Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:

Π-1030

Semester:

Α΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

7

Σύνδεσμος στο eClass:

https://ecourses.alis.uniwa.gr/course/view.php?id=2

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
Θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις των αρχών λειτουργίας των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Η/Υ), των τρόπων οργάνωσης και αναπαράστασης της ψηφιακής πληροφορίας, των βασικών αρχών προγραμματισμού μέσω της χρήσης της γλώσσας προγραμματισμού JAVA.
Θα κατανοούν την αρχιτεκτονική των Η/Υ, την οργάνωση και χρησιμότητα των επιμέρους εσωτερικών και εξωτερικών συσκευών που τον αποτελούν, των διαφόρων μορφών αναπαράστασης της ψηφιακής πληροφορίας (κώδικες, κείμενο, εικόνα, ήχος, πολυμεσικό περιεχόμενο κ.λπ.), των βασικών στοιχείων του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (object oriented) όπως οι αλγόριθμοι, οι δομές δεδομένων, οι τύποι εντολών, οι κλάσσεις κ.λπ., καθώς και των τρόπων αξιοποίησης όλων των πιο πάνω από Πληροφοριακούς Οργανισμούς.
Θα εφαρμόζουν τις αποκτηθείσες γνώσεις τους για την σύνθεση κειμένων, λογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων υπό τη μορφή ασκήσεων (εφαρμογές γραφείου) και την ανάπτυξη απλών και σύνθετων προγραμμάτων με τη χρήση της γλώσσας JAVA.
Θα μπορούν να αναλύουν τον τρόπο λειτουργίας των Η/Υ, τόσο σε επίπεδο υλισμικού (hardware) όσο και σε επίπεδο λογισμικού (software), των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των μορφών αναπαράστασης της ψηφιακής πληροφορίας και την σχέση με τα βιβλιοθηκονομικά δεδομένα και των μεθόδων αξιοποίησης των Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων μέσω του προγραμματισμού.
Θα είναι σε θέση να συνθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις στις οποίες θα επιλέγουν τις κατάλληλες υπολογιστικές υποδομές για την υποστήριξη βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών και δεδομένων και να συνδυάζουν τις αλγοριθμικές δομές και κώδικα για τη δημιουργία προγραμμάτων με στόχο την επίλυση πιο σύνθετων προβλημάτων.
Να αξιολογούν τον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών ενός οργανισμού πληροφόρησης σε σχέση με τις προτεινόμενες / προσφερόμενες λύσεις σε υπολογιστικό επίπεδο και σε επίπεδο λύσεων λογισμικού.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εφαρμογή των κανόνων σε προβλήματα του πραγματικού κόσμου

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Πληροφορία και πληροφοριακοί οργανισμοί [Ιεραρχία DIKW, έννοια της πληροφορίας, πληροφορία και γνώση στο πλαίσιο της φυσικής γλώσσας, φιλοσοφία της πληροφορίας, βιβλιοθήκες και οργανισμοί πληροφόρησης]
Ενότητα 2: Αναπαράσταση της πληροφορίας στον ψηφιακό κόσμο [δυαδική αναπαράσταση, κώδικες, κείμενο, εικόνα, ήχος, βίντεο, τρισδιάστατη αναπαράσταση, διαδικασία ψηφιοποίησης, τεχνολογίες αναγνώρισης κειμένου, φωνής, κ.λπ.]
Ενότητα 3: Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές [αρχιτεκτονικά μοντέλα, κατηγορίες Η/Υ, Κεντρική Μονάδα Επεξεργασίας (ΚΜΕ), Αριθμητική Λογική Μονάδα (ΑΛΜ), Μονάδα Ελέγχου (ΜΕ), Μονάδα Ανάκλησης (ΜΑ), Μονάδα Αποκωδικοποίησης (ΜΑ), Καταχωρητές, Λανθάνουσα μνήμη, Κεντρική μνήμη, κύκλος εντολής, εκτέλεση εντολών, περιφερειακή μνήμη, αρχεία, δίσκοι, μονάδες εισόδου/εξόδου, οθόνες, εκτυπωτές, σαρωτές κ.λπ.
Ενότητα 4: Δομές Δεδομένων – Αλγόριθμοι [μεταβλητές, πίνακες, εγγραφές, αρχεία, βάσεις δεδομένων, λογικό διάγραμμα (Flowchart), ψευδοκώδικας, βασικές αλγοριθμικές δομές, (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη), βασικοί τύποι εντολών κ.λπ.]
Ενότητα 5: Βασικές Αρχές Προγραμματισμού – Γλώσσα προγραμματισμού Java [περιβάλλον ανάπτυξης προγραμμάτων, μεταγλώττιση, κλάσεις, ιεραρχία κλάσεων, βασικές εντολές, απλά προγράμματα κ.λπ.]
Ενότητα 6: Χρήση εργαλειών προγραμματισμού (Java, BlueJ, Brackets, github)
Ενότητα 7: Χρήση εφαρμογών γραφείου Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από το βαθμό στο θεωρητικό μέρος (70%) και το βαθμό στο εργαστηριακό μέρος (30%). Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος ο βαθμός διαμορφώνεται από τις εξής δοκιμασίες:

