Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων Τμήματος

Το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης καταρτίστηκε και εγκρίθηκε στις συνεδρίες:

 • Συνεδρία της Συνέλευσης του Τμήματος: αριθμ. 15/5.7.23 
 • Συνεδρία της Κοσμητείας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής: αριθμ. 12/30.8.23
 • Συνεδρία της Συγκλήτου του Δυτικής Αττικής: αριθμ. 10/31.8.23

 

Γνωστικά αντικείμενα ανά ευρύτερο επιστημονικό πεδίο

 

Αρχειονομία

 • Αρχεία επιχειρήσεων και οργανισμών
 • Αρχειονομία με έμφαση στα ιστορικά αρχεία
 • Διαχείριση αρχειακών τεκμηρίων
 • Ιστορικά αρχεία
 • Ψηφιακή αρχειονομία και ηλεκτρονική διακυβέρνηση

 

Βιβλιοθηκονομία

 • Βιβλιοθήκες σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Βιβλιοθηκονομία και υπηρεσίες πληροφόρησης
 • Βιβλιοθηκονομία με έμφαση στην βιοϊατρική πληροφόρηση
 • Επιστημονική επικοινωνία
 • Θεματική οργάνωση πληροφοριών
 • Θεωρία και πρότυπα βιβλιογραφικής περιγραφής
 • Πολιτικές πρόσβασης ψηφιακών αποθετηρίων

 

Τεχνολογίες πληροφόρησης

 • Δίκτυα βιβλιοθηκών και διαχείριση ψηφιακού Περιεχομένου
 • Εφαρμογές πληροφορικής και δίκτυα με έμφαση στα συστήματα μάθησης
 • Θεματική κατηγοριοποίηση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και αρχεία
 • Μεθοδολογίες ανίχνευσης πληροφορίας
 • Πληροφοριακά συστήματα αρχείων, βιβλιοθηκών και μουσείων
 • Πληροφορική με έμφαση στην ηλεκτρονική δημοσίευση

 

Πολιτιστική διαχείριση και πληροφόρηση

 • Ιστορία πολιτισμού
 • Πολιτιστική διαχείριση
 • Προσαρμοστικές εκπαιδευτικές τεχνολογίες
 • Συντήρηση και προστασία αρχειακού και βιβλιακού υλικού

 

Ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες και πληροφόρηση

 • Διαχείριση και παραγωγή γνώσης
 • Διοίκηση και προώθηση υπηρεσιών
 • Λογοτεχνία, φιλαναγνωσία σε βιβλιοθήκες
 • Πνευματικά δικαιώματα και προσωπικά δεδομένα
 • Ψηφιακές εφαρμογές στις ανθρωπιστικές επιστήμες