Πρακτική άσκηση

Η Συνέλευση του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρακτικά: 17/27-9-2018, 22/10-10-2019, 1/9-1-2020, 17/25-9-2020, 13/09.07.2021 και 20/05.10.2021), αποφάσισε ομόφωνα σχετικά με τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής φοιτητών για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, όπως και τις διαδικασίες της πρακτικής άσκησης των φοιτητών του τμήματος:

 

Α. Επιστημονικός Υπεύθυνος για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, ορίζεται ο Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης.

Τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης

Επιτροπή Ενστάσεων

Αναπληρωματικά μέλη της Τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης

Αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων

Β. Η διαδικασία επιλογής των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών με ΕΣΠΑ

Κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο και ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλα όσα προβλέπονται για την διενέργεια πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ: η πρόσκληση, τα κριτήρια ένταξης, η διαδικασία αξιολόγησης, η διαδικασία ανάρτησης των αποτελεσμάτων, η διαδικασία ενστάσεων. Υπεύθυνος για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του τμήματος, όλων των διαδικασιών που ισχύουν για την πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ, είναι ο επίκουρος καθηγητής Γιάννης Στογιαννίδης.

Κάθε εξάμηνο, δημοσιεύεται η πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ. Στη συνέχεια και σε συγκεκριμένη ημερομηνία υποβάλλονται οι αιτήσεις των φοιτητών. Η Επιτροπή Αξιολόγησης των φοιτητών συνεδριάζει και αναρτά στην ιστοσελίδα του τμήματος τα προσωρινά αποτελέσματα δίνοντας προθεσμία πέντε ημερών για την υποβολή ενστάσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ενστάσεων, η Επιτροπή Αξιολόγησης συνεδριάζει ξανά και αναρτά τα οριστικά αποτελέσματα και το πρακτικό αξιολόγησης προκειμένου να λάβουν γνώση όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

Η πρακτική άσκηση εντάχθηκε στο πρόγραμμα σπουδών με την απόφαση 7/30-5-2018 της Συνέλευσης του τμήματος. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, η χρονική διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι τρεις μήνες και αποτελεί μάθημα κατ’ επιλογήν υποχρεωτικό, του 8ου εξαμήνου σπουδών.

Οι φοιτητές που επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχουν εξεταστεί επιτυχώς σε όλα τα μαθήματα ειδίκευσης (ΜΕ) και τα 2/3 του συνόλου των μαθημάτων μέχρι και το 7ο εξάμηνο. Οι φοιτητές μπορούν να επιλέγουν μόνο φορείς που βρίσκονται στο μητρώο φορέων του Τμήματος.

Τα προτεινόμενα διαστήματα για την πρακτική άσκηση, είναι για το χειμερινό εξάμηνο από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο ή από Νοέμβριο έως Ιανουάριο και για το εαρινό εξάμηνο από Μάρτιο έως Μάϊο ή από Απρίλιο έως Ιούνιο.

Ένα μήνα πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης, αναρτάται ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του τμήματος, η οποία περιλαμβάνει, την πρόσκληση με τις διαθέσιμες θέσεις ΕΣΠΑ και όλη τη διαδικασία επιλογής φοιτητών. Η πρακτική άσκηση χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την πρακτική άσκηση θα παρακολουθούν τα μαθήματα “Ιατρική Πληροφόρηση” και “Ψηφιακά Μουσεία”.

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Έναρξη

  • Αίτηση πρακτικής άσκησης
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από το φοιτητή σε τρία αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης και παρουσιολόγιο τα οποία συμπληρώνονται από τον ασκούμενο/την ασκούμενη και κατατίθενται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο φοιτητής και τι καταθέτει σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Έναρξη

  • Αίτηση μέσω του συστήματος ΑΤΛΑΣ για ένταξη στο μητρώο φορέων του τμήματος (ισχύει μόνο για νέους φορείς που δεν είναι στο μητρώο φορέων του Τμήματος)
  • Έντυπο 1 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται από το φορέα υποδοχής, σε τρία αντίτυπα)
  • Έντυπο 2 ΕΣΠΑ (συμπληρώνεται από το φοιτητή, σε τρία αντίτυπα)

 

Λήξη

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον υπεύθυνο του φορέα υποδοχής και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο υπεύθυνος του φορέα υποδοχής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο συμπληρώνεται από τον επόπτη καθηγητή και κατατίθεται ηλεκτρονικά στο bibliopa@uniwa.gr και έντυπα στη Γραμματεία του τμήματος, το αργότερο δεκαπέντε ημέρες μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης. Στο βιβλίο υπάρχουν οδηγίες για το ποια μέρη συμπληρώνει ο επόπτης καθηγητής και τι κατατίθεται σε έντυπη μορφή στη Γραμματεία του τμήματος.

 

Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την πρακτική άσκηση επικοινωνείτε με τον κ. Γιάννη Στογιαννίδη στο bibliopa@uniwa.gr

Προκηρύξεις θέσεων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022

 

Πίνακες αποτελεσμάτων Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ

Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022