Πρακτική άσκηση

Κωδικός Μαθήματος:

ΠΡΑΚΤ

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Πρακτική άσκηση ( ΜΕΥ )

Ώρες:

250

Μονάδες ECTS:

10

Καθηγητές Μαθήματος

Στογιαννίδης Γιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: απόκτηση νέων γνώσεων και εμπέδωση γνώσεων που έχουν ήδη αποκτηθεί στη διάρκεια των σπουδών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εργασίας σε πραγματικό περιβάλλον και την άσκηση καθηκόντων που εντάσσονται στο πλαίσιο των γνώσεων που σχετίζονται με το επιστημονικό αντικείμενο του φοιτητή.
Κατανόηση: της λειτουργίας ενός πληροφοριακού οργανισμού και των επιμέρους λειτουργιών του. Κατανόηση της χρήσης πληροφοριακών εργαλείων και τεχνολογιών στο πλαίσιο ενός πραγματικού εργασιακού χώρου.
Εφαρμογή: ικανότητα εφαρμογής γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και εφαρμογές σε όλες τις δραστηριότητες μιας μονάδας πληροφόρησης εφαρμόζοντας τη θεωρία και τις γνώσεις που διδάχθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.
Ανάλυση: ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να αναγνωρίζει επιμέρους προβλήματα που αφορούν την εργασία του και να προτείνει πιθανές λύσεις.
Σύνθεση: ο φοιτητής αποκτά την ικανότητα να συνθέτει επιμέρους γνώσεις που απόκτησε και να μεταφέρει γνώσεις σε νέες καταστάσεις. Ο φοιτητής μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας.
Αξιολόγηση: ο φοιτητής μέσω της αξιολόγησης της εργασιακής του εμπειρίας αποκτά την ικανότητα να αξιολογεί και να εντοπίζει πλεονεκτήματα ή ελλείψεις της δουλειάς του αλλά και του εργασιακού περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό ο φοιτητής αποκομίζει πραγματική εργασιακή εμπειρία και διαμορφώνει επαγγελματική συνείδηση. Επίσης, δύναται να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
• Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, οι φοιτητές ενημερώνονται για το σύνολο των λειτουργιών της μονάδας πληροφόρησης και εκπαιδεύονται στη χρήση αυτοματοποιημένων και παραδοσιακών συστημάτων επεξεργασίας πληροφοριών, στον εντοπισμό υλικού, στην αναζήτηση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων, στην παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης, στη συμμετοχή στη διοργάνωση δραστηριοτήτων, επιμορφωτικών προγραμμάτων και εκδηλώσωεν του φορέα καθώς και σε άλλους σχετικούς με την επιστήμη τους και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία τομείς.
Εργασιακοί Χώροι
Στο πλαίσιο των σπουδών τους οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εξαμήνου, να απασχοληθούν σε οργανωμένες μονάδες πληροφόρησης (βιβλιοθήκες, αρχεία, κέντρα πληροφόρησης, υπηρεσίες συστημάτων πληροφόρησης, παραγωγούς και διαθέτες τραπεζών πληροφοριών, εκδοτικούς οίκους κ.λ.π.) .
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση του φορέα πρακτικής άσκησης είναι α) η οργάνωσή του σύμφωνα με τα σύγχρονα πρότυπα και β) η ύπαρξη επαγγελματιών της πληροφόρησης που θα έχουν την ευθύνη παρακολούθησης και καθοδήγησης των φοιτητών (σε αναλογία ένας επαγγελματίας προς τρεις το πολύ ασκούμενους).
Στη γραμματεία του Τμήματος τηρείται μητρώο με τα στοιχεία των μονάδων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να δεχθούν φοιτητές για πρακτική άσκηση. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων μονάδων πληροφόρησης ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα του τμήματος έγκαιρα προς ενημέρωση και διευκόλυνση των φοιτητών.
Εποπτεία & Διάρκεια
Για τη διεξαγωγή του προγράμματος πρακτικής άσκησης λειτουργεί στο Τμήμα 3μελής επιτροπή. Τα μέλη της επιτροπής α) ελέγχουν τις αιτήσεις των φορέων ώστε να πληρούν τους όρους που προαναφέρθηκαν και εντάσσονται στο μητρώο των φορέων πρακτικής άσκησης, β) επιλέγουν τους φοιτητές που δήλωσαν ότι ενδιαφέρονται για την πρακτική άσκηση με βάση αξιοκρατικά κριτήρια (βαθμολογία, γνώσεις, κλπ) και ενημερώνουν τους φοιτητές για τις διαδικασίες και όλα τα σχετικά θέματα σε ειδικά οργανωμένες συναντήσεις, γ) ορίζουν τον επόπτη καθηγητή για κάθε φοιτητή δ) συντονίζουν, παρακολουθούν και αξιολογούν την πορεία της πρακτικής άσκησης ε) ενημερώνουν, τηρούν και αντλούν από τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης δεδομένα που αξιοποιούνται για τη διαρκή βελτίωση της πρακτικής άσκησης και του προγράμματος σπουδών και στ) διαχειρίζονται τα προβλήματα που ενδεχομένως θα προκύψουν.
Η πρακτική άσκηση είναι πεντάμηνη.

Προϋποθέσεις για την πρακτική άσκηση

  • Να έχει περάσει το 50% των μαθημάτων (τουλάχιστον 20 από τα 40) που απαιτούνται για πτυχίο
  • Να έχει εγγραφεί στο 8ο εξάμηνο και κάθε επόμενο
  • Να έχει δηλώσει το μάθημα Πρακτική Άσκηση στο Φοιτητολόγιο

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική ή αγγλική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
Α) Ερωτηματολόγια που συμπληρώνουν αντίστοιχα ο φοιτητής, ο υπεύθυνος του φορέα και γ) ο επιβλέπων καθηγητής
Β) Έκθεση που υποβάλλει ο φοιτητής
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου εργασίας
• Δεξιότητες
• Συνέπεια, ανταπόκριση στην εργασία
• Πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα
• Αποτελεσματικότητα
• Ικανότητα κατανόησης του ανατιθέμενου έργου και βαθμός ανταπόκρισης
• Ικανότητα μεταφοράς γνώσεων σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας
Το σύνολο των κριτηρίων (ερωτηματολόγια) είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

 

 

 

 

Περίγραμμα