Ανάλυση και σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π-6040

Semester:

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2Θ+2Ε

Μονάδες ECTS:

5

Καθηγητές Μαθήματος

Τριανταφύλλου Γιάννης

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος είναι επιπέδου 6 (προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών).
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση των βασικών εννοιών που αφορούν στα συστήματα, στα πληροφοριακά συστήματα και στα συστήματα πληροφόρησης που σχετίζονται με βιβλιοθήκες και μονάδες πληροφόρησης στο συμβατικό (έντυπο) ή/και σύγχρονο (ψηφιακό) περιβάλλον.
Κατανόηση των βασικών εννοιών που σχετίζονται με την ανάλυση και τον σχεδιασμό συστημάτων, καθώς και τις υπόλοιπες φάσεις του κύκλου ζωής των πληροφοριακών συστημάτων.
Ανάλυση: Οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν, μελετούν και να αναλύουν τις ανάγκες ενός πληροφοριακού συστήματος και να προβαίνουν στον σωστό εντοπισμό και προσδιορισμό των απαιτήσεων του, θέτοντας παράλληλα τις βασικές παράμετρους-συνθήκες υλοποίησης τους.
Σύνθεση: Οι φοιτητές θα μπορούν να προβαίνουν σε σύνθεση-σχεδίαση νέων πληροφοριακών συστημάτων για βιβλιοθήκες και κάθε είδους μονάδες πληροφόρησης ή να βελτιώνουν τα υπάρχοντα. Το μάθημα επικεντρώνεται και εφαρμόζεται κυρίως σε πληροφοριακά συστήματα βιβλιοθηκών και μονάδων πληροφόρησης αλλά και στην ανάλυση και σχεδιασμό συγκεκριμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποσυστημάτων που μπορεί να έχουν μια σειρά οργανισμών για τη διαχείριση των πληροφοριών τους (πχ πληροφοριακά συστήματα ασφαλιστικών εταιρειών, τραπεζών, βιομηχανιών, κλπ).
Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση σχεδιαστικών και βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων που βρίσκονται ή έχουν προοπτική εφαρμογής τους στην Ελλάδα και στην ανάπτυξη κριτηρίων σύγκρισης και αξιολόγησης των προγραμμάτων αυτών.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων, πληροφοριών και συστημάτων, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1. Οι βασικές έννοιες των συστημάτων και των πληροφοριακών συστημάτων. Ο κύκλος ζωής των συστημάτων και οι διάφορες φάσεις του: ανάλυση, σχεδιασμός, υλοποίηση, έλεγχος, λειτουργία/συντήρηση.
Ενότητα 2. Οι διάφορες τεχνικές συλλογής των απαιτήσεων. Ερωτηματολόγια: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα. Συνεντεύξεις: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα. Παρατήρηση: πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα.
Ενότητα 3. Οι διάφορες τεχνικές απεικόνισης των απαιτήσεων. Διαγράμματα Ροής Δεδομένων: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, εξάσκηση στα επίπεδα 0,1,2. Συμπληρωματικές τεχνικές απεικόνισης. Διαγράμματα Οντοτήτων-Συσχετίσεων & Λεξικά Δεδομένων: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, συμπληρωματικός ρόλος.
Ενότητα 4. Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, συμπληρωματικός ρόλος.
Ενότητα 5. Δομημένος Σχεδιασμός – Λογικά Διαγράμματα: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα, εξάσκηση στα ΛΔ.
Ενότητα 6. Αντικειμενοστρεφής Σχεδιασμός: βασικές έννοιες, σχεδιασμός, πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα. Η Γλώσσα UML.
Παράλληλα, στο πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν διδαχθεί και τα ακόλουθα:
• Σχεδιασμός συστημάτων πληροφόρησης
• Παραδείγματα από το σχεδιασμό βάσεων δεδομένων
• Συσχετισμοί και δυναμικές συστημάτων
• Παραμετροποιήσεις συστημάτων
• Σχεδιασμός συστήματος με γνώμονα τη σχέση ανθρώπου-υπολογιστή
• Σχεδιασμός διαδικασιών
• Παραδείγματα από τις διαδικασίες βιβλιοθηκών, πχ σχεδιασμός εισαγωγής αναδρομικών καταλογογραφήσεων, σχεδιασμός σύνθεσης πληροφοριακών «πακέτων», σχεδιασμός συστημάτων εκπαίδευσης, κλπ
• Συζήτηση για τον σχεδιασμό πληροφοριακών συστημάτων οργανισμών Αξιολόγηση συστημάτων
• Ασφάλεια συστημάτων

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής
• Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης
• Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων
• Eπίλυση Προβλημάτων
Οι εξετάσεις εκτελούνται γραπτά.
Όλες οι ερωτήσεις είναι ισοδύναμες και δεν υπάρχει αρνητική βαθμολογία.
Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος στο eclass.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Χαράμης Ε. Γεώργιος, Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων, ISBN: 9789605160609, 2002.
2. Βασ. Λαοπόδης, Ανάλυση και Σχεδιασμός Συστημάτων, ISBN: 978-960-6759-27-7, 2003.
3. Breeding, M. What you can expect from the systems librarian.Computers in Libraries 23(1): 47-49, 2003.
4. Cohen, J.M. and A.L. Fields. Planning for library automation: A practical handbook. London: Facet Publishing, 1998.
5. McNamara, C. Thinking about organizations as systems.1999. URL: http://www.mapnp.org/library/org_thry/org_sytm.htm.
6. Novotny, E. I don’t think I click: a protocol analysis study of use of a library catalog in the Internet age. College & Research Libraries, 65(6): 525-537, 2004.
7. Osbourne, Larry N. and Margaret Nakamura. Systems analysis for librarians and information professionals. 2nd ed. Englewood-Colo: Libraries Unlimited, 2000.
8. Sauter, V. Systems theory. URL: http://www.umsl.edu/~sauter/analysis/intro/system.htm, 2000.
9. White, M. Information architecture. The Electronic Library, 22(3): 218-219, 2004.
10. Χατζόγλου, Π. Τεχνικές ανάλυσης και σχεδίασης πληροφοριακών συστημάτων. Αθήνα: Ίων, 1994.