Προπτυχιακές Σπουδές

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος αντιστοιχεί με τα προγράμματα ομολόγων και διεθνώς αναγνωρισμένων τμημάτων του εξωτερικού. Έχει καταρτιστεί με βάση τις προτάσεις διεθνών οργανισμών όπως η International Federation of Library Associations (IFLA) και η Society of American Archivists (SAA), λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).

 

Μέσω του Προγράμματος Σπουδών το Τμήμα αποσκοπεί:

 

  • Να προσφέρει την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση σε συνδυασμό με την αναγκαία εφαρμογή των γνώσεων, όπως επιβάλλουν οι εξελίξεις στο επιστημονικό πεδίο της Πληροφόρησης.
  • Να δημιουργήσει επιστήμονες που θα μπορούν να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις Αρχείων και Βιβλιοθηκών. Γενικότερα δε, να εκπαιδεύσει υψηλού επιπέδου στελέχη πληροφοριακών οργανισμών ή υπηρεσιών κάθε είδους, του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα.
  • Να προσφέρει στους αποφοίτους τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν με επιτυχία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Να προωθήσει την έρευνα συνεισφέροντας στην εξέλιξη του διεπιστημονικού πεδίου της Πληροφόρησης