Πρακτική άσκηση ΑΒΣΠ εκτός ΕΣΠΑ

Πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Εισαγωγή

Στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) οι φοιτήτριες/ές που επιθυμούν πτυχίο Πανεπιστημίου μπορούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, με χρηματοδότηση από τον φορέα Πρακτικής Άσκησης (ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα), είτε μέσω του Προγράμματος Ευρωπαϊκής ή Διεθνούς Κινητικότητας Erasmus+.

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εξειδικεύει την Πρακτική Άσκηση σε φοιτήτριες/ές που δεν επιλεγούν ή δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επιπλέον, απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στο μέτρο του δυνατού, τις ενοποιεί με τις πρόνοιες του Εσωτερικού Κανονισμού ΕΣΠΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Απόφ. Γ.Σ. 7/30-5-2018) και με τον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΑΔΑ (4621/21-10-2021).

Οι ηλεκτρονικοί πόροι του προγράμματος ΕΣΠΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://alis.uniwa.gr/undergraduate-studies/internship) και του ΠΑΔΑ (practice.uniwa.gr) ενσωματώνονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.  

Χρήσιμοι Όροι

Πρακτική Άσκηση. Είναι προαιρετικό Μάθημα Ειδικού Υποβάθρου του 8ου εξαμήνου σπουδών. Λόγω της ιδιαιτερότητας και της μεγάλης διάρκειάς του η βαθμολόγηση του μπορεί να γίνει στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή του Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχουν για το μάθημα αυτό επαναληπτικές εξετάσεις. Αν η/ο φοιτήτρια/ής αξιολογηθεί με μη προβιβάσιμο βαθμό θα πρέπει να επιλέξει στο επόμενο εξάμηνο δύο μαθήματα επιλογής.

Συντονίστρια/ής Πρακτικής Άσκησης. Η/Ο Συντονίστρια/ής είναι μέλος ΔΕΠ και ορίζεται μία/ένας για κάθε Τομέα/Κατεύθυνση. Είναι υπεύθυνη/ος κυρίως: α. για τη διατήρηση και ενημέρωση της λίστας με τους προτεινόμενους φορείς, β. για την επικοινωνία με τους φορείς κατά τη διάρκεια των αιτήσεων και γ. τον συντονισμό του τρόπου βαθμολόγησης του μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης.

Επιτροπή Αξιολόγησης. Στελεχώνεται από μόνιμα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του Τμήματος με αυτόνομο ή όχι εκπαιδευτικό έργο που αξιολογούν την επάρκεια των φοιτητριών/ών που θέλουν να πάρουν το μάθημα Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να είναι ταυτόχρονα και Συντονίστριες/ές Πρακτικής Άσκησης.

Επόπτριες/ες Πρακτικής Άσκησης ΠΑΔΑ. Οι Επόπτριες/ες είναι μέλη ΔΕΠ που έχουν αυτόνομο διδακτικό έργο. Επιβλέπουν μία/έναν ή περισσότερες/ους φοιτήτριες/ές και η εποπτεία τους αποτελεί μέρος του διδακτικού τους έργου.

Φορέας Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Κάθε οργανισμός ιδιωτικός ή δημόσιος που μπορεί να απασχολήσει φοιτήτριες/ές για Πρακτική Άσκηση μπορεί να λειτουργήσει ως ΦΥΠΑ. Η καταλληλότητά τους ελέγχεται από τις/τους Συντονίστριες/ές Πρακτικής Άσκησης κάθε Τομέα/Κατεύθυνσης.

Επόπτρια/ης Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης (ΦΥΠΑ). Την αρμοδιότητα της/του Επόπτριας/η ΦΥΠΑ μπορεί να αναλάβει κάθε Επιστήμονας απόφοιτος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ που επιβλέπει το έργο της Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/ών του Φορέα Απασχόλησης ή νόμιμα αδειούχος. Θα πρέπει η ειδίκευση της/του να σχετίζεται με το αντικείμενο της Πρακτικής Άσκησης.

Παράγραφοι Εσωτερικού Κανονισμού

Παρ.1. Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Για τις/τους φοιτήτριες/ές που παρακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ του Τμήματος, η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική και έχει εξάμηνη διάρκεια.

Για όλους τους υπόλοιπους η Πρακτική Άσκηση διαρκεί τρεις μήνες.

 

Παρ.2. Πότε διενεργείται

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο (Η΄) του 4ου έτους. Οι φοιτήτριες/ές δύνανται να την πραγματοποιήσουν σε κάθε επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Ως ημερομηνίες έναρξης για το εαρινό εξάμηνο ορίζονται η 1η Μαρτίου ή η 1η Απριλίου και για το χειμερινό η 1 Οκτωβρίου ή η 1η Νοεμβρίου.

 

Παρ.3. Ποιες/οι φοιτήτριες/ές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Όλες/οι οι φοιτήτριες/ές που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να ασκηθούν σε εγχώριο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει την ασφαλιστική κάλυψη και τη μισθοδοσία τους.

Εναλλακτικά, όσες/οι φοιτήτριες/ές επιθυμούν να εκπαιδευτούν μόνο στο εξωτερικό, μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελάχιστου διαστήματος (3 ή 6 μήνες) υποβάλλουν αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, ώστε να τους αποδώσει τα ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση.

 

Παρ. 4. Διαδικασία αίτησης αξιολόγησης των φοιτητριών/ών

Η διαδικασία αίτησης και επιλογής των φοιτητριών/ών είναι παρόμοια με αυτή του προγράμματος EΣΠΑ και γίνεται στις ίδιες ημερομηνίες. Η αξιολόγηση των φοιτητριών/ών γίνεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.

