Κανονισμός & Έγγραφα

1. Προϋποθέσεις εκπόνησης

Η πτυχιακή εργασία είναι μάθημα ειδικού υποβάθρου, επιλογής και διαρκεί ένα εξάμηνο (Η’ εξάμηνο) . Προϋπόθεση για την ανάληψη πτυχιακής εργασίας είναι η/ο φοιτήτρια/ής να βρίσκεται τουλάχιστον στο Ζ’ εξάμηνο και να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα «Μέθοδοι έρευνας και στατιστική» (Δ’ εξάμηνο) καθώς και το 50% του συνόλου των μαθημάτων (>= 22 τουλάχιστον μαθήματα).

 

2. Έγκριση θέματος

Οι φοιτήτριες/ές, σε συνεργασία με τη/τον διδάσκουσα/οντα, καθορίζουν το θέμα της πτυχιακής. Οι φοιτήτριες/ές υποβάλλουν αίτηση εκπόνησης πτυχιακής εργασίας, η οποία περιλαμβάνει τον τίτλο και μια συνοπτική περιγραφή. Υποβάλλουν, επίσης, υπόμνημα το οποίο περιλαμβάνει την περίληψη, την προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση και ενδεικτική βιβλιογραφία.

Οι αιτήσεις των φοιτητριών/ών υποβάλλονται για μεν το χειμερινό εξάμηνο από 1/10 έως 31/10, για δε το εαρινό από 1/3 έως 31/3. Η Συνέλευση του Τμήματος μπορεί να αποφασίσει παράταση των παραπάνω προθεσμιών.

Οι αιτήσεις συζητούνται και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τμήματος. Ο πίνακας των εγκεκριμένων εργασιών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος.

 

3. Εκπόνηση

Οι φοιτήτριες/ές υποβάλλουν την εργασία τους τμηματικά (κατάθεση αναφορών προόδου), σύμφωνα με τις υποδείξεις της/του Επιβλέπουσας/οντος Καθηγήτριας/ή.

Για τη συγγραφή των εργασιών πρέπει να ακολουθείται το υπόδειγμα (template) εκπόνησης πτυχιακής εργασίας.

Στο κύριο σώμα της πτυχιακής, διπλωματικής (μεταπτυχιακής) εργασίας ή διδακτορικής διατριβής χρειάζεται να περιλαμβάνονται μετά τη σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση Συγγραφέα». Συγκεκριμένα, στη «Δήλωση Συγγραφέα» η/ο φοιτήτρια/ής δύναται, εφόσον έχει τη σύμφωνη γνώμη της/του Επιβλέπουσας/οντος Καθηγήτριας/ή, να δηλώσει ρητά την απαγόρευση πρόσβασης στο πλήρες κείμενο της εργασίας της/του για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μετά την ανάρτησή της στο Ιδρυματικό Αποθετήριο. Με την ψηφιακή υπογραφή της/του, η/ο Επιβλέπουσα/ων Καθηγήτρια/ής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας.

 

4. Παρουσίαση και εξέταση

Η παρουσίαση και εξέταση των πτυχιακών εργασιών γίνεται σε συγκεκριμένη ημέρα με ανοιχτή διαδικασία. Οι φοιτήτριες/ές έχουν την υποχρέωση να καταθέσουν το αργότερο μία εβδομάδα πριν την ημερομηνία παρουσίασης την εργασία τους ολοκληρωμένη στην/στον Επιβλέπουσα/οντα Καθηγήτρια/ή σε ένα αντίτυπο. Επίσης, μέχρι την ημερομηνία αυτή (μία εβδομάδα πριν την εξέταση), η/ο φοιτήτρια/ής παραδίδει στη Γραμματεία του Τμήματος την αίτηση εξέτασης (υπογεγραμμένη από την/τον καθηγήτρια/ή και τη/τον φοιτήτρια/ή).

Οι εξετάσεις των πτυχιακών εργασιών γίνονται μετά το τέλος των εξεταστικών περιόδων κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης.

 

5. Ολοκλήρωση της διαδικασίας

Η τριμελής επιτροπή βαθμολογεί την εργασία και τα μέλη συμπληρώνουν το σχετικό πρακτικό αξιολόγησης. Η/Ο Επιβλέπουσα/ων Καθηγήτρια/ής καταθέτει στη Γραμματεία το πρακτικό αξιολόγησης

 

6. Κατάθεση Πτυχιακής στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Πολυνόη

Οι οδηγίες κατάθεσης  έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρυματικού Αποθετηρίου (ΙΑ), στην οποία θα βρείτε και τις δηλώσεις συγγραφέων.

Οι εργασίες των φοιτητριών/ών πρέπει να αναρτώνται στο ΙΑ από τους ίδιους. Η ανάρτηση της εργασίας αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου και του Διπλώματος ΠΜΣ. Οι εργασίες, πριν αναρτηθούν στο ΙΑ, πρέπει να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή της/του Επιβλέπουσας/οντος Καθηγήτριας/ή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Επίσης, πρέπει να έχουν ελεγχθεί για λογοκλοπή, με ευθύνη της/του Επιβλέπουσας/οντος, μέσω του ειδικού λογισμικού που διαθέτει το Πανεπιστήμιο.

Η Γραμματεία επιβεβαιώνει την ανάρτηση της πτυχιακής εργασίας στο ΙΑ, σύμφωνα με τις εκάστοτε πολιτικές κατάθεσης που ισχύουν.

Σε περίπτωση που μια πτυχιακή εργασία κριθεί ελλιπής, αναπέμπεται για συμπληρωματική επεξεργασία, οπότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία υποβολής και παρουσίασης.

 

7. Διάρκεια της πτυχιακής

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος, ο χρόνος της εκπόνησης μιας πτυχιακής εργασίας είναι ένα εξάμηνο. Στην περίπτωση που κάποια/ος φοιτήτρια/ής δεν προλάβει να ολοκληρώσει την πτυχιακή της/του εντός του προβλεπόμενου χρόνου πρέπει να υποβάλει αίτημα συνέχισης αναφέροντας τους λόγους καθυστέρησης. Αν το Τμήμα κρίνει τους λόγους βάσιμους, θα επιτρέψει τη συνέχιση της εκπόνησης της πτυχιακής για ένα ακόμη εξάμηνο. Σε άλλη περίπτωση, πρέπει η/ο φοιτήτρια/ής να ξεκινήσει νέα πτυχιακή με άλλο αντικείμενο και ενδεχομένως με άλλη/ον Επιβλέπουσα/οντα Καθηγήτρια/ή. Σε κάθε περίπτωση η μη ολοκλήρωση μιας πτυχιακής εντός τριών εξαμήνων συνεπάγεται τη διακοπή της και την ανάληψη νέας πτυχιακής από τη/τον φοιτήτρια/ή.