Ευθυμίου Φωτεινή

qode interactive strata

Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (ΕΤΕΠ)

Υποψ. Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

feuthim@uniwa.gr

Η Φωτεινή Ευθυμίου εργάζεται ως Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης από το Νοέμβριο του 2019 και είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο προαναφερόμενο Τμήμα από το 2020. Επίσης, είναι μέλος του Information Management Laboratory του παραπάνω Τμήματος. Κατέχει βασικό τίτλο σπουδών από το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας (1994 -1998) και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το University of Sheffield, Department of Information Studies, Master of Arts in Librarianship (2004-2005). Εργάστηκε ως βιβλιοθηκονόμος στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του ΕΜΠ από το 1999 έως το 2019. Επίσης, εργάστηκε για την υλοποίηση του Συλλογικού Καταλόγου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, τη διασύνδεσή του με το Κεντρικό Σύστημα Διαδανεισμού «Iris», και για το έργο της HEALink “Προηγμένες υπηρεσίες για ψηφιακές βιβλιοθήκες ανοιχτής πρόσβασης”, από το 2005 έως το 2013. Συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+ KA2 EDUCABILITY – BUILDING THE CAPACITY OF EDUCATORS & LIBRARIANS IN INFORMATION LITERACY – Project 2020-1-CY01-KA202-066032. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στην πληροφοριακή παιδεία, στις θεωρίες μάθησης, στην καταλογογράφηση και στην επιστημονική επικοινωνία.

Google Scholar Profile

CV στα Ελληνικά

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία: Μέσα και Πληροφοριακή Παιδεία: Μοντελοποίηση, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων ολιστικής προσέγγισης 

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:  

Η απόκτηση δεξιοτήτων Πληροφοριακής Παιδείας στα Μέσα, εφεξής Μέσα και Πληροφοριακή Παιδεία – ΜκΠΠ (Media and Information Literacy – MIL), αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο των λεγόμενων “δεξιοτήτων του 21ου αιώνα”, στις δημοκρατικές κοινωνίες. Ειδικότερα, προσφέρει: (α) σημαντική θεωρητική γνώση για τις λειτουργίες των Μέσων Ενημέρωσης και άλλων μέσων και παρόχων της πληροφορίας, όπως βιβλιοθήκες, αρχεία, μουσεία, εκδότες και Διαδίκτυο, (β) πρακτική γνώση για τις απαιτούμενες συνθήκες προς εκπλήρωση των λειτουργιών αυτών με αποτελεσματικό τρόπο και (γ) γνώση για τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αξιολόγηση της απόδοσης των ανωτέρω μέσων και παρόχων πληροφορίας, καθώς και της ίδιας της πληροφορίας. Παράλληλα, προωθεί την ανάπτυξη ελεύθερων, ανεξάρτητων και πλουραλιστικών μέσων και ανοιχτών συστημάτων πληροφορίας. Ωστόσο, η μελέτη της σχετικής βιβλιογραφίας αποδεικνύει ότι πρόκειται για έναν νέο-αναδυόμενο τομέα, λόγος για τον οποίο η UNESCO καλεί τα κράτη-μέλη της να αναλάβουν σχετικές δράσεις.

Η προτεινόμενη έρευνα, αποσκοπώντας στην προαγωγή της επιστημονικής γνώσης του συγκεκριμένου τομέα:

  • Σε πρώτο στάδιο, θα διερευνήσει ποιες είναι οι σημαντικότερες αρχές αξιολόγησης των Μέσων και της Πληροφορίας, θα τις διατυπώσει και θα τις επαληθεύσει ή/και διαψεύσει μέσα από ενδεδειγμένες επιστημονικές μεθόδους, όπως η μέθοδος Delphi.
  • Σε δεύτερο στάδιο, στοχεύοντας να καλύψει το κενό που εντοπίζεται στην ελληνική εκπαιδευτική διαδικασία αναφορικά με τον τομέα των ΜκΠΠ, θα αξιοποιήσει τα αποτελέσματα που θα έχουν προκύψει κατά το πρώτο στάδιο, για να προβεί στη δημιουργία και την αποτίμηση ενός μοντέλου ανάπτυξης ηλεκτρονικών προγραμμάτων εκμάθησης των δεξιοτήτων στα ΜκΠΠ, με έμφαση στη δεξιότητα της Αξιολόγησης, μέσα από μία επιστημονικά σχεδιασμένη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων βάση εμπειρικής πραγματικότητας.
  • Η έρευνα, ακολουθώντας μία ολιστική προσέγγιση στοχεύει παράλληλα, στην περαιτέρω διευκόλυνση της αξιολόγησης των Μέσων και της Πληροφορίας στην ελληνική πραγματικότητα, μέσα από την εισαγωγή και μέτρηση της απόδοσης ενός αλγοριθμικού μοντέλου για αυτόν το σκοπό.