Διδακτορικές σπουδές

Το Τμήμα αναγνωρίζει τη σημασία της ερευνητικής δραστηριότητας σε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό επίπεδο για την παραγωγή νέας γνώσης, ικανής να επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην επιστήμη και την κοινωνία. Από το 2018 με την ίδρυση του Πανεπιστημίου, όλα τα μέλη του Τμήματος ενεργούν για την προσέλκυση ικανών υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων που θα αποτελέσουν την επόμενη γενιά ερευνητών και ακαδημαϊκών δασκάλων στο ευρύτερο πλαίσιο των γνωστικών αντικειμένων που το Τμήμα θεραπεύει.

Το Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (ΠΔΣ) οδηγεί στην απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (ΔΔ), το οποίο πιστοποιεί τη διεξαγωγή, συγγραφή και παρουσίαση  αυτοδύναμης πρωτότυπης επιστημονικής έρευνας και αντικατοπτρίζει την ουσιαστική συνεισφορά του/της κατόχου του στην εξέλιξη της γνώσης και της επιστήμης.

Ο σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών εκπληρώνεται με την εκπόνηση πρωτότυπης Διδακτορικής Διατριβής σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα υπό την επίβλεψη Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρθρο 38 του ν. 4485/2017).

Σε ποιους απευθύνεται το ΠΔΣ

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής έχει ο κάτοχος Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής, ή ισοτίμου της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ). Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας (ΥΔ) εφόσον ικανοποιεί τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Η Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει την υποχρέωση του ΥΔ να παρακολουθήσει μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) ή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής τα οποία θα οριστούν κατόπιν εισήγησης του Επιβλέποντος.

Μη κάτοχος ΔΜΣ μπορεί μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης, να γίνει δεκτός ως ΥΔ εφόσον πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  1. διαθέτει αναγνωρισμένο υψηλής ποιότητας επιστημονικό, επαγγελματικό ή/και ερευνητικό έργο,
  2. έχει αναλάβει να παρακολουθήσει  μαθήματα που θα ορίσει η Συνέλευση τα οποία μπορεί να διδάσκονται στο πλαίσιο του ΠΠΣ ή των ΠΜΣ του Τμήματος ή άλλου Τμήματος του Πανεπιστημίου.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων και επιλογής

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποβάλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.  Δείτε τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή αίτησης.

Υποψήφιοι διδάκτορες

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4485/2017 σχετικά με την εκπόνηση διδακτορικών, στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι υποψήφιοι διδάκτορες:

Ονοματεπώνυμο Τίτλος Διατριβής Επιβλέπων Αριθμός Απόφασης Συνέλευσης
Ιωάννης Δρίβας Web Analytics for Libraries, Archives and Museums. A Data-Driven Strategic Information Systems Planning Approach. [ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ] Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής

24/28.11.2018

Ημερ. Υποστήριξης: 19/12/2022

Νικόλαος Καρεκλάς Προηγμένες μέθοδοι & τεχνολογίες διαχείρισης ενεργών αρχείων Γεώργιος Γιαννακόπουλος, Καθηγητής 17/17.7.2019
Μαρίνα Μαγκουρίλου Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της χρήσης της πληροφορίας στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων των οργανισμών πληροφόρησης Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 27/12.12.2019
Διονύσης Κόκκινος Στρατηγικός σχεδιασμός για τον περιορισμό της λογοκλοπής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 1/9.1.2020
Φωτεινή Ευθυμίου Μέσα και Πληροφοριακή Παιδεία: Μοντελοποίηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ολιστικής προσέγγισης Δημήτριος Κουής, Επίκουρος Καθηγητής 1/9.1.2020
Κωνσταντίνα Χριστοπούλου Επέκταση και βελτιστοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science) Δημήτριος Κουής, Επίκουρος Καθηγητής 20/16.10.2020
Νικολέτα Σωτηράκη Τα αρχειακά κατάλοιπα των Joseph Keck, Μιχαήλ Σήφα και η συνεισφορά τους στην ιστορία της Καλαμάτας: αρχειακή οργάνωση, ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος και προβολή με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 21/25.10.2020
Αικατερίνη Μαλέα Διερεύνηση των επιδράσεων του περιβάλλοντος μουσείων και βιβλιοθηκών σε έργα από περγαμηνή Σπύρος Ζερβός, Καθηγητής 25/18.12.2020
Γεωργία Κατσίρα Πληροφοριακή παιδεία και διαπολιτισμική εκπαίδευση Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής 3/23.2.2021
Οι λειτουργίες των μουσειακών βιβλιοθηκών στο ενιαίο περιβάλλον διαχείρισης της πληροφορίας
Κωνσταντίνος Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής 36005/23.04.2021
Ελισάβετ Χανταβαρίδου
Τα tweets των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Σαράντος Καπιδάκης, Καθηγητής 26/22.12.2021
Ευσταθία Πολίτη
Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879): εργογραφική και βιβλιογραφική καταγραφή, σημασιολογική αποτύπωση και συγκρότηση ψηφιακής συλλογής
Κωνσταντίνος Κυπριανός Επίκουρος Καθηγητής 23/26.11.2021
Νικόλαος Καπέλλας Διευρεύνηση Μοτίβων Συσχετίσεων και Ομοιότητας σε Ελληνικά Διαδικτυακά Μέσα Ενημέρωσης Σαράντος Καπιδάκης Καθηγητής 23/26.11.2021
Φανή Γιαννακοπούλου Αξιοποιώντας τη Δύναμη των Κειμένων. Η Βιβλιοθεραπεία και ρόλος της Βιβλιοθήκης και του Βιβλιοθηκονόμου Αγγελική Αντωνίου, Επίκουρη Καθηγήτρια 1/19.01.2022
Χαρίλαος Κατσιγιάννης-Ιππίκογλου Η χρήση επαυξημένης τεκμηρίωσης ως εργαλείο βελτιστοποίησης πολιτιστικών εμπειριών σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 8/11.04.2022
Γιώργος Κουμαρίδης Καπνοβιομηχανία Αδελφών Χατζηγεωργίου: από την ταξινόμηση και περιγραφή του αρχείου στην ιστορία της επιχείρησης Γιάννης Στογιαννίδης, Επίκουρος Καθηγητής 6/21.3.2023
Στυλιανή Βαζαίου Διερεύνηση ενός νέου ορισμού της βιβλιοθήκης στο νέο πλαίσιο της ψηφιακής επιτάχυνσης στη μετά covid εποχή: επαναπροσδιορίζοντας τις βιβλιοθήκες. Δάφνη Κυριάκη-Μάνεση, Καθηγήτρια 14/21.6.23
Βενετία Γιαννακούλη Ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης: Ο ρόλος των επιστημόνων πληροφόρησης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του ελληνικού δημόσιου τομέα. Ευτυχία Βραϊμάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια 11/19-04-2024