Δίκτυα υπολογιστών

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2020

Semester:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

3Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

7

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές:
Θα αποκτήσουν γνώσεις επί των βασικών αρχών της θεωρίας σημάτων και μεθόδων μετάδοσης της πληροφοριάς (αναλογική και ψηφιακή μετάδοση), των δικτύων επικοινωνιών (ασύρματων/ενσύρματων), των δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ), του διαδικτύου (Internet) με έμφαση στην υπηρεσία του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web), καθώς και βασικών αρχών ανάπτυξης περιεχομένου με την χρήση της HTML και του διαδικτυακού προγραμματισμού με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού PHP.
Θα είναι σε θέση να κατανοούν την έννοια των σημάτων, της επεξεργασίας τους και των μέσων και μεθόδων μετάδοσης της πληροφορίας, των βασικών διαφορών μεταξύ ψηφιακής και αναλογικής μετάδοσης, των βασικών αρχών λειτουργίας των δικτύων επικοινωνιών, τα επίπεδα δικτύου κατά την αρχιτεκτονική OSI, των τρόπων δόμησης των δικτύων Η/Υ και των πρωτοκόλλων επικοινωνίας, των βασικών αρχών λειτουργίας του διαδικτύου, του πρωτοκόλλου επικοινωνίας TCP/IP, της υπηρεσίας του παγκόσμιου πστού καθώς και των τρόπων αξιοποίησης όλων των πιο πάνω από Πληροφοριακούς Οργανισμούς. Επίσης θα κατανοούν τον τρόπο σύνθεσης απλών περιπτώσεων περιεχομένου στο διαδίκτυο, καθώς και τις βασικές αρχές του διαδικτυακού προγραμματισμού.
Θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις τους για την σύνθεση και κατανόηση απλών δικτυακών τοπολογιών καθώς και για την ανάπτυξη απλών και σύνθετων ιστοσελίδων με την χρήση της HTML και προγραμμάτων με τη χρήση της γλώσσας δικτυακού προγραμματισμού PHP.
Θα είναι σε θέση να αναλύουν τον τρόπο κωδικοποίησης και μετάδοσης της πληροφορίας μέσω των δικτύων επικοινωνιών, τη χρησιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω του διαδικτύακου και των τρόπων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των διαδικτυακών εφαρμογών με έμφαση στον τρόπο που οι Βιβλιοθήκες και οι Οργανισμοί Πληροφόρησης αξιοποιούν το διαδίκτυο για την παροχή εξελιγμένων υπηρεσιών πρόσβασης στην πληροφορία στους χρήστες τους.
Θα είναι σε θέση να συνθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις στις οποίες θα επιλέγουν τις κατάλληλες δικτυακές υποδομές για την υποστήριξη βιβλιοθηκονομικών εφαρμογών και δεδομένων.
Θα μπορούν να αξιολογούν τον βαθμό ικανοποίησης των αναγκών ενός οργανισμού πληροφόρησης σε σχέση με τις προτεινόμενες / προσφερόμενες λύσεις σε δικτυακό επίπεδο.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Αναλογικά και ψηφιακά σήματα, περιοδικότητα και μη περιοδικότητα, κύματα, διαμορφώσεις σημάτων. Από το χώρο της ενέργειας στο χώρο της συχνότητας. Μετασχηματισμός Fourier, δειγματοληψία σημάτων – θεώρημα Nyquist
Ενότητα 2: Ψηφιοποίηση, ιστορία μετάδοσης, τηλεπικοινωνιακά ζεύγη, μέσα μετάδοσης, μέθοδοι μετάδοσης, ψηφιακή μετάδοση – κωδικοποίηση και πολυπλεξία
Ενότητα 3: Βασικές τοπολογίες Δικτύων, Δίκτυα Η/Υ, βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας Δικτύων Η/Υ, επίπεδα OSI, συσκευές διασύνδεσης, πρωτόκολλο TCP/IP, Διαδίκτυο, Διευθύνσεις IP, Domain names – URL
Ενότητα 4: Παγκόσμιος Ιστός, πρωτόκολλο επικοινωνίας HTTP, γλώσσα σήμανσης XML, αρχιτεκτονική εφαρμογών διαδικτύου 3-επιπέδων (3-tier), μηχανές αναζήτησης, Web2.0, σημασιολογικός ιστός
Ενότητα 5: Βιβλιοθήκες και δίκτυα, βασικά πρωτόκολλα επικοινωνίας και πρότυπα δεδομένων και μεταδεδομένων, διαδικτυακές εφαρμογές βιβλιοθηκών.
Ενότητα 6: Χρήση εργαλειών προγραμματισμού (Brackets, github, HMTL, PHP). Εισαγωγή στην ανάπτυξη ιστοσελίδων με την χρήση HTML. Εισαγωγή στη γλώσσα προγραμματισμού PHP.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: Ο τελικός βαθμός του μαθήματος διαμορφώνεται από το βαθμό στο θεωρητικό μέρος (70%) και το βαθμό στο εργαστηριακό μέρος (30%). Ειδικότερα για το θεωρητικό μέρος ο βαθμός διαμορφώνεται από τις εξής δοκιμασίες:

