Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4080

Semester:

Δ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Αντωνίου Αγγελική

 Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσεις τα εξής: 

Γνώση των δεξιοτήτων που σχετίζονται με ανώτερες γνωσιακές και μαθησιακές διαδικασίες. 
Κατανόηση:
• της ταχέως μεταβαλλόμενης (ψηφιακής) κοινωνίας.
• των αναγκών των χρηστών πληροφοριακών οργανισμών. 
Εφαρμογή της σχεδίαση της διαδραστικότητας βάσει της κατανόησης των δυνατοτήτων και των επιθυμιών των ανθρώπων.  

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών  
 • Λήψη αποφάσεων  
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης  
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα  
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης 
 • Ομαδική εργασία

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων: 

 • κριτική ικανότητα 
 • δημιουργικότητα 
 • συνεργασία 
 • επικοινωνία γραπτή και προφορική 
 • τεχνολογικός, πληροφοριακός γραμματισμός και γραμματισμός μέσων μαζικής επικοινωνίας 
 • ευελιξία 
 • κοινωνικές δεξιότητες 
 • πρωτοβουλία και παραγωγικότητα 
 • διεπιστημονική επικοινωνία 
 • διαπολιτισμική κατανόηση

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Μέθοδοι Αξιολόγησης: Το μάθημα εξετάζεται με προφορικές ή/και γραπτές εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου δίνονται στους φοιτητές μία σειρά ασκήσεων που πρέπει να ολοκληρώνουν και να δημιουργούν ατομικό φάκελο εργασιών μαθήματος. Ο φάκελος μαθήματος εξετάζεται προφορικά. Η εξέταση του μαθήματος μπορεί να γίνει γραπτώς αν το κρίνει ο διδάσκων.

Κριτήρια: 

 • Γνώση του αντικειμένου  
 • Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές πηγές και δυνατότητα κρίσης 
 • Ικανότητα ανάπτυξης και επίλυσης προβλημάτων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος  
 • Προετοιμασία, συγκρότηση και απόδοση παρουσίασης της εργασίας  
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας 

Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης  αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος. 

 

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία

Εκτεταμένη προτεινόμενη βιβλιογραφία σε κάθε μάθημα (στις διαφάνειες του μαθήματος). Ενδεικτικά: 

Ελληνική 

 • Πετροπούλου, Ο., Κασιμάτη, Α. & Ρετάλης, Σ., (2015). Σύγχρονες μορφές εκπαιδευτικής αξιολόγησης με αξιοποίηση εκπαιδευτικών τεχνολογιών. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/232  
 • Κορομπίλη, Σ. & Τόγια, Α. (2015). Πληροφοριακός γραμματισμός. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/2701  
 • Rodari, G. (2003). Η γραμματική της φαντασίας: εισαγωγή στην τέχνη να επινοείς ιστορίες. Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Αγγλική 

 • Antoniou, A. (2019). Compatibility of small team personalities in computer-based tasks. Challenges, 10(1), 29. 
 • Antoniou, A., & Lepouras, G. (2008). A fast pace method for involving children in edutainment-technology design. In First International Conference on Advances in Computer-Human Interaction (pp. 149-157). IEEE. 
 • Lykourentzou, I., Antoniou, A., Naudet, Y., & Dow, S. P. (2016). Personality matters: Balancing for personality types leads to better outcomes for crowd teams. In Proceedings of the 19th ACM Conference on Computer-Supported Cooperative Work & Social Computing (pp. 260-273).