Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας
και Συστημάτων Πληροφόρησης
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Διαχείριση Πληροφοριών σε
Βιβλιοθήκες, Αρχεία, Μουσεία