Βιβλιογραφία

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4010

Semester:

Δ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4Καθηγητές Μαθήματος

Κυπριανός Κωνσταντίνος

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα :

  • Έχουν γνώση των διαφόρων ειδών βιβλιογραφίας των ιστορικών βιβλιογραφικών έργων όπως και των προτύπων βιβλιογραφίας που χρησιμοποιούνται από την ερευνητική κοινότητα όπως και των επιμέρους πρότυπων ανάλογα με την πηγή και τη φύση του τεκμήριο που αναφέρουν.
  • Μπορούν να κατανοούν τη σημασία της βιβλιογραφίας στην αποθησαύριση των τεκμηρίων του γραπτού πολιτισμού της χώρας, όπως και τη σημασία της αναφοράς στις πηγές για κάθε επιστημονική εργασία.
  • Γνωρίζουν την εφαρμογή των σύγχρονων βιβλιογραφικών προτύπων .
  • Μπορούν να συνθέτουν βιβλιογραφίες και να δημιουργούν παραπομπές με τη χρήση ηλεκτρονικών εργαλείων συνεργατικής χρήσης των προτύπων βιβλιογραφίας (πχ. Mendeley, Zotero),.
  • Μπορούν να αξιολογούν τις πηγές και τη χρήση των βιβλιογραφικών αναφορών ενός επιστημονικού κειμένου.

 

Γενικές Ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
• Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
• Λήψη αποφάσεων
• Αυτόνομη εργασία
• Ομαδική εργασία

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:
Ενότητα 1: Εισαγωγή στις έννοιες της Βιβλιογραφίας και της Βιβλιολογίας. Αναφορά στη βασική διαφορά μεταξύ αυτών των δύο εννοιών. Βασικά ιστορικά στοιχεία για την εξέλιξη της Βιβλιογραφίας μέχρι τις μέρες μας.
Ενότητα 2: Είδη Βιβλιογραφιών. Αναφορά στις δύο μεγάλες κατηγορίες Βιβλιογραφιών: αναλυτική και η περιγραφική και επισήμανση ομοιότητων και διαφορών μεταξύ τους.
Ενότητα 3: Εθνική Βιβλιογραφία. Ιστορική αναδρομή: E. Legrand, Θ. Παπαδόπουλος, Δ. Γκίνης – Β. Μέξας, Φ. Ηλιού). Η ηλεκτρονική βιβλιογραφική βάση της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Ενότητα 4: Στάδια και διαδικασία δημιουργίας περιγραφικής βιβλιογραφίας σχετικά με κάποιο θέμα. Τεχνικές χρήσης παραπομπών μέσα στο κείμενο. Αναφορά στη σπουδαιότητα των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, στην έννοια της λογοκλοπής μέσα από παραδείγματα.
Ενότητα 5: Εφαρμογή μεθόδων και προτύπων (Harvard, APA κλπ.) στη δημιουργία βιβλιογραφιών και ευρετηρίων για κάθε είδος συλλογής τεκμηρίων. Αναφορά στις ομοιότητες και τυχόν διαφορές που προκύπτουν.

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γλώσσα: Ελληνική & Αγγλική
Μέθοδοι αξιολόγησης:
• Γραπτή Εργασία (επιλογή των φοιτητών) απαλλακτική ή
• Τελικές εξετάσεις με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Πολλαπλής Επιλογής και Επίλυσης Προβλημάτων.
Κριτήρια:
• Γνώση προτύπων βιβλιογραφίας ανάλογα με τη χρήση τους
• Ικανότητα εφαρμογής προτύπου βιβλιογραφίας σε ένα κείμενο
• Ικανότητα εφαρμογής της κατάλληλης παραπομπής ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά της πηγής
• Ικανότητα αξιολόγησης και αιτιολόγησης των επιλογών τους

Ο τρόπος εξέτασης και τα κριτήρια βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. Ντελόπουλος, Κ. (1974). Βιβλιοθηκονομική βιβλιογραφία: ελληνικές και ξένες εκδόσεις και δημοσιεύματα, 1968-1972. Αθήνα: Κολλέγιο Αθηνών.
2. Παπακώστας Γ. (2001), Ο Émile Legrand και η ελληνική βιβλιογραφία, ϊδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη
3. ΕΛΟΤ (1994). Ελληνικό πρότυπο 560: Τεκμηρίωση-βιβλιογραφικές παραπομπές: περιεχόμενο, μορφή και δομή. Αθήνα.
4. Gaskell, P. (1972). A new introduction to bibliography. New York: Oxford University Press.
5. Belanger, T. (2015). Descriptive Bibliography. Διαθέσιμο: http://bibsocamer.org/publications/bibliography-defined/ (Ημ. Πρόσβασης: 15/05/2017)
6. Institut d’ histoire du livre (2015). Definitions of bibliography, and in particular of the variety called Analytical. Διαθέσιμο: http://ihl.enssib.fr/en/analytical-bibliography-an-alternative-prospectus/definitions-of-bibliography-and-in-particular-of-the-variety-called-analytical (Ημ. Πρόσβασης: 15/05/2017)
7. Diringer, D. (1953). The Book Before Printing. Ancient, Medieval and Oriental. New York.
8. Harmon, R. B. (1989). Elements of bibliography: a simplified approach. Rev. ed. Metuchen, N.J.: Scarecrow Press.
9. Bates, M. J. (1976). «Rigorous systematic bibliography». RQ, 16(1): 7-26.
10. Harmon, R.B. (1998). Elements of bibliography: A guide to information sources and practical applications. 3rd ed. ed. Lanham, Md : Scarecrow Press.
11.Belanger, T. (1977). «Descriptive Bibliography». In: J. Peters (ed.), BookCollecting: A Modern Guide. New York and London: R. R. Bowker, pp. 97-115.
12. Bowers, F. (1953). «Purposes of Descriptive Bibliography, with Some Remarks on Methods». The Library, 8 (1), pp. 1-22.

Περίγραμμα