 • Τελική εξέταση (υποχρεωτική, ερωτήσεις θεωρίας και ασκήσεις)
 • Ενδιάμεση πρόοδο (προαιρετική)
 • Εργασία σε γλώσσα προγραμματισμού JAVA/PHP (προαιρετική)

  Για το εργαστηριακό μέρος ο βαθμός διαμορφώνεται από την τελική εξέταση (υποχρεωτική, υλοποίηση άσκηση επί του Η/Υ σε συνδυασμό PHP/HTML).

Κριτήρια:

 • Γνώση βασικών αρχών μετάδοσης πληροφοριών και Δικτύων Επικοινωνίας
 • Ικανότητα προσδιορισμού των κατάλληλων παραμέτρων για την μετάδοση πληροφοριών μέσω Δικτύων Η/Υ
 • Ικανότητα ανάπτυξης απλών και σύνθετων προγραμμάτων σε μορφή ψευδοκώδικα και με την χρήση της γλώσσας JAVA και PHP

  Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 1. Δενδρινός, Μ., Κουής, Δ., 2016. Βασικές Αρχές και Τεχνολογίες στην Επιστήμη της Πληροφόρησης. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/6447
 2. Behrouz A. Forouzan, Firouz Mosharraf. 2011. Δίκτυα υπολογιστών – Προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω», Παπασωτηρίου. ISBN 978-960-491-018-2
 3. Δενδρινός, Μ. Επικοινωνίες Δίκτυα : Γενική θεωρία & Εφαρμογές στο χώρο των βιβλιοθηκών, Εκδ. Libris-Tech, Αθήνα, 2006.
 4. Καλαφατούδης, Σ., Δροσίτης, Ι., Κοίλιας, Χ. (2012). Εισαγωγή στις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Αθήνα:Εκδόσεις Νέων Τεχνολογίων.
 5. Forouzan, B. A., Στεφανίδης, Γ., & Χατζηγεωργίου, Α. (2015). Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών: θεμελιώδεις έννοιες – από το χειρισμό δεδομένων μέχρι τη θεωρία των υπολογισμών (3η Έκδοση). Αθήνα: Κλειδάριθμος.
 6. Δουληγέρης Χρήστος, Μαυροπόδη Ρόζα, Κοπανάκη Εύη, Καραλής Απόστολος. (2017). Τεχνολογίες και Προγραμματισμός στον Παγκόσμιο Ιστό. Αθήνα:Εκδόσεις Νέων Τεχνολογίων
 7. Witten, I. H., Bainbridge, D., & Nichols, D. M. (2010). How to build a digital library. Morgan Kaufmann Publishers.
 8. Thomas R. Kochtanek, Joseph R. Matthews, “Library Information Systems: From Library Automation to Distributed Information Access Solutions”, ISBN 978-1591580188
 9. Witten, I. H., Bainbridge, D., & Nichols, D. M. (2010). How to build a digital library. Morgan Kaufmann Publishers.