 • Τελική εξέταση (υποχρεωτική, ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις)
 • Ενδιάμεση πρόοδο (προαιρετική)

  Για το εργαστηριακό μέρος ο βαθμός διαμορφώνεται από:

 • την απόδοση στις εβδομαδιαίες ασκήσεις, την τελική εξέταση (υποχρεωτική, υλοποίηση ασκήσεων επί του Η/Υ) και την εργασία (project) σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA.

  Κριτήρια:

 • Γνώση βασικών αρχών λειτουργίας των Η/Υ
 • Ικανότητα προσδιορισμού των κατάλληλων μορφών δομών δεδομένων και των χαρακτηριστικών τους για την αναπαράσταση και την αποθήκευση της ψηφιακής πληροφορίας.
 • Ικανότητα ανάπτυξης απλών και σύνθετων προγραμμάτων σε μορφή ψευδοκώδικα και με την χρήση της γλώσσας JAVA
 • Ικανότητα χρήσης εφαρμογών γραφείου

  Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Κουής, Δ., & Δενδρινός, Μ. (2010). Εισαγωγή στην Τεχνολογία Πληροφοριών (1η εκ.). Αθήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών.
 2. Δενδρινός, Μ., Κουής, Δ., (2016). Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6447
 3. Καλαφατούδης, Σ., Δροσίτης, Ι., Κοίλιας, Χ. (2012). Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Αθήνα:Εκδόσεις Νέων Τεχνολογίων.
 4. Forouzan, B. A., Στεφανίδης, Γ., & Χατζηγεωργίου, Α. (2015). Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών: θεμελιώδεις έννοιες – από το χειρισμό δεδομένων μέχρι τη θεωρία των υπολογισμών (3η Έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος.
 5. Δουληγέρης Χρήστος, Μαυροπόδη Ρόζα, Κοπανάκη Εύη, Καραλής Απόστολος. (2017). Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό. Αθήνα:Εκδόσεις Νέων Τεχνολογίων
 6. David J. and Michael Kollings. 2016. Objects First with Java: A Practical Introduction using BlueJ (6 ed). Prentice Hall Press. Upper Saddle Rive, NJ, USA.
 7. Κουής Δ., 2018. Οδηγίες Χρήσης BlueJ μέσω παραδειγμάτων (Ηλεκτρονικές Σημειώσεις).
 8. Witten, I. H., Bainbridge, D., & Nichols, D. M. (2010). How to build a digital library. Morgan Kaufmann Publishers.
 9. Butterfield, A. (Andrew), Ngondi, G. E., & Kerr, A. (2016). A dictionary of computer science (7th ed). Oxford Press. ISBN: 9780199688975.
 10. Thomas R. Kochtanek, Joseph R. Matthews, (2002). Library Information Systems: From Library Automation to Distributed Information Access Solutions. ISBN 978-1591580188.