Ψηφιακά Μουσεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8040

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Αγγελική

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα εξής: 

Γνώση: 

 • των δυνατοτήτων εφαρμογών τεχνολογίας στα μουσεία.  
 • των βασικών λειτουργιών που είναι απαραίτητες για την υποδομή των ψηφιακών μουσείων. 

Κατανόηση: της δυναμικής του ψηφιακού μουσείου και των δυνατοτήτων της τεχνολογικής υποδομής σε μια σειρά από εφαρμογές των ψηφιακών μουσείων (ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδια, τεχνολογίες αναπαράστασης, πλοήγησης στους χώρους κλπ.). 
Ανάλυση – Σύνθεση: των αναγκών παρουσίασης ενός ψηφιακού μουσείου. 
Εφαρμογή: ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου για τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός ψηφιακού μουσείου.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
 • Λήψη αποφάσεων  
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Στο μάθημα καλύπτονται οι ακόλουθες θεματικές περιοχές: 

 • Πολιστική επικοινωνία (ιστοσελίδες, δελτία τύπου, κοινωνικά δίκτυα)  
 • Βιωσιμότητα 
 • Θεωρίες μάθησης σε ψηφιακά μουσεία 
 • Χαρακτηριστικά επισκεπτών 
 • Κοινωνικό-πολιτιστικό πλαίσιο ψηφιακών μουσείων 
 • Τεχνολογίες αιχμής (ΙοΤ, ολογράμματα, ρομπότ, τρισδιαστατη εκτύπωση, εικονική και επαυξημένη πραγματικότητα, κλπ) 
 • Αξιολόγηση ψηφιακών μουσείων (ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι) 
 • Τεχνολογίες ξενάγησης και εξιστόρησης 
 • Συνεργατικές διεπαφές 
 • Παιχνίδια και παιχνιδοποίηση της εμπειρίας 
 • Υβριδικά μουσεία 
 • Κοινωνική λειτουργία χώρου  
 • Ομάδες χρηστών 
 • Σχεδιασμός διεπαφών 
 • Δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Διδασκαλίας: Πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την υποστήριξη του e-class. 
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση του eclass του τμήματος για την πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό (παρουσιάσεις, βιβλιογραφία, βίντεο, φωτογραφίες), επικοινωνία.
Οργάνωση Διδασκαλίας:

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 36
Μελέτη 59
Συγγραφή εργασιών 26
Παρουσίαση εργασιών 13
Σύνολο Μαθήματος 135

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: ελληνική και αγγλική 

Μέθοδος αξιολόγησης:  

 •  Το μάθημα εξετάζεται σε Ελληνικά και Αγγλικά. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές μία σειρά ασκήσεων που πρέπει να ολοκληρώνουν και να δημιουργούν ατομικό φάκελο εργασιών μαθήματος. Ο φάκελος μαθήματος εξετάζεται προφορικά  (50% του τελικού βαθμού) και μόνο με προβιβάσιμο βαθμό στην προφορική εξέταση (τουλάχιστον 5), επιτρέπεται η συμμετοχή στην γραπτή εξέταση (50% του τελικού βαθμού). 

Κριτήρια: 

 •  Γνώση του αντικειμένου  
 • Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές πηγές και δυνατότητα κρίσης 
 • Ικανότητα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος  
 • Προετοιμασία, συγκρότηση και απόδοση παρουσίασης της εργασίας Τα κριτήρια είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Εκτεταμένη προτεινόμενη βιβλιογραφία σε κάθε μάθημα (στις διαφάνειες του μαθήματος). Ενδεικτικά: 

Ελληνική 

 • Αβούρης, Ν., Κατσάνος, Χ., Τσέλιος, Ν., Μουστάκας, Κ. (2015). Εισαγωγή στην αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4213  
 • Λέπουρας, Γ., Αντωνίου, Α., Πλατής, Ν., Χαρίτος, Δ. (2015). Ανάπτυξη συστημάτων εικονικής πραγματικότητας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2546  
 • Μπαντιμαρούδης, Φ. (2011). Πολιτιστική επικοινωνία: οργανισμοί, θεωρίες, μέσα. Αθήνα: Κριτική. 
 • Οικονόμου, Μ. (2003). Μουσείο: αποθήκη ή ζωντανός οργανισμός; Αθήνα: Κριτική. 
 • Παπαγεωργίου, Δ., Μπούμπαρης, Ν., Μυριβήλη, Ε. (2006). Πολιτιστική αναπαράσταση. Αθήνα: Κριτική. 
 • Τζώρτζη, Κ.  (2013). Ο χώρος στο μουσείο: η αρχιτεκτονική συναντά τη μουσειολογία. Αθήνα: Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς 
 • Javeau, C. (1996). Η έρευνα με ερωτηματολόγιο. Αθήνα: Τυπωθήτω.  

 

Αγγλική 

 • Antoniou, A. (2017). Social network profiling for cultural heritage: combining data from direct and indirect approaches. Social Network Analysis and Mining, 7(1), 39 
 • Antoniou, A., & Lepouras, G. (2010). Modeling visitors’ profiles: A study to investigate adaptation aspects for museum learning technologies. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 3(2), 1-19 
 • Antoniou, A., Lepouras, G., Bampatzia, S., & Almpanoudi, H. (2013). An approach for serious game development for cultural heritage: Case study for an archaeological site and museum. Journal on Computing and Cultural Heritage (JOCCH), 6(4), 1-19.  
 • Antoniou, A., Morillo, S. R., Lepouras, G., Diakoumakos, J., Vassilakis, C., Nores, M. L., & Jones, C. E. (2019). Bringing a peripheral, traditional venue to the digital era with targeted narratives. Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, 14, e00111.    
 • Kontiza, K., Antoniou, A., Daif, A., Reboreda-Morillo, S., Bassani, M., González-Soutelo, S., … & López-Nores, M. (2020). On how technology-powered storytelling can contribute to cultural heritage sustainability across multiple venues—evidence from the CrossCult H2020 Project. Sustainability, 12(4), 1666 
 • Roussou, M., Katifori, A., Pujol, L., Vayanou, M., & Rennick-Egglestone, S. J. (2013). A life of their own: museum visitor personas penetrating the design lifecycle of a mobile experience. In CHI’13 Extended Abstracts on Human Factors in Computing Systems (pp. 547-552). 
 • Vassilakis, C., Poulopoulos, V., Antoniou, A., Wallace, M., Lepouras, G., & Nores, M. L. (2018). exhiSTORY: Smart exhibits that tell their own stories. Future Generation Computer Systems, 81, 542-556. 
 • Vayanou, M., Katifori, A., Antoniou, A., & Chrysanthi, A. (2016, February). Collocated interaction in cultural storytelling experiences: How to coordinate visitor actions. In proceedings of the workshop Collocated Interaction: New Challenges in’Same Time, Same Place’Research, CSCW Conference.

Περίγραμμα