Μέθοδοι έρευνας και στατιστική

Κωδικός Μαθήματος:

Π-4050

Semester:

Δ΄ Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΓΥ )

Ώρες:

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

Βραϊμάκη Ευτυχία

 Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν προκύψει για τους φοιτητές τα παρακάτω μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Γνώση της ορολογίας και των βασικών πτυχών της ερευνητικής διαδικασίας: προσδιορισμός προβλήματος, ερευνητικός σχεδιασμός, κατασκευή εργαλείων συλλογής δεδομένων, ανάλυση πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων, συγγραφή ερευνητικής έκθεσης και παρουσίαση.
 • Κατανόηση των αρχών της ηθικής και της δεοντολογίας της έρευνας. Κατανόηση των βασικών αρχών στατιστικής
 • Εφαρμογή των βασικών στοιχείων περιγραφικής στατιστικής
 • Ανάλυση: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να αναλύουν τις διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις (ποιοτικές, ποσοτικές και μεικτές), καθώς και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε προσέγγισης. Επίσης να αναλύουν κριτικά τη διαθέσιμη βιβλιογραφία.
 • Σύνθεση: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα εκπόνησης βιβλιογραφικής έρευνας, διατύπωσης ερευνητικών ερωτημάτων και επιλογής της καταλληλότερης μεθοδολογικής προσέγγισης για την απάντησή τους. Παράλληλα, θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα να επιλέγουν και να εφαρμόζουν την κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης πρωτογενών ποσοτικών δεδομένων.
 • Αξιολόγηση: Οι φοιτητές θα αποκτήσουν την ικανότητα αξιολόγησης των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων, καθώς και τη σύνταξη και την παρουσίαση μίας ολοκληρωμένης ερευνητικής εργασίας.

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Αυτόνομη εργασία & Ομαδική εργασία

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

Το μάθημα χωρίζεται στις ακόλουθες ενότητες:

 • Ενότητα 1. Εισαγωγή στην επιστημονική έρευνα: Βασικές έννοιες και αρχές. Ηθική και δεοντολογία στην έρευνα.
 • Ενότητα 2. Ποσοτικές μέθοδοι έρευνας: Σχεδιασμός και μεθοδολογία. Εργαλεία συλλογής δεδομένων. Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ποσοτικών μεθόδων.
 • Ενότητα 3. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας: Σχεδιασμός και μεθοδολογία. Εργαλεία συλλογής δεδομένων. Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ποιοτικών μεθόδων.
 • Ενότητα 4. Μικτές μέθοδοι έρευνας: Σχεδιασμός και μεθοδολογία. Εργαλεία συλλογής δεδομένων. Ανάλυση και ερμηνεία ευρημάτων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μικτών μεθόδων.
 • Ενότητα 5. Συγγραφή και παρουσίαση της ερευνητικής έκθεσης
 • Ενότητα 6. Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και είδη στατιστικής ανάλυσης. Στατιστική ανάλυση ποσοτικών δεδομένων στην πράξη με το λογισμικό Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) της IBM. Εισαγωγή & Μετατροπή Δεδομένων στο SPSS, Περιγραφική στατιστική, Δημιουργία γραφημάτων, Έλεγχος κανονικότητας, Έλεγχοι: Τ-Test, F, χ2, Έλεγχος ανεξαρτησίας, Έλεγχος υποθέσεων, Έλεγχος μέσης τιμής, Σύγκριση μέσων τιμών, Γραμμική συσχέτιση και έλεγχος στατιστικής σημαντικότητας, Απλή γραμμική παλινδρόμηση, Πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση, Έλεγχοι εγκυρότητας και αξιοπιστίας (παραγοντική ανάλυση, μοντέλα μέτρησης αξιοπιστίας: Cronbach’s Alpha και Split-half).

 

Διδακτικές και Μαθησιακές Μέθοδοι – Αξιολόγηση

Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο, σε συνδυασμό με εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την υποστήριξη του e-class.

Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών: Χρήση του e-class του τμήματος για την παράδοση των μαθημάτων, τη βιβλιογραφία, την ανάρτηση σχετικών εργασιών και ασκήσεων, καθώς και στην επικοινωνία με τους φοιτητές.

Οργάνωση Διδασκαλίας

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 40
Μελέτη 20
Εκπόνηση εργασίας 20
Τελικές εξετάσεις 10
Σύνολο Μαθήματος 90

 

Αξιολόγηση Φοιτητών

Γλώσσα: Ελληνική

Μέθοδος αξιολόγησης

 • Τελική εξέταση με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανάπτυξης δοκιμίων και επίλυσης προβλημάτων (case studies) ή
 • Γραπτή εργασία (απαλλακτική) με παρουσίαση

 

Κριτήρια

 • Γνώση του αντικειμένου
 • Κατανόηση με δυνατότητα σύνθεσης από διαφορετικές ενότητες του μαθήματος.
 • Βαθμός κατανόησης μέσω ερωτήσεων που εμπεριέχουν γνώση, κατανόηση και δυνατότητα κρίσης.
 • Βαθμός κριτικής ικανότητας μέσα από ερωτήσεις που απαιτούν και επίλυση προβλημάτων με λήψη αποφάσεων μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο του μαθήματος
 • Τα κριτήρια αναλυτικά και ο τρόπος βαθμολόγησης αναρτώνται με την έναρξη του εξαμήνου στην ιστοσελίδα του μαθήματος.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

Ελληνική

 • Babbie E. (2012). Εισαγωγή στην κοινωνική έρευνα. Αθήνα: Κριτική.
 • Dancey, C.P. & Reidy, J. (2020). Στατιστική χωρίς μαθηματικά. Αθήνα: Κριτική
 • Gray, D.E. (2019). Η ερευνητική μεθοδολογία στον πραγματικό κόσμο. Θεσσαλονίκη: Εκδόσει Τζιόλα.
 • Schnell, R., Hill, P. & Esser, E. (2014). Μέθοδοι εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Αθήνα: Προπομπός.
 • Γέμτος, Π.Α. (2016). Μεθοδολογία των κοινωνικών επιστημών. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Δημητριάδης, Ε. (2016). Στατιστική επιχειρήσεων με εφαρμογές σε SPSS και LISREL. Αθήνα: Κριτική.
 • Δουλκέρη, Τ. (2015). Οδηγός μεθοδολογίας για τις κοινωνικές. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2012). Ποσοτική εμπειρική έρευνα και δημιουργία στατιστικών μοντέλων.
 • Αθήνα: Κριτική.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2015). Πώς γίνεται μια επιστημονική εργασία: Επιστημονική έρευνα και συγγραφή εργασιών. Αθήνα: Κριτική.
 • Ζαφειρόπουλος, Κ. (2016). Εισαγωγή στη στατιστική και τις πιθανότητες. Αθήνα: Κριτική.
 • Κάλλας, Γ. (2015). Θεωρία, μεθοδολογία και ερευνητικές υποδομές στις κοινωνικές επιστήμες. Αθήνα: Κριτική.
 • Λιαργκόβας, Π., Δερμάτης, Ζ. & Κομνηνός, Δ. (2020). Μεθοδολογία της έρευνας και συγγραφή επιστημονικών εργασιών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσει Τζιόλα.
 • Πυργιωτάκης, Γ. & Χρήστος Θεοφιλίδης, Χ. (επιμ.) (2016). Ερευνητική μεθοδολογία στις κοινωνικές επιστήμες και στην εκπαίδευση. Αθήνα: Πεδίο.

Ξενόγλωσση

 • Beck, S.E. & Manuel, K. (2008). Practical research methods for librarians and information professionals. New York, NY: Neal-Schuman Publishing.
 • Powell, R.R. & Connaway, L.S. (2020). Basic research methods for librarians (5th edition). Santa Barbara, C.A.; Oxford: Libraries Unlimited.
 • Wildemuth, B.M. (2016). Applications of social research methods to questions in information and library science (2nd edition). Oxford: Pearson Education.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 

Περίγραμμα