Διδακτορικές σπουδές

Το τμήμα προσφέρει τη δυνατότητα διδακτορικών σπουδών.  Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης αποσκοπεί στην προαγωγή της πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας στην επιστημονική περιοχή και τα γνωστικά πεδία που θεραπεύει το Τμήμα. Μέσα από τη διαδικασία αυτή το τμήμα στοχεύει στη δημιουργία μιας νέας ενεργούς και υψηλών προσόντων ομάδας επιστημόνων της πληροφόρησης που θα στελεχώσει εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς και αντίστοιχα ακαδημαϊκά τμήματα.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση  αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (ΥΔ) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του ΥΔ να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.

Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως ΥΔ εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο,
  2. έχει αναλάβει να παρακολουθήσει  μαθήματα που θα ορίσει η Συνέλευση τα οποία μπορεί να διδάσκονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ ή των ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης.

Χρήσιμα Έγγραφα

Υποψήφιοι διδάκτορες

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ιωάννης Δρίβας Στρατηγική Διαχείριση Ψηφιακών Μεθόδων Προώθησης στηριζόμενες σε Πληροφοριακά Συστήματα Αποφάσεων. Εφαρμογή σε Οργανισμούς Πληροφόρησης. Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής 24 / 28.11.2018
Νικόλαος Καρεκλάς Προηγμένες μέθοδοι & τεχνολογίες διαχείρισης ενεργών αρχείων Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής 17 / 17.7.2019
Μαρίνα Μαγκουρίλου Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της χρήσης της πληροφορίας στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων των οργανισμών πληροφόρησης Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 27 / 12.12.2019
Διονύσης Κόκκινος Στρατηγικός σχεδιασμός για τον περιορισμό της λογοκλοπής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 1 / 9.1.2020
Φωτεινή Ευθυμίου Μέσα και Πληροφοριακή Παιδεία: Μοντελοποίηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ολιστικής προσέγγισης Δημήτριος Κουής, Επίκουρος Καθηγητής 1 / 9.1.2020
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου Επέκταση και βελτιστοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) Δημήτριος Κουής, Επίκουρος Καθηγητής 20 /16.10.2020
Νικολέτα Σωτηράκη Τα αρχειακά κατάλοιπα των Joseph Keck, Μιχαήλ Σήφα και η συνεισφορά τους στην ιστορία της Καλαμάτας: αρχειακή οργάνωση, ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προβολή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 21 / 25.10.2020
Αικατερίνη Μαλέα Διερεύνηση των επιδράσεων του περιβάλλοντος μουσείων και βιβλιοθηκών σε έργα από περγαμηνή Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής 25 / 18.12.2020
Γεωργία Κατσίρα Πληροφοριακή παιδεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 3 / 23.2.2021
Βενετία Κόγκου
Οι λειτουργίες των μουσειακών βιβλιοθηκών στο ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας
Κωνσταντίνος Κυπριανός
Επίκουρος Καθηγητής
36005/23.04.21