Πρότυπα μουσειακής περιγραφής

Κωδικός Μαθήματος:

Π-7040

Semester:

Ζ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Καπιδάκης Σαράντος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει:
Γνώση: της έννοιας του πληροφοριακού ρόλου του μουσείου και της α;ναγκαιότητα καταγραφής των πληροφοριών με επίκεντρο τα μουσειακά αντικείμενα
Κατανόηση: της σημασίας του κώδικα δεοντολογίας για τους εργαζόμενους στα μουσεία και του ρόλου της συλλεκτικής πολιτικής στην εύρυθμη λειτουργία ενός μουσείου.και των μεθόδων καταγραφών με ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση των προτύπων και την παραγωγή μεταδεδομένων
Εφαρμογή: σε ψηφιακό περιβάλλον καταγραφής μουσειακών τεκμηρίων με τη χρήση προτύπων
Οι φοιτητές θα μπορούν να υλοποιούν τεκμηριωτικές διαδικασίες μουσειακών αντικειμένων και συλλογών.
Ανάλυση: Ανάλυση των τεκμηριωτικών αναγκών.
Σύνθεση: οι φοιτητές θα μπορούν να συνθέτουν και να διαμορφώνουν τους άξονες μιας τεκμηριωτικής πολιτικής για ένα μουσείο.
Αξιολόγηση: της τεκμηριωτικής διαδικασίας ως υποδομής για ένα ψηφιακό μουσείο.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία
• Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
• Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα οργανώνεται στις εξής ενότητες:
Ενότητα 1: Μουσειακή τεκμηρίωση: η αξία και η σημασία της, διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα τεκμηρίωσης, η διαδικασία τεκμηρίωσης (βήμα-βήμα), η μουσειακή τεκμηρίωση στην Ελλάδα με παραδείγματα. Η σημασία της πολιτικής τεκμηρίωσης ενός μουσείου.
Ενότητα 2: Πρότυπα μουσειακής περιγραφής. VRA, SPECTRUM
Ενότητα 3: Πρότυπα Μουσειακής Περιγραφής CIDOC CRM
Ενότητα 4: Ελεγχόμενα λεξιλόγια για μουσειακές συλλογές (AAT)

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική
Μέθοδοι αξιολόγησης: θα αξιολογηθεί με εξετάσεις γραπτές και με προαιρετική εργασία (2.000-3.000 λέξεων), η οποία θα πρέπει να παρουσιαστεί στην τάξη με τη χρήση powerpoint.
Κριτήρια: Στα πλαίσια του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να λάβουν μέρος σε μία σειρά από ασκήσεις τεκμηρίωσης μουσειακών αντικειμένων.
Τα θέματα των εργασιών, τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Αλεξίου, Γ. – Λυκιαρδοπούλου, Μ. (1987) «Η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
Περιβαλλοντικές παράμετροι και συντήρηση» στο Πρακτικά Α΄ Συνάντησης Μουσειολογίας, Αθήνα, 29-31/10/1984, Αθήνα, ICOM – Ελληνικό Τμήμα, 158-68.
2. Blanco, F.L.F. (2008) «Διαχειριστική πρακτική και προδιαγραφές δανεισμού», Ilissia, τεύχος 2, 20-21.
Ξενόγλωσση
3. Barnard, M. (2003) «Beyond the sale», Museum Journal, 2, 25-27.
4. Burcaw, E. (1997) Introduction to Museum Work. Oxford: Altamira Press.
5. Caple, C. (2006) Objects: Reluctant Witness to the Past. London: Routledge.
6. Edson, G. – Dean, D. (1996) Handbook for Museums. London and New York: Routledge.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά
1. On-line international journal MuseumEdu http://museumedulab.ece.uth.gr/main/el/node/141