Σύμβουλος ΦμεΑ

Άρθρο 1. Εισαγωγή – Κανονιστικό Πλαίσιο – Γενικές διατάξεις

Σύμφωνα με το Άρθρο 61, Παράγραφος 1, του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του (ΦΕΚ 4621/Β/21-10-2020), το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) λαμβάνει μέριμνα για την υποστήριξη φοιτητριών/ών του, οι οποίοι για διαφορετικούς λόγους (Φοιτήτριες/ές με Αναπηρίες (ΦμεΑ), φοιτήτριες/ές προερχόμενες/οι από Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες (ΕΚΟ), φοιτήτριες/ές με Χαμηλά Εισοδήματα) εμποδίζονται να συμμετάσχουν ισότιμα στις ακαδημαϊκές δραστηριότητες που απαιτούν οι σπουδές τους και να τις ολοκληρώσουν λαμβάνοντας τον τίτλο. Τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι φοιτήτριες/ές  μπορεί να προέρχονται:

  1. από φυσική/σωματική αναπηρία ή βλάβη (προβλήματα όρασης, ακοής, κινητικότητας, λοιπές σοβαρές παθήσεις),
  2. από αναπτυξιακή/ψυχική διαταραχή (μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές φάσματος αυτισμού, ψυχικές παθήσεις),
  3. από κοινωνικούς λόγους (Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: φοιτήτριες/ές -ΛΟΑΤΚΙ, φοιτήτριες/ές-γονείς σε μονογονεϊκές οικογένειες, φοιτήτριες/ές-φυλακισμένοι, φοιτήτριες/ές-μετανάστες),
  4. από οικονομικούς λόγους (χαμηλά εισοδήματα, άνεργοι),

ή και από συνδυασμό των ανωτέρω αιτίων.

Οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με  τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους ΦμεΑ όλων των Τμημάτων του (βλ. επόμενο άρθρο), αναλαμβάνουν υποστηρικτικές δράσεις για τις/τους συγκεκριμένες/ους  φοιτήτριες/ές. όπως:

  • Διαρκή καταγραφή των φοιτητριών/ών της ομάδας-στόχου (ΦμεΑ, φοιτήτριες/ές ΕΚΟ) και των ειδικών αναγκών τους,
  • Εκτίμηση ατομικής λειτουργικότητας/εμποδίων στις σπουδές,
  • Προσδιορισμό και προσαρμογή υποστηρικτικών τεχνολογιών,
  • Συμβουλευτική και Ψυχολογική Υποστήριξη,
  • Προσβάσιμο ψηφιακό μαθησιακό υλικό,
  • Προσβάσιμο ιδρυματικό ιστότοπο,
  • Εθελοντισμό – Εκπαίδευση – Ευαισθητοποίηση,
  • Προσβασιμότητα χώρων ΠΑΔΑ,
  • Οικονομική ενίσχυση φοιτητριών/ών που ανήκουν σε ευπαθείς οικονομικά ομάδες για την καταπολέμηση του κινδύνου  εγκατάλειψης σπουδών,
  • Προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων, λειτουργεί στο ΠΑΔΑ, όπως και σε όλα τα ΑΕΙ, η μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», υπό τη Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας (http://prosvasi.uniwa.gr). Η μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και παρέχει ένα φάσμα υποστηρικτικών δράσεων και υπηρεσιών για τις/τους συγκεκριμένες/ους φοιτήτριες/ές (ακαδημαϊκή υποστήριξη, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργοθεραπεία, φυσικοθεραπεία, άσκηση και ευεξία, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, προσβάσιμα ηλεκτρονικά συγγράμματα, οικονομική ενίσχυση οικονομικώς αδυνάτων φοιτητριών/ών μέσω υποτροφιών κ.ά.).

 

Άρθρο 2. Ορισμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ

Ειδικά για την ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητριών/ών των δύο πρώτων κατηγοριών που αναφέρονται στο Άρθρο 1, (στο εξής συνοπτικά ΦμεΑ), το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) ορίζει έναν Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ με την/τον αναπληρώτρια/τή της/του, σύμφωνα με το Άρθρο 61, Παράγραφος 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΑΔΑ.

