Ιστορία του πολιτισμού

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7050

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

Αλεξανδρή-Βρανά Ελένη

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: των βασικών εννοιών της Ιστορίας πολιτισμού και των στόχων της. Ειδικότερα παρουσιάζονται και μελετώνται οι κοινωνίες και οι πολιτισμοί των διαφόρων ιστορικών περιόδων όπως οι πολιτισμοί της Μεσοποταμίας, της Αιγύπτου, του Αιγαίου, της Ρώμης, της Δυτικής Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα, την Αναγέννηση, τον 17ο και 18ο αιώνα κ.ά. Οι φοιτητές γνωρίζουν και ερευνούν τις σχετικές βιβλιογραφικές πηγές.
Κατανόηση: των πολλαπλών ορισμών της έννοιας πολιτισμός, κουλτούρα, της επιστήμης της Ιστορίας πολιτισμού καθώς και των διαφορών μεταξύ των πολιτισμών των διαφόρων ιστορικών περιόδων.
Ανάλυση: των βασικών χαρακτηριστικών των υπό εξέταση πολιτισμών. Με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών εξετάζονται και αναλύονται αντιπροσωπευτικά πολιτιστικά αγαθά των περιόδων αυτών καθώς επίσης δίνεται έμφαση στην κοινωνική συγκρότηση και στα σημαντικότερα επιτεύγματα στο εμπόριο, στις επιστήμες, στον τομέα των γραμμάτων κ.ά.
Αξιολόγηση: των πολιτιστικών επιτευγμάτων που χαρακτηρίζουν τους σημαντικούς αυτούς πολιτισμούς.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Αυτόνομη εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σεβασμό στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

• Ο πολιτισμός συνδέεται με την ιστορική πορεία του ανθρώπου. Το μάθημα αυτό εμβαθύνει στις έννοιες του πολιτισμού, των στόχων της Ιστορίας πολιτισμού με μελέτη των κοινωνιών και των πολιτισμών των διαφόρων ιστορικών περιόδων. Η μελέτη των κοινωνιών ανά τους αιώνες γίνεται με τη βοήθεια αντιπροσωπευτικών έργων τέχνης και πολιτισμού της κάθε περιόδου.
• Ειδικότερα το μάθημα οργανώνεται στις εξής ενότητες:
Ενότητα 1: Παρουσίαση και ανάλυση των πρώτων πολιτισμών (Μεσοποταμία, Αίγυπτος).
Ενότητα 2: Αρχαίος ελληνικός πολιτισμός (Κυκλαδικός, Μινωϊκός, Μυκηναϊκός). Γίνεται επίσης επισκόπηση του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού από την γεωμετρική εποχή έως την κλασική.
Ενότητα 3: Ρωμαϊκός πολιτισμός: δίνεται έμφαση στην κοινωνική συγκρότηση, πολιτική οργάνωση, οικογένεια, θρησκεία, ήθη, πόλεις, ρωμαϊκά θεάματα. Αναφορά στα δυο μεγάλα πολιτιστικά κέντρα της Ιταλίας: Ρώμης και Πομπηίας.
Ενότητα 4: Βυζαντινός πολιτισμός:επισκόπηση και ανάλυση των περιόδων του βυζαντινού πολιτισμού με έμφαση στην κοινωνική δομή, την καθημερινή ζωή στις πόλεις, την οικονομία, τον ρόλο της εκκλησίας, την παιδεία κ.ά.
Ενότητα 5: Ευρωπαϊκός πολιτισμός- Μεσαίωνας, Αναγέννηση:ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών της κάθε περιόδου. Παρουσίαση των σημαντικότερων επιτευγμάτων στην παιδεία, στην επιστήμη, στην οικονομία, στην κοινωνική οργάνωση και στην πνευματική ζωή.
Ενότητα 6: Ευρωπαϊκός πολιτισμός κατά τον 17ο και 18ο αιώνα:εισαγωγή στο κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο των υπό εξέταση περιόδων.Παρουσίαση των κοινωνικών τάξεων, των επιτευγμάτων στο διεθνές εμπόριο και στις επιστήμες καθώς και της άνθησης στον τομέα των γραμμάτων και της τέχνης.
Ενότητα 7: Στο τελευταίο μέρος του μαθήματος παρουσιάζεται η πολιτισμική εξέλιξη της Ελλάδας με την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους. Ειδικότερα μελετάται η κοινωνία της εποχής, η αισθητική του νεοκλασικισμού, ο τρόπος διαβίωσης των κατοίκων στην Αθήνα του 19ου αιώνα, η παιδεία κ.ά.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Γραπτή εργασία προαιρετική
• Τελικές γραπτές εξετάσεις με ερωτήσεις ανάπτυξης
Κριτήρια:
• Γνώση του αντικειμένου
• Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες
• Βαθμός κριτικής ικανότητας
Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αλεξανδρή,Ε.(2015) Πολιτισμική Κληρονομιά-Διαχείριση. Πολιτισμική Αναγέννηση της Αθήνας του 19ου αιώνα. Αθήνα: ΙΩΝ.
2. Γεωργιτσόγιαννη,Ε.(2011) Εισαγωγή στην Ιστορία του Πολιτισμού. Αθήνα: Διάδραση.
3. Κουκουλές, Ε. Βυζαντινών βίος και πολιτισμός. Αθήνα: Παπαζήση.
4. Bickford-Smith R.A.H.(1993) Η Ελλάδα την εποχή του Γεωργίου του Α’. Αθήνα: Ειρμός.
5. Burns E.M.(2006) Ευρωπαϊκή Ιστορία ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι. Εκδόσεις Επίκεντρο.
6. Cornack, R., Mathews, T.F., Maguire, H.(2009) Βυζάντιο 330-1453. Αθήνα: Μουσείο Μπενάκη.
7. Gombrich E.H. (2008) Το Χρονικό της Τέχνης.Αθήνα: Μορφωτικό Ιδρυμα Εθνικής Τραπέζης.
8. Janson H.W.,Janson A.F.(2009) Ιστορία των Πολιτισμών(επιμ. Ε. Αλεξανδρή). Αθήνα: ΕΛΛΗΝ.
9. Miller W.(1993) Ελλάδα 100 χρόνια ελεύθερου βίου. Αθήνα: Ειρμός.
10. Treuil R., Darcque, P., Poursat,J C.(1996) Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Αθήνα: Ινστιτούτο του Βιβλίου- Μ. Καρδαμίτσα.

 

Περίγραμμα