Το Τμήμα

Το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, είναι το παλαιότερο και αυτό με τον υψηλότερο βαθμό πρόσβασης τμήμα Πληροφόρησης  της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας. Αποτελεί φυσική μετεξέλιξη του ομοειδούς τμήματος, που λειτούργησε στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας από το 1977 έως το 2018.

 

Σκοπός

Το τμήμα σκοπεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης με στόχο την δημιουργία Αρχειονόμων, Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων της Πληροφόρησης με υψηλό επίπεδο γνώσεων και δεξιοτήτων. Το πρόγραμμα του τμήματος συνομιλεί με τις διεθνείς εξελίξεις στον διεπιστημονικό τομέα της Διαχείρισης των Πληροφοριών (Information Management) και επικεντρώνεται  στους πολιτιστικούς οργανισμούς (αρχεία, βιβλιοθήκες,  μουσεία), χωρίς να παραβλέπει ότι οι τεχνικές διαχείρισης πληροφοριών μπορούν να εφαρμοστούν αποτελεσματικά σε ποικίλα περιβάλλοντα (επιχειρηματικός τομέας, δημόσια διοίκηση, κ.λπ.). Στόχος του τμήματος είναι να προσφέρει γνώσεις που να υπηρετούν την πολιτιστική, επιστημονική, διοικητική και επιχειρηματική πληροφόρηση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

 

Διοίκηση του Τμήματος

Το ανώτατο διοικητικό όργανο του Τμήματος είναι η Συνέλευση, η οποία αποτελείται από όλα τα μέλη Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Τμήματος, έναν εκπρόσωπο ΕΔΙΠ, έναν εκπρόσωπο ΕΤΕΠ καθώς και εκπροσώπους των Φοιτητών.

 

Πρόεδρος Δημήτριος Κουής, Αναπληρωτής Καθηγητής
Αν. Πρόεδρος Αλέξανδρος Κουλούρης, Αναπληρωτής Καθηγητής