Η/Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ, καθώς και η/ο αναπληρώτρια/τής της/του είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος ΑΒΣΠ. Ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος, κάθε Μάιο, ύστερα από σχετική πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων, για ετήσια θητεία, η οποία ξεκινά το επόμενο κάθε φορά ακαδημαϊκό έτος. Μετά τον ορισμό τους, τα στοιχεία τους κοινοποιούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, καθώς και στη μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» του ΠΑΔΑ, ώστε να επικαιροποιούνται στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους τα στοιχεία επικοινωνίας στην αντίστοιχη ιστοσελίδα http://prosvasi.uniwa.gr.

Η/Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στους ΦμεΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ και (α) στο σύνολο των μελών ΔΕΠ και των λοιπών διδασκόντων του Τμήματος, αλλά και (β) στις υπηρεσίες του Τμήματος και του ΠΑΔΑ με τις οποίες αλληλεπιδρούν οι ΦμεΑ (Γραμματεία, Βιβλιοθήκη, Ιατρείο, Γραφείο ERASMUS κ.ά.).

Επιπλέον, η/ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τις/τους υπόλοιπους φοιτήτριες/ές του Τμήματος ΑΒΣΠ, ώστε να υποστηρίζουν εθελοντικά τους ΦμεΑ στις σπουδές τους.

Η/Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ υποστηρίζεται στο έργο της/του από την Επιτροπή και τα μέλη της μονάδας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» που λειτουργεί στο ΠΑΔΑ εντός της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας και συντονίζει σε επίπεδο ιδρύματος τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ΦμεΑ.

Τα ανωτέρω αποτυπώνονται στο Διάγραμμα Επικοινωνίας στο Παράρτημα του παρόντος Κανονισμού.

 

Άρθρο 3. Αρμοδιότητες Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ

Οι αρμοδιότητες της/του Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ είναι συνοπτικά οι εξής:

3.1 Δημιουργία διαύλου επικοινωνίας

Η/ Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ και η/ο αναπληρώτρια/τής της/του αναρτούν από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους ορισμού τους τα στοιχεία επικοινωνίας τους στην ιστοσελίδα του Τμήματος ΑΒΣΠ, ενώ σχετική ένδειξη αναρτούν και σε έντυπη μορφή έξω από τα γραφεία τους. Διακινούν, επίσης, σχετική ηλεκτρονική και έντυπη ανακοίνωση μεταξύ των ανακοινώσεων στην ιστοσελίδα του Τμήματος, ενθαρρύνοντας τους ΦμεΑ να έρθουν σε επαφή μαζί τους. Δέχονται τους ΦμεΑ με ραντεβού, είτε ηλεκτρονικά είτε δια ζώσης ανάλογα με τις γενικότερες συνθήκες φυσικής παρουσίας στους χώρους του Πανεπιστημίου (π.χ. Covid-19) και τις ιδιαιτερότητες κάθε ΦμεΑ.

Η Γραμματεία του Τμήματος ΑΒΣΠ, επίσης, διαθέτει στις/στους φοιτήτριες/ές πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει το ΠΑΔΑ μέσω της μονάδας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» στους ΦμεΑ, σχετικά με την/τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ του Τμήματος και την/τον αναπληρώτρια/τή της/του, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας τους, ενθαρρύνοντας τους ΦμεΑ να έρθουν σε επικοινωνία μαζί τους. Για το σκοπό αυτό, η μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» προμηθεύει τις Γραμματείες των ακαδημαϊκών Τμημάτων και τις/τους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους ΦμεΑ με ενημερωτικό υλικό σε έντυπη μορφή.

3.2 Καταγραφή των ΦμεΑ του Τμήματος και των ειδικών αναγκών τους

Η καταγραφή των ΦμεΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ γίνεται μία φορά, δηλαδή την πρώτη φορά που ζητούν οποιαδήποτε από τις υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η καταγραφή γίνεται με όποιον τρόπο η/ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμΕΑ κρίνει πρόσφορο (έντυπα, ηλεκτρονικά, online, σε φόρμα, σε spreadsheet κ.λπ.) και μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους τους ΦμεΑ, είτε αν οι ίδιοι εμποδίζονται ή δυσκολεύονται, από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ. Η καταγραφή γίνεται με κλειδί τον Αριθμό Μητρώου του ΦμεΑ και με τη συναίνεσή του.

