Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών

Κωδικός Μαθήματος:

Π-5070

Semester:

Ε΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

Μιχαηλίδης Τάσος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Γνώση: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώση της ιστορίας της γραφής και των διαφόρων τεχνολογιών αποθήκευσης και αναπαραγωγής της πληροφορίας. Των μεθόδους παραγωγής, των ιδιοτήτων, της χρήσης και της σημασίας των διαφόρων τεχνολογιών και υποστρωμάτων της πληροφορίας.
Κατανόηση: Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σημασία των υποστρωμάτων πληροφορίας και των διαφόρων τεχνολογιών επικοινωνίας και διαχείρισης πληροφορίας στην εξέλιξη της τεχνολογίας της πληροφορίας. Θα κατανοήσουν τις ειδικές ανάγκες διαχείρισης του κάθε υποστρώματος.
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα μπορούν να εκτιμήσουν την αξία και τη σημασία των διαφόρων υποστρωμάτων πληροφορίας και ως φορέων πληροφορίας αλλά και ως μουσειακών αντικειμένων – αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς σε ένα πληροφοριακό οργανισμό.
Εφαρμογή: Οι φοιτητές θα μπορούν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα διαχείρισης των μουσειακών αντικειμένων – αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς σε έναν πληροφοριακό οργανισμό που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες φύλαξης και διαχείρισης του κάθε αντικειμένου.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Αυτόνομη εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Ενότητα 1. Ιστορία της γραφή: Ορισμοί – τύποι γραφής – εξέλιξη – υποστρώματα γραφής – μέσα γραφής
Ενότητα 2. Ιστορία της τυπογραφίας και της μαζικής αναπαραγωγής κειμένου και γραφικών. Στοιχειοθεσία.
Ενότητα 3. Τεχνολογίες και μορφές τηλεπικοινωνίας
Ενότητα 4. Σύγχρονα μέσα αποθήκευσης, αναπαραγωγής και μετάδοσης της πληροφορίας: Φωτογραφία – κινηματογράφος – δίσκος – μαγνητική ταινία (audio, video, ψηφιακή)
Ενότητα 5. Ιστορία των υπολογιστικών μηχανών και των ηλεκτρονικών υπολογιστών
Ενότητα 6. Ψηφιακά μέσα αποθήκευσης
Ενότητα 7. Ψηφιοποίηση – Ψηφιακό περιεχόμενο: Ψηφιοποίηση – ψηφιακή αναπαραγωγή – συμπίεση – ηλεκτρονικό βιβλίο – ψηφιακές βιβλιοθήκες.
Ενότητα 8. Τρόποι προστασίας της πληροφορίας – Υπογραφή – Ψηφιακή υπογραφή – Σφραγίδα- Υδατογράφημα – Κρυπτογραφία – Πνευματικά δικαιώματα.
Ενότητα 9. Βιβλιοθήκες και τεχνολογία.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Η διαδικασία αξιολόγησης γίνεται στην ελληνική γλώσσα με ερωτήσεις ανάπτυξης και σύντομης απάντησης, καθώς και με προαιρετική γραπτή εργασία.
Κριτήρια:
• Γνώση της ιστορίας της γραφής και των διαφόρων τεχνολογιών αποθήκευσης και αναπαραγωγής της πληροφορίας
• Κατανόηση των ειδικών αναγκών διαχείρισης του κάθε υποστρώματος
• Ικανότητα αξιολόγησης της αξίας και τη σημασίας των διαφόρων αντικειμένων/υποστρωμάτων πληροφορίας και ως φορέων πληροφορίας αλλά και ως μουσειακών αντικειμένων
• Ικανότητα εφαρμογής ενός προγράμματος διαχείρισης των μουσειακών αντικειμένων – αντικειμένων της πολιτιστικής κληρονομιάς σε έναν πληροφοριακό οργανισμό που θα λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες φύλαξης και διαχείρισης του κάθε αντικειμένου.
Τα κριτήρια και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος. (5) ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

1. Robinson, A (2007). Ιστορία της γραφής: Αλφάβητα, ιερογλυφικά, εικονογράμματα. Αθήνα: Polaris.
2. Πολάτωφ, Χ (2001). Συμβολή στην Ιστορία της Γραφής. Αθήνα: Εκδόσεις Ίων.
3. Barbier, F (2001). Ιστορία του Βιβλίου. Αθήνα: Μεταίχμιο.
4. Benson, AK, Ed. (2010). Inventors and Inventions. Pasadena, California: Salem Press.
5. Bunch, B; Hellemans, A (2004). The History of Science and Technology. New York: Houghton Mifflin Company.
6. Dewald, J, Ed. (2004). Europe 1450 to 1789: Encyclopedia of the Early Modern World. New York: Charles Scribner’s Sons.
7. Haigh, T (2004). “The history of computing: An introduction for the computer scientist”. In: A. Akera and W. Aspray (eds) Using History to Teach Computer Science and Related Disciplines. Washington, D.C.: Computing Research Association (5-26).
8. Headrick, DR (2000). When information came of age: technologies of knowledge in the age of reason and revolution 1700-1850. New York: Oxford University Press.
9. Ifrah G ( 2001). The Universal History of Computing: From the Abacus to the Quantum Computer. Wiley.
10. Norman JM (2005). From Gutenberg to the Internet: A Sourcebook on the History of Information Technology. Historyofscience.com.