Ζ΄ Εξάμηνο

Ζ΄ Εξάμηνο

Κωδικός Μαθήματος Τίτλος Μαθήματος Κατηγορία Ώρες Μονάδες ECTS Καθηγητές Μαθήματος
Υποχρεωτικά
Π-7010 Εφαρμογές στον Παγκόσμιο Ιστό ΜΕ 2Θ+2Ε 6 Τριανταφύλλου Ιωάννης
Π-7020 Διαχείριση ενεργών αρχείων ΜΕ 3Θ+2Ε 7  
Π-7030 Διαχείριση έργων ΜΕΥ 5 Βραϊμάκη Ευτυχία
Π-7040 Πρότυπα μουσειακής περιγραφής ΜΕ 4 Καπιδάκης Σαράντος
Κατ΄ επιλογή υποχρεωτικά
Π-7050 Ιστορία του πολιτισμού ΜΕ 4  
Π-7060 Αρχεία επιχειρήσεων ΜΕ 4 Στογιαννίδης Γιάννης
Π-7070 Διάδραση Ανθρώπου – Υπολογιστή ΜΕ 4 Αντωνίου Αγγελική