Ο ετήσιος κατάλογος ΦμεΑ που καταγράφηκαν σε δεδομένο Τμήμα τηρείται από την/τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ και παραδίδεται στην/στον διάδοχό της/του με τη λήξη της θητείας. Κοινοποιείται, επίσης, στην μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ», ώστε να ενημερώνεται η κεντρική καταγραφή που τηρείται εκεί σε επίπεδο ιδρύματος.

3.3 Ακαδημαϊκή υποστήριξη στα μαθήματα που δηλώνονται / παρακολουθούνται και εξετάζονται ανά εξάμηνο

Η/Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμεΑ αιτείται στη Γραμματεία του Τμήματος για κάθε ΦμεΑ που έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί της/του τον κατάλογο με τα μαθήματα που δήλωσε / παρακολουθεί / θα εξεταστεί η/ο ΦμεΑ στο δεδομένο ακαδημαϊκό εξάμηνο. Εφόσον το κρίνει αναγκαίο, ενημερώνει ήδη από την αρχή του εξαμήνου τους διδάσκοντες των ΦμεΑ για την παρουσία και συμμετοχή τους στα μαθήματα που διδάσκουν. Διευθετεί προβλήματα πρόσβασης σε χώρους διδασκαλίας και εργαστηριακής άσκησης. Επιβεβαιώνει στους διδάσκοντες το δικαίωμα ενδεχόμενης συνοδείας συγκεκριμένης/ου ΦμεΑ από βοηθό γραφής, διερμηνέα νοηματικής γλώσσας, εθελοντή υποστηρικτή ή οδηγό τυφλής/ού κ.λπ., κατά περίπτωση. Διαμεσολαβεί, εφόσον χρειαστεί, μεταξύ ΦμεΑ και Γραμματείας για έκδοση βεβαιώσεων ή/και επιβεβαίωση δικαιώματος σε εξέταση με ειδικούς όρους. Διαμεσολαβεί μεταξύ ΦμεΑ και των διδασκόντων του Τμήματος σχετικά με ειδικές ρυθμίσεις εξετάσεων (π.χ. σε online διαγώνισμα, δημιουργία χωριστής Ομάδας Χρηστών στο e-class για περισσότερο χρόνο εξέτασης, (συμπληρωματική) προφορική εξέταση για όσους το δικαιούνται και επιθυμούν, προφορικές ή/και γραπτές οδηγίες στην αρχή της εξέτασης κ.λπ.).

Ειδικότερα προ των εξεταστικών περιόδων, θέτει υπόψη όλων των εξεταστών/εισηγητών (είτε μελών ΔΕΠ/ΕΔΙΠ είτε συμβασιούχων διδασκόντων οποιασδήποτε κατηγορίας) το Άρθρο 37 «Τρόποι Εξέτασης ΦμεΑ» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠαΔΑ (ΦΕΚ 4621/Β/21-10-2020), όπως ισχύει μετά από ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, το οποίο περιλαμβάνει λεπτομερέστερες οδηγίες ανά κατηγορία προβλήματος.

3.4 Συμμετοχή στις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης προσωπικού σε θέματα ΦμεΑ

Η/Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ΦμΕΑ συμμετέχει στις ενημερωτικές δράσεις που οργανώνει το ΠΑΔΑ και ειδικότερα η μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» για την ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των φοιτητριών/ών, καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα ΦμεΑ. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του έντυπου υλικού και των οδηγών του ΠΑΔΑ για θέματα ΦμεΑ. Ενθαρρύνει, επίσης, ενθαρρύνει όλο το προσωπικό του Τμήματος να συμμετέχει στις ενημερωτικές και εκπαιδευτικές αυτές δράσεις.

 

Άρθρο 4. Επικοινωνία των ΦμεΑ με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ

Οι ΦμεΑ προτρέπονται να έρθουν τουλάχιστον μία φορά σε επαφή με την/τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμΕΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ, κατά προτίμηση στην αρχή των σπουδών τους, και να παρέχουν τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία τους,καθώς και πληροφορίες σχετικά με το είδος ακαδημαϊκής υποστήριξης που έχουν ανάγκη.

Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) από τον ιδρυματικό λογαριασμό των ΦμεΑ (π.χ. lbxxxx@uniwa.gr) προς την/τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμΕΑ, όπου οι ΦμεΑ θα δηλώνουν την ιδιότητά τους και τα ελάχιστα απαραίτητα στοιχεία για την ακαδημαϊκή τους υποστήριξη:

  1. Ονοματεπώνυμο, Αριθμός Μητρώου, e-mail, τηλέφωνο σταθερό ή κινητό,
  2. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, το οποίο δηλώνεται επιλέγοντας μια από τις βασικές κατηγορίες: Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες – Δυσλεξία, Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ), Κινητικά προβλήματα, Βαρηκοΐα ή Κώφωση, Αναπηρία Όρασης, Άλλη σοβαρή πάθηση.
  3. Την ειδική υποστήριξη που δικαιολογείται από το πρόβλημα αυτό και την οποία ζητά να λαμβάνει κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας ή/και των εξετάσεων η/ο ΦμεΑ (διατυπώνεται με ελεύθερο κείμενο βάσει της έγγραφης ιατρικής γνωμάτευσης που κατέχει η/ο ΦμεΑ).
  4. Οποιαδήποτε άλλο αίτημα ή παρατήρηση σχετικά με την ακαδημαϊκή υποστήριξη που έχει ανάγκη.

Προσοχή: Για λόγους προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων τους, οι ΦμεΑ δεν αποστέλλουν αντίγραφο της ιατρικής τους γνωμάτευσης ούτε στον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμΕΑ ούτε στους λοιπούς καθηγητές ή διδάσκοντες του Τμήματος. Η ιατρική γνωμάτευση κατατίθεται μία φορά στη Γραμματεία του Τμήματος ΑΣΒΠ, κατά προτίμηση κατά την εγγραφή τους. Η Γραμματεία, στη συνέχεια, χορηγεί στην/στον ΦμεΑ σχετική βεβαίωση που πιστοποιεί την ιδιότητά της/του ως ΦμεΑ και αναφέρει το είδος της ακαδημαϊκής υποστήριξης που δικαιούται με βάση την κατατεθείσα γνωμάτευση (όπως π.χ. περισσότερος χρόνος εξέτασης, προφορική εξέταση, διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, βοηθός γραφής, συνοδός τυφλής/ού κ.λπ.). Στη συνέχεια, οι ΦμεΑ χρησιμοποιούν και επιδεικνύουν, όπου χρειάζεται, τη βεβαίωση αυτή.

 

Άρθρο 5. Ισχύς, αναθεωρήσεις και εξειδικεύσεις του εσωτερικού κανονισμού περί ακαδημαϊκών συμβούλων ΦμεΑ

Ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει το ελάχιστο σύνολο αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων των Ακαδημαϊκών Συμβούλων ΦμεΑ και των αναπληρωτριών/ών τους, ώστε να διασφαλίζεται ο κοινός τρόπος λειτουργίας και ισότιμης αντιμετώπισης των ΦμεΑ από τα ακαδημαϊκά Τμήματα του ΠΑΔΑ. Η αναθεώρηση του παρόντος Εσωτερικού Κανονισμού Ακαδημαϊκών Σύμβουλων ΦμεΑ πραγματοποιείται από το ΠΑΔΑ τακτικά ανά διετία, ή εκτάκτως όποτε επιβληθεί από ειδικές συνθήκες (π.χ. πανδημία Covid-19).

