Ηλεκτρονική εκδοτική

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5040

Semester:

Ε΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

5Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις διαδικασίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για το σχεδιασμό, την παραγωγή και τους τρόπους προώθησης εκδοτικών προϊόντων. Θα αποκτήσουν μια γενική γνώση δημιουργίας και διαχείρισης ηλεκτρονικών εκδόσεων (ηλεκτρονικών περιοδικών, ηλεκτρονικών βιβλίων και ιστοσελίδων). Θα γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία δόμησης (elements) της HTML5 και τις κύριες ιδιότητες και τις δυνατές τιμές τους της CSS3, τη βασική δομή μιας ιστοσελίδας, καθώς και τη δόμηση και τις βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται από το πρότυπο ηλεκτρονικού βιβλίου EPUB 2.
Κατανόηση: Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ στατικών και δυναμικών ιστοσελίδων, τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το WWW, τη σημασία και τη χρήση των διαφόρων elements της HTML5 (semantics), τις βέλτιστες τεχνικές web design και τον τρόπο δόμησης μιας ιστοσελίδας και ενός ηλεκτρονικού βιβλίου EPUB2.
Ανάλυση – Σύνθεση: Οι φοιτητές θα μπορούν να αναλύσουν τις ανάγκες παρουσίασης ενός κειμένου από σημασιολογική, τεχνική και αισθητική άποψη ώστε να το παρουσιάσουν υπό μορφή ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού βιβλίου EPUB2 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Εφαρμογή: Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν:
• Να γράψουν κώδικα HTML5 και CSS3
• Να χρησιμοποιήσουν εργαλεία και προγράμματα κατασκευής στατικών ιστοσελίδων Να δημιουργήσουν στατικές ιστοσελίδες και ιστοτόπους
• Να δημοσιεύσουν έναν ιστότοπο σε ένα server στον παγκόσμιο ιστό
• Να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφότυπο EPUB2

