Πρακτική άσκηση ΑΒΣΠ εκτός ΕΣΠΑ

Πρακτική άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Εισαγωγή

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός εξειδικεύει την Πρακτική Άσκηση σε φοιτήτριες/-τές που δεν επιλέγουν ή δεν επιθυμούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επιπλέον, απλοποιεί τις γραφειοκρατικές διαδικασίες και στο μέτρο του δυνατού, τις ενοποιεί με τις πρόνοιες του Εσωτερικού Κανονισμού ΕΣΠΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (Απόφ. Γ.Σ. 7/30-5-2018) και με τον Εσωτερικό Κανονισμό ΠΑΔΑ (4621/21-10-2021).

Οι ηλεκτρονικοί πόροι του προγράμματος ΕΣΠΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (https://alis.uniwa.gr/undergraduate-studies/internship) και του ΠΑΔΑ (practice.uniwa.gr) ενσωματώνονται στον παρόντα Εσωτερικό Κανονισμό.

Διάρκεια Πρακτικής Άσκησης

Για τις/τους φοιτήτριες/-τές που παρακολουθούν το πρόγραμμα ΤΕΙ του Τμήματος, η διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης είναι υποχρεωτική και έχει εξάμηνη διάρκεια.

Για όλους τους υπόλοιπους η Πρακτική Άσκηση είναι προαιρετική και διαρκεί τέσσερις (4) μήνες.

Πότε διενεργείται

Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται στο εαρινό εξάμηνο (Η΄) του 4ου έτους. Μετά τη συμπλήρωση των 4 ετών σπουδών, οι φοιτήτριες/-τές μπορούν να την πραγματοποιούν σε κάθε επόμενο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό).

Ποιες/οι φοιτήτριες/ές δικαιούνται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εκτός ΕΣΠΑ

Όλες/οι οι φοιτήτριες/-τές που δεν επιθυμούν να υλοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, μπορούν να ασκηθούν σε εγχώριο φορέα, ο οποίος θα αναλάβει τη μισθοδοσία τους και την ασφαλιστική κάλυψή τους.

Εναλλακτικά, όσες/οι φοιτήτριες/ές επιθυμούν να εκπαιδευτούν μόνο στο εξωτερικό, μπορούν να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση μέσω του προγράμματος Erasmus+. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ελάχιστου διαστήματος (4 ή 6 μήνες) υποβάλλουν αίτηση στη Συνέλευση του Τμήματος, ώστε να τους αποδώσει τα ECTS που αντιστοιχούν στην Πρακτική Άσκηση.

Αναζήτηση θέσεων Πρακτικής Άσκησης

Η/Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος κατευθύνει τις/τους φοιτήτριες/-τές  στην αναζήτηση φορέα.  Οι φοιτήτριες/-τές ενθαρρύνονται να βρουν μόνοι τους Φορείς Πρακτικής Άσκησης, εντός και εκτός Αττικής.

Απαιτείται ο Φορέας να έχει εγγραφεί στην ιστοσελίδα ATLAS.

Επιλογή φορέα Πρακτικής Άσκησης από τις/τους φοιτήτριες/-τές

Οι Φορείς θα πρέπει να έχουν εγκριθεί από την/τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της Πρακτικής Άσκησης. Η/Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Τμήματος αναλαμβάνει να κοινοποιήσει στη Συνέλευση του Τμήματος τα ονόματα των φοιτητριών/-τών, που θα εκπαιδευτούν εκτός ΕΣΠΑ.

Απαραίτητα έγγραφα για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης

  • Βεβαίωση αποδοχής από τον Φορέα Υποδοχής Πρακτικής Άσκησης.
  • Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης εκτός ΕΣΠΑ.

Διαδικασία:

  • Η σύμβαση υπογράφεται αρχικά από τη/τον φοιτήτρια/-τή σε τρία (3) αντίγραφα.
  • Στη συνέχεια, υπογράφεται και σφραγίζεται από τον Φορέα σε τρία (3) αντίγραφα και τέλος υπογράφεται από την/τον Πρόεδρο του Τμήματος και σφραγίζεται από τη Γραμματεία.

Βαθμολόγηση της Πρακτικής Άσκησης

Η μοριοδότηση και η τελική συνολική βαθμολογία της/του φοιτήτριας/ή προκύπτουν από τα οριζόμενα από τις αποφάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος και εξειδικεύεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Τμήματος.

Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Είναι παρόμοιο με αυτό του ΕΣΠΑ. Προηγείται η συμπλήρωσή του και ακολουθούν οι υπογραφές.

Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου από φοιτήτριες/-τές του Τμήματος ΑΒΣΠ

Οι φοιτήτριες/-τές του Τμήματος δύνανται να κάνουν Πρακτική Άσκηση εντός του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής απασχολούμενοι αποκλειστικά, ή σε συνεργασία με εξωτερικό φορέα, στα θεσμοθετημένα ή μη Εργαστήρια του. Στην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται φοιτήτριες/-τές με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Η επιλογή των ασκούμενων φοιτητριών/-τών γίνεται από τη/τον Διευθύντρια/ή του Εργαστηρίου.

Η/Ο Διευθύντρια/-τής του Εργαστηρίου μπορεί να τους αναθέτει διάφορες εργασίες στο διάστημα της απασχόλησής τους.

Πιστοποίηση ασκούμενων με χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες

Οι φοιτήτριες/-τές με χρόνιες παθήσεις πιστοποιούν την πάθησή τους:

  • είτε με πιστοποιητικό αναπηρίας από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ),
  • είτε με γνωμοδότηση από δημόσιο νοσοκομείο.

Σε αυτή την κατηγορία φοιτητριών/ων, εφόσον το ζητήσουν, θα υπάρχει κατά προτεραιότητα η δυνατότητα Πρακτικής Άσκησης εντός του Ιδρύματος.

Πρακτική Άσκηση φοιτητριών/-τών στην Κύπρο

Οι Κύπριες/-οι φοιτήτριες/-τές μπορούν να κάνουν Πρακτική Άσκηση στην Κύπρο εκτός ΕΣΠΑ. Προκειμένου να είναι ασφαλισμένες/-νοι στον χώρο εργασίας, το Τμήμα ΑΒΣΠ επιτρέπει στις/στους Κύπριες/-ους να πραγματοποιούν Πρακτική Άσκηση μέσω του Προγράμματος Erasmus+ σε Τοπικά Αρχεία, Βιβλιοθήκες και Μουσεία. Η Πρακτική Άσκηση θα πρέπει να διαρκέσει τουλάχιστον τέσσερις ή έξι μήνες, , ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΕΙ, ΤΕΙ) που παρακολουθούν.