Χριστοπούλου Κωνσταντίνα

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψ. Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

kchristopoulou@uniwa.gr

Διεύθυνση Γραφείου

Πανεπιστημιούπολη 1 (μόνο μέσω email)

Η Κωνσταντίνα Χριστοπούλου είναι Υποψήφια Διδάκτωρ στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αποκτώντας τον τίτλο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών με Κατεύθυνση στην Πληροφορική, και το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών. Ήταν μέλος του ΓΑΒ LAB – Εργαστήριο Γνώσης και Αβεβαιότητας, όπου έχει εργαστεί ως υπεύθυνη τήρησης των βιβλίων μελών, επικοινωνίας με τον Τύπο, σύνταξης τεχνικών εγγράφων και παραδοτέων, και σχεδιασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για το Σχολικό έτος 2018-2019. Τώρα είναι μέλος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Διαχείρισης της Πληροφορίας του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης.

Έχει εργαστεί ως Σχεδιάστρια, Αναλύτρια και Προγραμματίστρια Υπολογιστικών Συστημάτων για το Τμήμα Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και ως Διαχειρίστρια της Βάσης Δεδομένων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Τρίπολης (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.). Το παρόν διάστημα εργάζεται ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια για την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας.

Επιπλέον έχει συμβάλει στην δημιουργία και διεξαγωγή πολλών δράσεων και έργων για το CrossCult, το Cern και το Code Week.

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων, Σημασιολογικός Ιστός, Πολιτισμική Πληροφορική, Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ηλεκτρονική Μάθηση, Ισότητα, Πολυπολιτισμικότητα και Ίσες ευκαιρίες Ένταξης στην Εκπαίδευση, Οντολογική Μοντελοποίηση, Ψηφιακές Βιβλιοθήκες.

LinkedIn Profile: https://www.linkedin.com/in/dinachristopoulou/

ResearchGate Profile: https://www.researchgate.net/profile/Konstantina_Christopoulou3

Ενδεικτικός Τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:
Επέκταση και βελτιστοποίηση των μηχανισμών αξιολόγησης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Ανοικτής Επιστήμης (Open Science)

Σύντομη Περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου:

Η διαρκής και αναπτυσσόμενη εξέλιξη των επιστημών και των ερευνών σε παγκόσμια κλίμακα έχουν καταστήσει αναγκαία την διαμόρφωση ενημερωμένων πολυδιάστατων κριτηρίων αξιολόγησης της ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας στο ακαδημαϊκό και όχι μόνο περιβάλλον. Με τον όρο Ανοικτή Επιστήμη εννοούμε τη μετάβαση της επιστημονικής παραγωγής σε μια νέα κατάσταση, κατά την οποία αλλάζει ο τρόπος διεξαγωγής της έρευνας, συνεργασίας των ερευνητών, καταμερισμού και διάθεσης της γνώσης (Open Access – Open Data), αξιολόγησης (Open Science Evaluation) και οργάνωσης της επιστήμης (Open Science Policies and Tools). Μέσω των κριτηρίων αξιολόγησης και σύμφωνα με τις Αρχές της Ανοικτής Επιστήμης, η εκτίμηση των τάσεων στις επιστημονικές έρευνες, των αναγκών, της ηθικής και της διαχείρισης ρίσκου με σκοπό την πρόβλεψη των αναγκών της επιστημονικής κοινότητας δύνανται να προσφέρουν σημαντικά εργαλεία για την ευημερία των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων σε διεθνές επίπεδο. Αυτό μπορεί να αποτελέσει μια αξιόπιστη ένδειξη της οικονομικής πορείας ενός Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και να βοηθήσει στην ανάδειξη της ποιότητάς του συγκριτικά με τον ανταγωνισμό, καθώς επηρεάζει επίσης μια σειρά από φορείς και κέντρα αποφάσεων (πανεπιστήμια, χρηματοδότες, εταιρείες κ.λπ.). Κυρίως, όμως, επηρεάζει την ίδια την κοινωνία, αφού μέσω των αποτελεσμάτων της ερευνητικής δραστηριότητας θα συντελεστεί μεγαλύτερη ή μικρότερη πρόοδος.

Η παρούσα ερευνητική πρόταση έχει ως βασικό σκοπό την αξιολόγηση, τη βελτίωση και τη συνδυαστική αξιοποίηση των κυριότερων, ήδη καθιερωμένων, αλλά και νέων μεθόδων μέτρησης της απήχησης του ερευνητικού έργου [bibliometrics, informetrics, scientometrics, webmetrics – cybermetrics, librametrics, patentometrics, altmetrics – article level metrics, semantometrics]. Ειδικότερα, κατά το στάδιο της θεωρητικής μελέτης θα επιχειρηθεί η συνδυαστική αξιοποίηση των υπαρχόντων μετρικών, βάσει των οποίων θα προκύψουν νέοι, βελτιωμένοι δείκτες ποιότητας και αξιολόγησης του ερευνητικού έργου, οι οποίοι θα διασυνδεθούν άμεσα και έμμεσα με ποιοτικά συγκρίσιμα χαρακτηριστικά. Το βάρος θα δοθεί στον τρόπο που οι υπάρχοντες δείκτες, ο συνδυασμός αυτών ή οι νέοι δείκτες που θα εισαχθούν, μπορούν να αξιολογήσουν τη «φιλικότητα» της ερευνητικής δραστηριότητας ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί από την ιδέα της Ανοικτής Επιστήμης, συμβάλλοντας στην ενεργή προαγωγή της.