος ΠΜΣ. Οι εργασίες, πριν αναρτηθούν στο ΙΑ, πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Επίσης, πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή με ευθύνη του Επιβλέποντα καθηγητή μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.
Η Γραμματεία επιβεβαιώνει την ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο Ιδρυματικό Αποθετήριο, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές κατάθεσης που ισχύουν.

Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

 

ΣΤ’. Διάρκεια της πτυχιακής

Ο χρόνος της εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας είναι σύμφωνα με το πρόγραμμα του τμήματος δύο εξάμηνα (Ζ’ και Η’). Στην περίπτωση που κάποιος φοιτητής δεν προλάβει να ολοκληρώσει την πτυχιακή του εντός δύο εξαμήνων πρέπει να υποβάλει αίτημα συνέχισης αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης. Αν το Τμήμα κρίνει τους λόγους βάσιμους, θα επιτρέψει τη συνέχιση της εκπόνησης της πτυχιακής για ένα ακόμη εξάμηνο. Σε άλλη περίπτωση πρέπει ο φοιτητής να ξεκινήσει νέα πτυχιακή με άλλο αντικείμενο και ενδεχομένως με άλλον επιβλέποντα καθηγητή. Σε κάθε περίπτωση η μη ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εντός τριών εξαμήνων συνεπάγεται τη διακοπή της και την ανάληψη νέας πτυχιακής από τον φοιτητή.