Πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ

Η Συνέλευση του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (ΑΒΣΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρακτικά: 17/27-9-2018, 22/10-10-2019, 1/9-1-2020, 17/25-9-2020, 13/09.07.2021 και 20/05.10.2021), αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος:

 

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης.

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Επιτροπή Ενστάσεων

Αναπληρωματικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων

Β. Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητριών/φοιτητών με ΕΣΠΑ

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για τη διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων και η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι η/ο εκάστοτε υπεύθυνη/ος καθηγήτρια/ής, όπως έχει οριστεί από τη Συνέλευση και έχει ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητριών/ών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητριών/ών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα τα προσωρινά αποτελέσματα, δίνοντας προθεσμία πέντε (5) ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης, προκειμένου να λάβουν γνώση όλες/οι οι ενδιαφερόμενες/οι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών με την απόφαση 7/30-5-2018 της Συνέλευσης του Τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τέσσερις (4) μήνες  και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτήτριες/ές που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εγγραφεί στο 7ο εξάμηνο. Στη συνέχεια, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους και επιλέγονται από την Επιτροπή, όσες/οι έχουν συγκεντρώσει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας και τον μεγαλύτερο αριθμό μαθημάτων. Οι φοιτήτριες/ές μπορούν να επιλέγουν μόνο φορείς που βρίσκονται στο μητρώο φορέων του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα διαστήματα για την πρακτική άσκηση, είναι για το χειμερινό εξάμηνο: α. από τον Οκτώβριο έως τον Ιανουάριο ή β. από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Φεβρουάριο. Για το εαρινό εξάμηνο, τα αντίστοιχα διαστήματα ορίζονται ως εξής: α. από τον Φεβρουάριο έως τον Μάϊο ή β. από τον Μάρτιο μέχρι και τον Ιούνιο.

Πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, αναρτάται ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος, η οποία περιλαμβάνει, την πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ και όλη τη διαδικασία επιλογής των φοιτητριών/ών. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του Τμήματος ΑΒΣΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι φοιτήτριες/ές που δεν επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα παρακολουθούν τα μαθήματα “Ιατρική Πληροφόρηση” και “Ψηφιακά Μουσεία”.

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έναρξη

  • Αίτηση πρακτικής άσκησης
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από τη/τον φοιτήτρια/ή σε τρία αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης και παρουσιολόγιο τα οποία συμπληρώνονται από την/τον ασκούμενη/ο και κατατίθενται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr. Επιπλέον, κατατίθεται έντυπα στη Γραμματεία του Τμήματος το Έντυπο 2 ΕΣΠΑ, το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν σαφείς οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει η/ο φοιτήτρια/ής και τι ακριβώς υποβάλλει σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Έναρξη

  • Αίτηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ για ένταξη στο μητρώο φορέων του τμήματος (ισχύει μόνο για νέους φορείς που δεν είναι στο μητρώο φορέων του Τμήματος)
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής, σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από το φοιτητή, σε ένα αντίτυπο)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης και παρουσιολόγιο τα οποία συμπληρώνονται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο επόπτης καθηγητής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική άσκηση επικοινωνείτε με τον κ. Γιάννη Στογιαννίδη στο bibliopa@uniwa.gr