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1: Εισαγωγή στην έκδοση εντύπου.
Συγγραφή, υποβολή και αποδοχή
Προετοιμασία έκδοσης – διόρθωση, σελιδοποίηση – μοντάζ
Στοιχεία τυπογραφίας (τυπογραφικά στοιχεία, raster, χρώμα και τυπογραφία) Τεχνολογίες εκτύπωσης
Ενότητα 2: Εισαγωγή στην ηλεκτρονική δημοσίευση.
Γενικά – μορφές ηλεκτρονικών εγγράφων (μορφότυπα αρχείων)
Δημιουργία και δημοσίευση ηλεκτρονικών εγγράφων – σχετικές τεχνολογίες – HTML και CSS Ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό
Ηλεκτρονικό βιβλίο
Ενότητα 3: Δημιουργία Ιστοσελίδων 1. Βασικά στοιχεία HTML5 και CSS3
Συγγραφή κώδικα HTML με ένα απλό επεξεργαστή κειμένου (notepad των Windows) Δομικά στοιχεία της HTML – elements – semantics
Σημασία και βασική δομή ενός αρχείου CSS
Μονάδες μέτρησης. Υπερσυνδέσεις. Εικόνες. Εισαγωγή και χειρισμός διευθύνσεων e-mail Δημιουργία απλών μενού. Χρώμα στο CSS. Χρήση CSS για την μορφοποίηση ιστοσελίδων Class και id selectors και attributes. Κληρονομικότητα. Το «μοντέλο του κουτιού»
Αρχικές Δηλώσεις. Τα στοιχεία (elements) <div> και <span>. Ψευδοκλάσεις
Ενότητα 4: Δημιουργία Ιστοσελίδων 2. Προχωρημένα θέματα
Τα νέα elements της HTML5, advanced selectors της CSS.
Διάταξη σελίδας (web-page layout): Μηδενισμός των προεπιλογών του browser. Το αρχείο reset.css. Fixed width design. Liquid design
Δημιουργία μενού (navigation bar): Δημιουργία κατακόρυφου μενού.
Responsive design: Ειδικές τεχνικές σχεδιασμού για smartphones και tablets. Media queries. Κατασκευή προσαρμόσιμης ιστοσελίδας για βέλτιστη παρουσίαση σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης. Δημιουργία λογαριασμού σε υπηρεσία Webhosting: Εγγραφή σε υπηρεσία webhosting – Χρήση FTP
Ενότητα 5: Κατασκευή ιστοτόπου με το Expression Web
Εξερεύνηση των δυνατοτήτων του προγράμματος. Δημιουργία βασικού ιστοτόπου, χρήση templates. Προχωρημένες λειτουργίες του προγράμματος
Προσθήκη περιεχομένου στον ιστότοπο. Διαμόρφωση με παρεμβάσεις στο CSS. Δημοσίευση και συντήρηση του ιστοτόπου.
Ενότητα 6: Ηλεκτρονικό βιβλίο – EPUB2
Ανατομία του προτύπου EPUB2
Εργαλεία δημιουργίας EPUB2. Εργαλεία μετατροπής σε EPUB2. Τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα Sigil και Calibre.
Δημιουργία ηλεκτρονικού βιβλίου: σάρωση κειμένου, οπτική αναγνώριση χαρακτήρων, δημιουργία αρχείων pdf και epub (με τα ανάλογα εργαλεία μετατροπής μορφοτύπων)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το μάθημα διδάσκεται στα Ελληνικά
Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Eπίλυση Προβλημάτων.
Προσφέρεται η δυνατότητα σε περιορισμένο αριθμό φοιτητών (1-3) για ανάληψη προαιρετικής απαλλακτικής εργασίας.
Οι εξετάσεις εκτελούνται είτε μέσω του eclass είτε γραπτά. Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία. Τα κριτήρια αναφέρονται σαφώς στη σελίδα του μαθήματος στο eclass.
Στο εργαστήριο: δημιουργία και δημοσίευση ενός λειτουργικού ιστοτόπου (ανά φοιτητή), βαρύτητα 50% της βαθμολογίας του εργαστηρίου.
Κριτήρια:
Γνώση των HTML5 και CSS3, της χρήσης σχετικών εργαλείων για την υποβοήθηση συγγραφής κώδικα, και της διαδικασίας δημοσίευσης ενός ιστοτόπου στον παγκόσμιο ιστό
Κατανόηση της σημασίας και της χρήσης των στοιχείων της HTML5 (semantics) και των ιδιοτήτων της CSS3.
Ικανότητα ανάλυσης των αναγκών παρουσίασης ενός κειμένου από σημασιολογική, τεχνική και αισθητική άποψη ώστε να το παρουσιάσουν υπό μορφή ιστοσελίδας ή ηλεκτρονικού βιβλίου EPUB2 με τον καλύτερο δυνατό τρόπο
Ικανότητα συγγραφής κώδικα HTML5 και CSS3 για την δημιουργία μιας λειτουργικής ιστοσελίδας

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Castro, Elizabeth, Hyslop, Bruce (2013). HTML 5 και CSS 3. Κλειδάριθμος, σελ. 608. ISBN: 9789604615773
2. McFarland, DS (2013). CSS, the missing manual. Sebastopol, USA: O’Reilly Media, Inc.
3. Tittel, E, Minnick, C (2013). Beginning HTML5 & CSS3 For Dummies. Hoboken, New Jersey: Wiley Publishing, Inc.
4. Lazaris, Louis (2013). Jump Start CSS. Collingwood, Australia, SitePoint Pty. Ltd.
5. Way, Jeffrey (2012). Decoding HTML5. Rockable Press.
6. World Wide Web Consortium (W3C), http://www.w3.org/standards/webdesign/htmlcss
7. Barnard, M; Peacock, J; Berrill, C (2003). Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
8. International Digital Publishing Forum, EPUB. Available at: http://idpf.org/epub [Accessed June 25, 2017].
9. Garrish M (2011). What is EPUB3? K. Meyer, ed., O’Reilly.
10. Huth, EJ (2004). Πώς γράφεται και δημοσιεύεται μία ιατρική εργασία. Αθήνα, Παρισιάνος.
11. Peacock, J (1997). Παραγωγή βιβλίου. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
12. Speirs, HM (2003). Εισαγωγή στην ψηφιακή εκτύπωση και την απ’ ευθείας βιβλιοδεσία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
13. Thompson, B (2002). Υλικά εκτυπώσεων. Επιστήμη και τεχνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
14. Bann, D. The print production handbook. London, MacDonald, 1986.
15. Jennett, J. The making of books. London: Faber and Faber, 1973.