Μαρίνα Μαγκουρίλου

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mmagkourilou@uniwa.gr

Η Μαρίνα Μαγκουρίλου είναι Υποψήφια Διδάκτορας στο Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (ΜΒΑ) στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων & Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας  του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών και κάτοχος πτυχίου της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην εκπαίδευση, στη διοίκηση πολυεθνικών εταιρειών και από το 2009 εργάζεται σε διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας.

Τα επιστημονικά και ερευνητικά ενδιαφέροντά της αφορούν στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για τη διαχείριση της πληροφορίας (Information Management),  την αξιολόγηση των ποιοτικών της διαστάσεων  (Information Quality) και στην ερμηνεία των ποσοτικών στοιχείων  (Web Analytics) που προκύπτουν από τη διάδραση των χρηστών με τους διαδικτυακούς ιστότοπους μεγάλων οργανισμών πληροφόρησης,  με σκοπό την υποστήριξη λήψης αποφάσεων στη διοίκηση και τη δημιουργία αξίας στους οργανισμούς μέσω της ανάπτυξης αποτελεσματικότητας και καινοτομίας.

Ενδεικτικός τίτλος Έρευνας επί Διδακτορία:

Αξιολόγηση, βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της χρήσης της πληροφορίας στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων των οργανισμών πληροφόρησης.

Σύντομη περίληψη Ερευνητικού Αντικειμένου

Η σχέση των οργανισμών πληροφόρησης με τη διαχείριση της πληροφορίας αναδεικνύει την ανάγκη δημιουργίας μοντέλων αξιολόγησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των πληροφοριών που διαχειρίζονται.  Πώς σημαντικές διαστάσεις της προσφερόμενης πληροφορίας όπως η συνάφεια, η αξιοπιστία, η ακρίβεια, η πληρότητα καθώς και η προσβασιμότητα μέσω των διαδικτυακών ιστοτόπων των οργανισμών αυτών εξηγούν  τη διάδραση και τη συμπεριφορά των επισκεπτών τους ;

Κατά το πρώτο στάδιο της προτεινόμενης έρευνας, θα εξεταστούν και θα αξιολογηθούν  με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων  οι πληροφορίες που προέρχονται από το μεγάλο όγκο δεδομένων των αναλυτικών στοιχείων ιστού  (Web Analytics) ως προς την αλληλεπίδραση των χρηστών με τους ιστότοπους των οργανισμών. Θα εξακριβωθεί αν η ποιοτική διάσταση της Προσβασιμότητας  και Διαθεσιμότητας της πληροφορίας (Accessibility and Availability) ερμηνεύει ικανοποιητικά τα ποσοτικά αναλυτικά στοιχεία (WA) διάδρασης των επισκεπτών στις ιστοσελίδες μεγάλων διεθνών και εθνικών βιβλιοθηκών.

Σε δεύτερο στάδιο θα εξακριβωθεί η συμβολή των υπόλοιπων κύριων ποιοτικών διαστάσεων της διαδικτυακά παρεχόμενης πληροφορίας από τους οργανισμούς αυτούς όπως η Ακρίβεια και Συνάφεια (Accuracy and Relevance), η Αξιοπιστία και Συνέπεια (Reliability and Consistency), η Πληρότητα και Περιεκτικότητα   (Completeness and Comprehensiveness) και η Αντιπροσωπευτικότητα (Representation) της πληροφορίας ως προς τη χρήση για την οποία προορίζεται και ως προς το βαθμό ικανοποίησης των καταναλωτών της.

Κατά το τρίτο στάδιο της έρευνας θα αναζητηθούν θεωρητικές και πρακτικές λύσεις στη διαδικασία λήψης απόφασης που θα οδηγήσουν στη δόμηση μεθόδων προγνωστικής μοντελοποίησης για τη βελτίωση των ποιοτικών διαστάσεων των παρεχόμενων πληροφοριών στους ιστότοπους των οργανισμών πληροφόρησης.

Η προτεινόμενη έρευνα θέτει ως τελικό στόχο την ακριβή πρόβλεψη και επιτυχημένη εφαρμογή βέλτιστων στρατηγικών για τη μεγιστοποίηση της χρήσης της πληροφορίας και για την παροχή υψηλότερης ποιότητας στους τελικούς χρήστες.

Σύντομο Βιογραφικό

Σε μορφή PDF