Περαιτέρω ρυθμίσεις/εξειδικεύσεις που δεν ανατρέπουν τις προβλέψεις του παρόντος Κανονισμού μπορούν να υιοθετούνται, να τροποποιούνται ή/και να καταργούνται από τα επιμέρους Τμήματα με αποφάσεις των Συνελεύσεών τους. Στην περίπτωση αυτή, η Συνέλευση του Τμήματος ΑΒΣΠ ορίζει Επιτροπή Αναθεώρησης, η οποία εισηγείται συγκεκριμένες τροποποιήσεις. Για την ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων/άρθρων απαιτείται η τελική έγκριση της Συνέλευσης του Τμήματος.

ΦμεΑ που διαθέτει ιατρική γνωμάτευση – Διάγραμμα επικοινωνίας

Βήμα 1: Γραμματεία Τμήματος ΑΒΣΠ

1. Καταθέτει γνωμάτευση – παραλαμβάνει βεβαίωση
2. Παραλαμβάνει ενημερωτικό υλικό για υπηρεσίες ΦμεΑ μέσω «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ»
3. Παραλαμβάνει στοιχεία επικοινωνίας Ακαδημαϊκού Συμβούλου ΦμεΑ Τμήματος & αναπληρωτή/τριας

Βήμα 2: Ακαδημαϊκός Σύμβουλος Τμήματος ΑΒΣΠ & αναπληρώτρια/τής

• Στοιχεία επικοινωνίας στην ιστοσελίδα Τμήματος ΑΒΣΠ
• Στοιχεία επικοινωνίας στην ιδρυματική ιστοσελίδα prosvasi.uniwa.gr -> Υπηρεσίες προς Φοιτητές->Ακαδημ. Υποστήριξη

1. Δίνει τα ελάχιστα ατομικά στοιχεία τα απαραίτητα για την καταγραφή του
2. Ενημερώνει σχετικά με την ιδιότητά του και τις ανάγκες και δικαιώματα που απορρέουν από αυτή
3. Ενημερώνει για τα μαθήματα (και τους διδάσκοντες) που δήλωσε και παρακολουθεί κατά το τρέχον εξάμηνο
4. Ενημερώνει για οποιοδήποτε ειδικότερο θέμα προκύπτει

(*) Σε περίπτωση που ΦμεΑ επικοινωνεί με Ακαδημαϊκό Σύμβουλο ΦμεΑ αλλά δεν διαθέτει ιατρική γνωμάτευση, συνιστάται να παραπεμφθεί στην Μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» της Φοιτητικής Μέριμνας του ΠαΔΑ, προκειμένου από εκεί να γίνει παραπομπή σε αρμόδιο φορέα/δομή εκτός ΠαΔΑ για αξιολόγηση, αλλά ακολουθείται και πάλι η ανωτέρω διαδικασία, μέχρι τη λήψη και προσκόμιση της γνωμάτευσης.

Βήμα 3: Μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» εντός Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας ΠαΔΑ

(http://prosvasi.uniwa.gr)

1. Στέλνει προς το prosvasi@uniwa.gr απλό e-mail με το όνομά της/του, το αίτημά της/του και οπωσδήποτε τηλέφωνο επικοινωνίας. Ειδοποιείται άμεσα από Κοινωνική/ό Λειτουργό του ΠαΔΑ για 1η συνάντηση (Ιστορικό & αξιολόγηση αναγκών)
2. Παραπέμπεται από την/τον Κοινωνική/ό Λειτουργό προς το ειδικευμένο προσωπικό ΠαΔΑ – «ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ» για παροχή υπηρεσιών:
• Κοινωνική Υποστήριξη
• Ψυχολογική Υποστήριξη
• Εργοθεραπεία
• Φυσικοθεραπεία
• Διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα
• Άσκηση και Ευεξία
3. Παραπέμπεται σε δομές/φορείς εκτός ΠαΔΑ εφόσον κριθεί απαραίτητο.

Διδάσκοντες Τμήματος

1. Ενημέρωση (συνάντηση ή e-mail) για τον/την ΦμεΑ στο μάθημά τους και τις ειδικές ανάγκες/δικαιώματά του/της, κατά προτίμηση στην αρχή του εξαμήνου
2. Συνεργασία- ενημέρωση-πληροφόρηση από την Μονάδα «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» σχετικά με το είδος αναπηρίας του/της ΦμεΑ, είτε στην αρχή είτε στη διάρκεια του εξαμήνου