Μεταδιδακτορική Έρευνα

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση μεταδιδακτορικών σπουδών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι μεταδιδάκτορες:

 

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Μεταδιδακτορικής Έρευνας Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Γιάννης Στογιαννίδης Η αρχειονομία ως ακαδημαϊκό αντικείμενο.
The configuration of archival science. An overview.
Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής 31274/27-6-15