Διαχείριση πολιτιστικών αγαθών

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8020

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: των βασικών εννοιών της πολιτισμικής διαχείρισης. Ειδικότερα παρουσιάζονται και αναλύονται οι έννοιες πολιτισμός, πολιτιστική δημοκρατία, πολιτιστική δημιουργικότητα, πολιτιστική ταυτότητα, πολιτιστικός διεθνισμός, πολιτιστικός εθνικισμός, πολυπολιτισμικότητα κ.ά Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής θα πρέπει να γνωρίζει επίσης τις εξελίξεις στον χώρο του πολιτισμού και να ερευνά τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.
Κατανόηση: του περιεχομένου και της διαφοράς των εννοιών πολιτισμός- κουλτούρα, πολιτιστικό αγαθό, πολιτισμική κληρονομιά, πολιτιστικός διεθνισμός και εθνικισμός με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. Ειδικότερα ο φοιτητής θα πρέπει να κατανοεί τα θεωρητικά ζητήματα και το δεοντολογικό πλαίσιο σχετικά με την λειτουργία των Μουσείων και των Βιβλιοθηκών, τη διαφορά ανάμεσα στους κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς οργανισμούς, καθώς και το έργο των διεθνών οργανισμών στην προστασία της πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ανάλυση: των βασικών προβλημάτων, των μεθόδων καθώς και των αρχών της πολιτισμικής διαχείρισης αναφορικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες (Μουσεία, Βιβλιοθήκες) και τους τομείς: επικοινωνία, πολιτική και διοίκηση. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών εξετάζονται και αναλύονται επίσης αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά αγαθά της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς.
Αξιολόγηση: των πολιτιστικών αγαθών, κινητών και ακίνητων, που χαρακτηρίζουν την παγκόσμια πολιτισμική κληρονομιά καθώς και του ρόλου των διεθνών οργανισμών στη προστασία της.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής σκέψης και επαγωγικής σκέψης
• Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα αυτό εξετάζει και αναπτύσσει τις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Πολιτισμός, Πολιτιστική δημοκρατία, Πολιτιστική δημιουργικότητα, Πολιτιστική ταυτότητα, Πολιτιστικό αγαθό, Πολιτισμική κληρονομιά, Πολιτιστικός διεθνισμός, Πολιτιστικός εθνικισμός, πολυπολιτισμικότητα: Εισαγωγή στις βασικές έννοιες.
Ενότητα 2: Παρουσίαση και ανάλυση με παραδείγματα του Λαϊκού πολιτισμού, της Παράδοσης και της Άυλης πολιτισμικής κληρονομιάς.
Ενότητα 3: Πολιτισμική διαχείριση, Πολιτιστικές βιομηχανίες, Πολιτιστικά κέντρα, Πολιτισμικός τουρισμός, Πολιτιστικά τοπία.
Ενότητα 4: Πολιτιστικές βιομηχανίες, Μουσεία, Μεγάλα Μουσεία του κόσμου, Βιβλιοθήκες, Τηλεόραση, Θέατρο, Κινηματογράφος, Μουσική βιομηχανία. Διαχρονική εξέλιξη του θεσμού και του ρόλου των πολιτιστικών βιομηχανιών με παρουσίαση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων.
Ενότητα 5: Προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς: Προστασία, Διεθνής προστασία, Παγκόσμιοι οργανισμοί. Ανάλυση και επισκόπηση του ρόλου και του έργου των οργανισμών που ασχολούνται με την πολιτισμική κληρονομιά.
Ενότητα 6: Προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς σε καιρό πολέμου: Ιστορική επισκόπηση. Κώδικας Lieber, Σύμφωνο Roerich.
Ενότητα 7: Σύμβαση της Χάγης. Ο ρόλος της για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης. Α’ και Β’ Πρωτόκολλο.
Ενότητα 8: Προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς σε καιρό ειρήνης: Ίδρυση τριών διεθνών οργανώσεων. Συστάσεις της UNESCO.
Ενότητα 9: Σύμβαση για την προστασία της παγκόσμιας πολιτισμικής και φυσικής κληρονομιάς, Ιστορική επισκόπηση, Εφαρμογή της Σύμβασης, Υπεύθυνα όργανα.
Ενότητα 10: Πολιτιστικές θέσεις του καταλόγου της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, Ελληνικές πολιτιστικές θέσεις του καταλόγου. Παρουσίαση των θέσεων με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Ενότητα 11: Διεθνείς προσπάθειες για τη διάσωση της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, Διεθνείς εκστρατείες διάσωσης, Σκοποί και επιδιώξεις της UNESCO. Παραδείγματα εκστρατειών.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Γραπτή εργασία προαιρετική
• Τελικές εξετάσεις με ερωτήσεις ανάπτυξης
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου
• Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες
• Βαθμός κριτικής ικανότητας
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος. (5)

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αλεξανδρή, Ε. (2015) Πολιτισμική Κληρονομιά- Διαχείριση. Πολιτιστική Αναγέννηση της Αθήνας του 19ου αιώνα. Εκδόσεις ΙΩΝ.
2. Βερνίκος, Ν. Πολιτιστικές βιομηχανίες, Διαδικασίες, Υπηρεσίες, Αγαθά. Εκδόσεις Κριτική.
3. Βουδούρη, Δ. (2003) Κράτος και Μουσεία. Το θεσμικό πλαίσιο των αρχαιολογικών μουσείων. Εκδόσεις Σάκκουλα.
4. Κόνσολα, Ν. Πολιτιστική Ανάπτυξη και Πολιτική. Εκδόσεις Παπαζήση
5. Κόνσολα, Ν. (1995) Η διεθνής προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκδόσεις Παπαζήση.
6. Μπαντιμαρούδης, Φ. Πολιτιστική Επικοινωνία. Οργανισμοί, Θεωρίες, Μέσα. Εκδόσεις Κριτική.
7. Οικονόμου, Μ. και άλλοι. Η τεχνολογία στην υπηρεσία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο.
8. Ambrose, T. & Paine, C. (1993) Museum Basics. London: Routledge.
9. Caple, C. (2006) Objects: Reluctant Witnesses to the Past. London: Routledge.
10. International Council of Museums (2006) Code of Ethics for Museums. Paris: ICOM.
11. Hooper-Greenhill, E. (1995) Museum, Media, Message. London: Routledge.