Στα κριτήρια επιλογής περιλαμβάνονται: α. η επίδοση στα μαθήματα, β. ο μέσος όρος βαθμολογίας και γ. το ακαδημαϊκό ήθος των φοιτητριών/ών. 

 

Παρ. 5. Διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων των φοιτητριών/ών

Η/Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος ΕΣΠΑ καταρτίζει μια λίστα με τις/τους φοιτήτριες/ές που δικαιούνται Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ και τη θέτει στην κρίση της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων ΕΣΠΑ. Η λίστα προκύπτει από τη διαδικασία της Παραγράφου 4 και τα κριτήρια αξιολόγησης της Παραγράφου 3.

 

Παρ. 6. Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Η/Ο Συντονίστρια/ής του μαθήματος Πρακτικής Άσκησης κάθε Κατεύθυνσης/Τομέα του Τμήματος κατευθύνει τις/τους φοιτήτριες/ές  στην αναζήτηση φορέα. Λίστα με προτεινόμενους φορείς μπορεί να αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. Οι φοιτήτριες/ές ενθαρρύνονται να βρουν μόνοι τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης, εντός και εκτός Αττικής. Απαιτείται ο Φορέας να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ATLAS.

 

Παρ. 7. Δήλωση φορέα Πρακτικής Άσκησης από τις/τους φοιτήτριες/ές

Οι φοιτήτριες/ές δηλώνουν ηλεκτρονικά τον φορέα, όπου επιθυμούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση με παρόμοιο τρόπο με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Οι Φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από τη/τον Συντονίστρια/ή Πρακτικής Άσκησης της Κατεύθυνσης. Η/Ο Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος του Τμήματος αναλαμβάνει να κοινοποιήσει στη Συνέλευση του Τμήματος τα ονόματα των φοιτητριών/ών, που θα εκπαιδευτούν  εκτός ΕΣΠΑ.

 

Παρ. 8. Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

  • Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.
  • Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.

Διαδικασία:

  • Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά από τη/τον φοιτήτρια/ή σε τρία (3) αντίγραφα.
  • Στη συνέχεια, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Φορέα σε τρία (3) αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο του Τμήματος και σφραγίζεται από τη Γραμματεία.

 

Παρ. 9. Βαθμολόγηση Πρακτικής Άσκησης

Εξειδικεύεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

Η μοριοδότηση και η τελική συνολική βαθμολογία της/του φοιτήτριας/ή προκύπτουν από τα οριζόμενα από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος.

Ενδεικτικά ο βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

  1. Βαθμολογία Επόπτριας/η Φορέα (50% ή 5/10). Η βαθμολογία αιτιολογείται από τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και σχολίων. Ο βαθμός αυτός εισάγεται από την/τον Επόπτρια/η Φορέα, η/ο οποία/ος υπογράφει και σφραγίζει το σχετικό έντυπο.
  2. Αρτιότητα βιβλίου Πρακτικής Άσκησης (10% ή 1/10). To απαραίτητο περιεχόμενο του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης γνωστοποιείται στις/στους φοιτήτριες/ές από την επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Μπορεί να διαφέρει ανά Κατεύθυνση. Στον έλεγχο της αρτιότητας του βιβλίου Πρακτικής Άσκησης συμπεριλαμβάνεται ο έλεγχος όλων των τμημάτων του Α, Β, Γ, Δ, καθώς και η επικοινωνία της/του φοιτήτριας/ή με την/τον Επόπτρια/η εκπαιδευτικό.
  3. Βαθμολογία της/του Επόπτριας/η εκπαιδευτικού (40% ή 4/10). Η βαθμολογία αιτιολογείται από τη συμπλήρωση σχετικού ερωτηματολογίου και σχολίων. Κάθε Κατεύθυνση δύναται να έχει συγκεκριμένα κριτήρια βαθμολόγησης.

 

 Παρ. 10 Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Είναι παρόμοιο με αυτό του ΕΣΠΑ. Κάθε Κατεύθυνση μπορεί να τροποποιήσει ό,τι θεωρεί απαραίτητο.

 

Παρ. 11 Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου από φοιτήτριες/ές του Τμήματος ΑΒΣΠ

Οι φοιτήτριες/ές του Τμήματος δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολούμενοι αποκλειστικά, ή σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, στα θεσμοθετημένα ή μη Εργαστήρια του. Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητριών/ών γίνεται από τη/τον Διευθύντρια/ή του Εργαστηρίου. Για τις/τους συγκεκριμένες/ους φοιτήτριες/ές, ισχύουν οι απαιτήσεις των Παραγράφων 1, 2, 3. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται φοιτήτριες/ές με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες.

Η/Ο Διευθύντρια/ής του Εργαστηρίου μπορεί να τους αναθέτει διάφορες εργασίες στο διάστημα της απασχόλησής τους.

 

Παρ. 12. Πρακτική Άσκηση φοιτητριών/ών με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες

Οι φοιτήτριες/ές με χρόνιες παθήσεις πιστοποιούν την πάθησή τους:

  • είτε με πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),
  • είτε με γνωμοδότηση από δημόσιο νοσοκομείο.

Σε αυτή την κατηγορία φοιτητριών/ων, εφόσον το ζητήσουν, θα υπάρχει κατά προτεραιότητα η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης εντός του Ιδρύματος.

 

Παρ. 13. Πρακτική Άσκηση φοιτητριών/ών στη Κύπρο

Οι Κύπριες/οι φοιτήτριες/ές μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στην Κύπρο εκτός ΕΣΠΑ. Προκειμένου να είναι ασφαλισμένες/οι στον χώρο εργασίας, το Τμήμα ΑΒΣΠ επιτρέπει στις/στους Κύπριες/ους να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ σε Τοπικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία. Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις ή έξι μήνες, ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΤΕΙ, ΑΕΙ) που παρακολουθούν.