Δ΄ Εξάμηνο

Δ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-4010 Βιβλιογραφία ΜΕ 4 Κυπριανός Κωνσταντίνος
Π-4020 Διαχείριση ιστορικών αρχείων ΜΕ 5  
Π-4030 Βάσεις δεδομένων ΜΕΥ 3Θ+2Ε 7 Δενδρινός Μάρκος
Π-4040 Ψηφιακές βιβλιοθήκες ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Κουής Δημήτριος, Καπιδάκης Σαράντος
Π-4050 Μέθοδοι έρευνας και στατιστική ΜΓΥ 2 4 Βραϊμάκη Ευτυχία
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-4060 Θεματικά μουσεία ΜΓΥ 4  
Π-4070 Εκπαίδευση και βιβλιοθήκες ΜΓΥ 4 Γιαννακόπουλος Γεώργιος
Π-4080 Ανάπτυξη Ακαδημαϊκών και Επαγγελματικών Δεξιοτήτων ΜΓΥ 4 Αντωνίου Αγγελική