Διάρθρωση προγράμματος

Το πρόγραμμα σπουδών απαρτίζεται από ένα κεντρικό κορμό μαθημάτων Ενιαίας Διαχείρισης της Πληροφορίας (ΔΠ) ο οποίος λειτουργεί ως κοινή βάση και συνεκτικός ιστός των κλάδων της Αρχειονομίας (Α), της Βιβλιοθηκονομίας (Β) και της Μουσειολογίας / Πολιτιστικής Διαχείρισης (ΜΠ).

Οι ομάδες των μαθημάτων αυτών συγκεντρώνονται στον τομέα Επιστημών της Πληροφόρησης (ΤΕΠ). Ο τομέας περιλαμβάνει 30 μαθήματα και ισοδυναμεί με το περίπου 65% του συνόλου των μαθημάτων.

Επιπλέον, ο τομέας Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνολογιών Πληροφόρησης (ΤΑΕΤΠ) πλαισιώνεται από δυο ομάδες μαθημάτων: (α) τα μαθήματα Τεχνολογιών της Πληροφόρησης (Τ) και (β) τα μαθήματα Ανθρωπιστικών Επιστημών και Γενικής Παιδείας (ΑΕΓΠ).  Ο τομέας ΤΑΕΤΠ περιλαμβάνει 16 μαθήματα και ισοδυναμεί με το 35% του συνόλου των μαθημάτων.

Οι δυο αυτές ομάδες μαθημάτων έχουν στόχο να δώσουν στους φοιτητές γενικές γνώσεις και την υποδομή που είναι αναγκαία για τις σπουδές τους και να τους εξοικειώσει με τις τεχνολογίες που αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για τη διαχείριση της πληροφορίας

Το πρόγραμμα σπουδών διαμορφώνεται ως προς τα βασικά τυπικά χαρακτηριστικά του ως εξής:

Αριθμός μαθημάτων: Ο κάθε φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει 36 υποχρεωτικά μαθήματα και 4 επιλογής υποχρεωτικά. Για τη λήψη του πτυχίου είναι υποχρεωτική η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Επίσης, το τμήμα, βασιζόμενο στη μέχρι τώρα πείρα του και τη διεθνή πρακτική, διατήρησε την Πρακτική Άσκηση ως επιλογής υποχρεωτική για τη λήψη πτυχίου. Σε περίπτωση που δεν επιλέξει την Πρακτική Άσκηση, ο φοιτητής υποχρεούται να παρακολουθήσει δυο ακόμα επιλογής υποχρεωτικά μαθήματα.

Ακαδημαϊκά έτη/ Εξάμηνα: κάθε διδακτικό έτος περιλαμβάνει 10 έως 12 μαθήματα (5 έως 6 μαθήματα ανά εξάμηνο) και 20 έως 22 διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα. Εξαίρεση αποτελεί το Η’ εξάμηνο το οποίο περιλαμβάνει την πρακτική άσκηση, την πτυχιακή εργασία καθώς και 6 διδακτικές ώρες.