Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7010

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

http://ecourses.alis.uniwa.gr/course/view.php?id=60

Καθηγητές Μαθήματος

Τριανταφύλλου Γιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει τα εξής:
Γνώση των βασικών εννοιών που αφορούν στη σχεδίαση και υλοποίηση υπηρεσιών/εφαρμογών στο διαδίκτυο. Το θεωρητικό μέρος του μαθήματος επικεντρώνεται κυρίως στην ανάλυση των τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες και συστήματα πληροφόρησης στον παγκόσμιο ιστό αλλά και στο διαδίκτυο γενικότερα, τόσο σε περιβάλλον Web 1.0 αλλά κυρίως στο σύγχρονο περιβάλλον Web 2.0.
Κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την ανάλυση, σύνθεση-σχεδίαση και διαχείριση δυναμικών ιστοτόπων/υπηρεσιών/εφαρμογών με τη χρήση βασικών αλλά και σύγχρονων τεχνολογιών, σε συνεργασία με webservers και databaseservers, στο Web 2.0.
Ανάλυση: Οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν, μελετούν και να αναλύουν τις ανάγκες μιας νέας υπηρεσίας/εφαρμογής και να προβαίνουν στον σωστό εντοπισμό και προσδιορισμό των απαιτήσεων της, θέτοντας παράλληλα τις βασικές παράμετρους-συνθήκες υλοποίησης της.
Σύνθεση: Οι φοιτητές θα μπορούν να προβαίνουν σε σύνθεση-σχεδίαση νέων υπηρεσιών/εφαρμογών/ιστοτόπων στο διαδίκτυο και να υλοποιήσουν έναν νέο ιστότοπο/υπηρεσία στο Web 2.0. Η επίτευξη αυτού του στόχου θα πραγματοποιείται μέσω της εκπόνησης μελέτης (project) με τη χρήση μιας από τις πιο διαδεδομένες τεχνολογίες/πλατφόρμες σχεδιασμού και υλοποίησης , πχ Joomla!.
Αξιολόγηση: Μεταξύ των επιδιωκομένων στόχων είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές την ικανότητα να επιλέγουν τα σωστά κριτήρια αξιολόγησης ιστοσελίδων και ιστοτόπων καθώς και των τεχνολογιών τους. Στο μάθημα θίγονται επίσης και θέματα τεχνικών αναζήτησης στον Παγκόσμιο Ιστό (λεξικολογική και σημασιολογική προσέγγιση), με στόχο την ανάπτυξη κριτηρίων επιλογής και χρήσης μηχανών και μετα-μηχανών αναζήτησης (search / meta-searchengines) και Η–εμπορίου (e-commerce).

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, πληροφοριών, συστημάτων και ιστοτόπων, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1. Βασικές Έννοιες στο Web 1.0. Παρουσιάζονται εν συντομία οι τεχνολογίες κατασκευής στατικών ιστοσελίδων. Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στην HTML και στα CSS. Βασικές γνώσεις και οι δυο, αποτελούν απαραίτητο εφόδιο για την πλήρη κατανόηση των εννοιών και των διαχειριστικών εργαλείων που υπάρχουν στις επόμενες ενότητες.
Ενότητα 2. Βασικές Έννοιες στο Web 2.0. Η έννοια του δυναμικού ιστοτόπου μέσα από τον οποίο οι χρήστες των υπολογιστών – πελατών επικοινωνούν αμφίδρομα με τις υπηρεσίες των υπολογιστών εξυπηρετητών. Παρουσιάζονται οι βασικές γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται τόσο στον εξυπηρετητή (server) όσο και στον πελάτη (client). Πιο συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στις Javascript, PHP και JSP. Παράλληλα παρουσιάζονται και τα βασικά εργαλεία διαχείρισης ΒΔ (MySQL – phpMyAdmin) που αποτελούν την καρδιά των υπηρεσιών στο Web 2.0. Παρουσίαση μιας πλήρους δομής διαχείρισης δυναμικών ιστοτόπων, που είναι ένας υπηρέτης web (π.χ. Apache) που συνεργάζεται με ένα υπηρέτη βάσης δεδομένων (π.χ. MySQL) και ένα διαχειριστή δυναμικού περιεχομένου (π.χ. PHP).
Ενότητα 3. Πλατφόρμες Ανάπτυξης Ιστοσελίδων-Υπηρεσιών στον Παγκόσμιο Ιστό. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες στις 3 πιο σημαντικές πλατφόρμες CMS που χρησιμοποιούνται σήμερα WordPress, Joomla!, Drupal. Παρουσιάζονται τα κοινά σημεία, οι διαφοροποιήσεις και τα κριτήρια επιλογής της πλατφόρμας που ταιριάζει καλύτερα στην κάθε περίπτωση ανάπτυξης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας στο Web 2.0. Εκπόνηση μελέτης (project) κατασκευής ενός ιστοτόπου με τη χρήση μιας από τις προαναφερθείσες πλατφόρμες, π.χ. Joomla.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνικά
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
• Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
• Eπίλυση Προβλημάτων
• Εκπόνηση μελέτης (project)
Οι εξετάσεις εκτελούνται γραπτά. Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ξαρχάκος Κ. – Μαρκατσέλας Μ., Μαθαίνετε εύκολα Joomla 3.x, ISBN: 978-960-99070-6-4, 2014.
2. Melonie Julie C., Μάθετε PHP, MySQL και Apache, Όλα σε Ένα, ISBN: 978-960-512-555-4, 2008.
3. Cooke, A. A guide to finding quality information on the Internet: selection and evaluation strategies. 2nd ed. London: Facet Publishing, 2001.
4. Daconta, M. C., Obrst, L. J., Smith, K. T. The semantic Web: A guide to the future of XML, Web services, and knowledge management. Wiley, 2003.
5. Ivory, M. Y. Automated Web site evaluation: Researchers’ and practitioners’ perspectives. Kluwer International Series on Human Computer Interaction-4/ Kluwer Academic Publishers, 2003.
6. Jafari A., Sheehan, M. eds. Designing portals : Opportunities and challenges. Irm Press, 2003.
7. Nickolas, D. & Rowlands, I. The Internet: its impact and evaluation. London: ASLIB, 2000.
8. Pantry, S. & Griffiths, P. Creating a successful e-information service. London: Facet Publishing, 2002.
9. Sterne, J., Sterne, J. Web metrics: Proven methods for measuring Web site success. Wiley, 2002.
10. Yank, K. Build your own database driven website using PHP and MySQL. 3rd ed. Sitepoint, 2004.