Πληροφοριακή παιδεία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-8010

Semester:

Η΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

6

Καθηγητές Μαθήματος

Κουλούρης Αλέξανδρος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση των διαφόρων διεθνών προτύπων, καλών πρακτικών, αλλά και διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών Πληροφοριακής Παιδείας που εφαρμόζονται σε ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Κατανόηση: Οι φοιτητές θα μπορούν να διακρίνουν και να εξηγούν τις ομοιότητες και τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων διεθνών προτύπων, καλών πρακτικών, αλλά και διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών Πληροφοριακής Παιδείας που εφαρμόζονται σε ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Εφαρμογή: Οι φοιτητές θα εφαρμόζουν με πρακτικές ασκήσεις και εργασίες τις αρχές και οδηγίες των διαφόρων διεθνών προτύπων, καλών πρακτικών, αλλά και διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών Πληροφοριακής Παιδείας που εφαρμόζονται σε ακαδημαϊκές και δημόσιες βιβλιοθήκες σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.
Ανάλυση: Οι φοιτητές θα συνδυάζουν σε πρακτική εφαρμογή τα διάφορα διεθνή πρότυπα και διεθνείς πρακτικές Πληροφοριακής Παιδείας ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κοινού και το είδος της βιβλιοθήκης στο οποίο αναφέρονται.
Σύνθεση: Οι φοιτητές θα μπορούν να δημιουργούν και να συνθέτουν εργασίες αναζητώντας πηγές στο διαδίκτυο, συνθέτωντας κατάλληλο κείμενο και συνδυάζοντάς το με πρακτικές εφαρμογές των διεθνών προτύπων Πληροφοριακής Παιδείας.
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα μπορούν να συγκρίνουν τους τρόπους χρήσης των διαφόρων διεθνών προτύπων, καλών πρακτικών, αλλά και διαδικτυακών εργαλείων και τεχνικών Πληροφοριακής Παιδείας, αλλά και να αναλύουν και να αξιολογούν τις πρακτικές εφαρμογές τους ανά είδος και κατηγορία κοινού, αλλά και είδος άσκησης.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες της Πληροφοριακής Παιδείας και του Πληροφοριακού Εγγραματισμού. Βασικά ιστορικά στοιχεία για την ανάπτυξη και εξέλιξη του όρου Πληροφοριακής Παιδείας στη διεθνή και εθνική βιβλιογραφία. Αναφορά στην αναγκαιότητα υιοθέτησης και εφαρμογής πρακτικών Πληροφοριακής Παιδείας σε μία βιβλιοθήκη.
Ενότητα 2: Αναφορά στα βασικά στοιχεία, χαρακτηριστικά, αλλά και στις βασικές δεξιότητες που συνθέτουν την έννοια της Πληροφοριακής Παιδείας κατά την εφαρμογή της σε μία βιβλιοθήκη.
Ενότητα 3: Αναλυτική παρουσίαση των διεθνών προτύπων και μοντέλων Πληροφοριακής Παιδείας. Αναφορά σε καλές πρακτικές, πολιτικές και τεχνικές εφαρμογής της Πληροφοριακής Παιδείας σε συμβατικό, αλλά και ηλεκτρονικό περιβάλλον. Αναφορά σε ανάπτυξη Προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας προσαρμοσμένα στις ανάγκες της εκάστοτε ομάδας και κατηγορίας κοινού.
Ενότητα 4: Αναλυτική παρουσίαση της μεθοδολογίας υλοποίησης των διαφόρων σταδίων και επιμέρους εργασιών υλοποίησης ενός Προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας σε συμβατικό, αλλά και ηλεκτρονικό περιβάλλον ανάλογα με το είδος της βιβλιοθήκης, αλλά και τις ανάγκες των χρηστών της.
Ενότητα 5: Αναλυτική παρουσίαση καλών πρακτικών, πολιτικών, αλλά και εργαλείων ανάπτυξης και εφαρμογής Προγραμμάτων Πληροφοριακής Παιδείας σε συμβατικό, αλλά και ηλεκτρονικό περιβάλλον.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική & Αγγλική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Γραπτή Εργασία (επιλογή των φοιτητών) απαλλακτική ή
• Τελικές εξετάσεις με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Πολλαπλής Επιλογής και Επίλυσης Προβλημάτων.
Κριτήρια:
• Γνώση προτύπων Πληροφοριακής Παιδείας ανάλογα με τη χρήση τους
• Ικανότητα εφαρμογής προτύπου Πληροφοριακής Παιδείας σε βιβλιοθήκη ανάλογα με το είδος της
• Ικανότητα αξιολόγησης του κατάλληλου προτύπου Πληροφοριακής Παιδείας ανάλογα με τις ανάγκες του κοινού και το είδος της βιβλιοθήκης
• Ικανότητα αξιολόγησης και αιτιολόγησης των επιλογών τους
Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Armstrong, C, D, Boden, D., Town, S., Wolley M., Webber, S., and Abell, A. (2005). “Defining Information Literacy for the UK.” Library & Information Science research. Διαθέσιμο: http://eprints.rclis.org/handle/10760/7459 (Ημ. Πρόσβασης: 10/08/2017).
2. Bruce, C. (2000). ‘‘Information literacy research: dimensions of the emerging collective consciousness’’, Australian Academic and Research Libraries, 31 (2): 91-109.
3. Herring, J.E. (2003). The Internet and information skills: a guide for teachers and school librarians. London: Library Association Publishing.
4. Kuhlthau, C. (1994). “Students and the information search process: zones of intervention for librarians”. Advances in Librarianship. 18.
5. Owusu-Ansah, EK. (2005). “Debating Definitions of Information Literacy: Enough Is Enough!” Library Review. Διαθέσιμο: http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=1513075&show=abstract (Ημ. Πρόσβασης: 10/08/2017).
6. Snavely, L. and Cooper, N. (1997). ‘‘The information literacy debate’’, Journal of Academic Librarianship, 23 (1): 7-14.
7. Solomon, A., Wilson, G., & Taylor, T. (2011). 100% information literacy success. Boston, USA: Wadsworth.
8. Virkus, S. (2003), ‘‘Information literacy in Europe: a literature review’’, Information Research, 8 (4): 159. Διαθέσιμο: http://informationr.net/ir/8-4/paper159.html (Ημ. Πρόσβασης: 10/08/2017).
9. Wen, J., & Shih, W. (2008). “Exploring the information literacy competence standards for elementary and high school teachers”. Computers & Education. Διαθέσιμο: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131506001333 (Ημ. Πρόσβασης: 10/08/2017).

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
10. Journal of Information Literacy
11. Communications in Information Literacy
12. International Journal of Media and Information Literacy