Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-4060 Θεματικά μουσεία ΜΓΥ 4  
Π-4070 Εκπαίδευση και βιβλιοθήκες ΜΓΥ 4 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Π-4080 Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων ΜΓΥ 4 Αντωνίου Αγγελική

Ε΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-5060 Ψυχολογία της ανάγνωσης ΜΓΥ 4 Αντωνίου Αγγελική
Π-5070 Ιστορία γραφής και τεχνολογίας των πληροφοριών ΜΕΥ 4 Ζερβός Σπύρος
Π-5080 Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία ΜΓΥ 4  

ΣΤ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-6060 Λογοτεχνία ΜΓΥ 4  
Π-6070 Ιστορία και φιλοσοφία των επιστημών ΜΓΥ 4 Δενδρινός Μάρκος
Π-6080 Εισαγωγή στη Διαχείριση Δεδομένων ΜΕΥ 4 Καπιδάκης Σαράντος

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-7050 Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Π-7060 Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 4  
Π-7070 Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΜΕ 4 Αντωνίου Αγγελική

Η΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-8030 Ιατρική πληροφόρηση ΜΕ 5  
Π-8040 Ψηφιακά Μουσεία ΜΕ 5 Αντωνίου Αγγελική