Διοίκηση μονάδων πληροφόρησης

Κωδικός Μαθήματος:

Π-2010

Semester:

Β΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

6

Σύνδεσμος στο eClass:

http://ecourses.alis.uniwa.gr/course/view.php?id=28

Καθηγητές Μαθήματος

Βραϊμάκη Ευτυχία

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν προκκύψει για τους φοιτητές τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Γνώση: Να γνωρίσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές και οργάνωσης και διοίκησης ενός οργανισμού όπως οι βιβλιοθήκες και μονάδες πληροφόρησης.
 • Να γνωρίσουν τις βασικές αρχές διαχείρισης ενός κοινωφελούς οργανισμού καθώς και τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας μάνατζερ. Να μάθουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων.
 • Κατανόηση: Να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες της οργάνωσης προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις που δημιουργούνται στο ολοένα και περισσότερο σύνθετο περιβάλλον των οργανισμών πληροφόρησης.
 • Ανάλυση: Να είναι σε θέση να εντοπίζουν και να αναλύουν διοικητικά και διαχειριστικά προβλήματα στο περιβάλλον των οργανισμών πληροφόρησης. Να μπορούν οι φοιτητές να διακρίνουν τις βασικές δομές οργάνωσης και διοίκησης των πληροφοριακών οργανισμών και να αναπτύσσουν σχέδιο διαχείρισης μιας βιβλιοθήκης, κέντρου πληροφόρησης, αρχειονομικού οργανισμού, κλπ
 • Αξιολόγηση: Να μπορούν να ακολουθούν συστηματική προσέγγιση στις ενέργειές τους ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού. Να μπορούν να αξιολογούν και να επιλύουν τυχόν προβλήματα. Να αξιοποιούν δείκτες μέτρησης αποτελεσματικότητας της διοίκησης και να ορίζουν στρατηγικές ανάπτυξης του πληροφοριακού οργανισμού με βάση στόχους.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Ενότητα 1: Πληροφοριακοί οργανισμοί και διαχείριση. Θεωρίες διοίκησης και οργάνωσης (management) και εφαρμογή τους στις μονάδες πληροφόρησης.
 • Λειτουργίες της διοίκησης και οργάνωσης.
 • Ενότητα 2: Ευθύνες και ρόλος του μάνατζερ. Ηγετικές ικανότητες. Συγκρότηση ομάδων. Οργάνωση χρόνου.
 • Ενότητα 3: Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Ενότητα 4: Διαχείριση της ποιότητας, μέτρηση της ποιότητας, διαμόρφωση στόχων, ανάπτυξη μετρήσεων και δεικτών απόδοσης.

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι

Τρόπος Παράδοσης: Διαλέξεις πρόσωπο με πρόσωπο

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών:

 • Χρήση του e-class στις παραδόσεις, ασκήσεις, εργασίες.
 • Χρήση ΤΠΕ στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

 

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

120

Εργασία

30

Μελέτη

30

Σύνολο Μαθήματος

180

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μέθοδοι αξιολόγησης: Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής

Κριτήρια:

 • Γνώσεις των μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης.
 • Κατανόηση των αποτελεσμάτων των διοικητικών πρακτικών.
 • Αξιολόγηση των διοικητικών πρακτικών και της σημασίας τους για τον οργανισμό.
 • Δυνατότητα παράθεσης παραδειγμάτων και καλών πρακτικών.

Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνικά

 1. Bateman T. S., Snell S.A. & Konopaske, R. (2019). Διοίκηση επιχειρήσεων: ηγεσία & συνεργασία σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο (13η έκδοση). Αθήνα: Τζιόλας.
 2. Noe, R.A., Hollenbeck, J.R., Gerhart, B. & Wright, P.M. (2019). Διαχείριση ανθρώπινων πόρων: ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (3η έκδοση). Αθήνα: Παπαζήσης.
 3. Robins, S.P., David A. DeCenzo, D.A. & Coulter, M. (2017). Διοίκηση επιχειρήσεων: αρχές και εφαρμογές (2η έκδοση). Αθήνα: Κριτική.
 4. Ασπρίδης, Γ.Μ. (2020). Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού: Διεπιστημονική προσέγγιση. Αθήνα: Κριτική
 5. Πετρίδου, Ε. (2020). Διοίκηση – Management: μια εισαγωγική προσέγγιση (3η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Σοφία.
 6. Τερζίδης, Κ. (2015). Μάνατζμεντ: στρατηγική προσέγγιση (3η έκδοση). Αθήνα: Σύγχρονη Εκδοτική.

 

Ξενόγλωσσα

 • Afzal, W. (2012). Management of information organizations. Oxford: Chandos.
 • Green, R. (2014). Library management: a case study approach. San Diego, CA: Elsevier.
 • Halaychik, C. (2016). Lessons in library leadership. Oxford: Chandos.
 • Huber, J.J. (2013). Lean library management: eleven strategies for reducing costs and improving customer services. New Delhi, India: DBS Imprints.
 • Moore, K. (2006). Museum management. London: Routledge.
 • Moran, B.Β. & Morner, C. (c2018). Library and information center management (9th edition). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
 • Nelson, J. (2016). Lean library management: lessons from the world of technology start-ups. Waltham, MA: Chantos.
 • Sandell, R. & Robert R Janes, R.R. (2016). Museum management and marketing. London; New York, NY: Routledge.
 • Smith, L.C., Wong, M.A. & Saunders, L. (2020). Reference and information services: an introduction (6th edition). Santa Barbara, CA: Libraries Unlimited.
 • Stueart, R.D. & Moran, B.B. (2007). Libraries and information center management. Greenwood Village, CO: Libraries Unlimited.
 • Tripathi, A. & Lal, J. (2016). Library consortia. Oxford: Chandos.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά